Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         01. Valtiovarainministeriö
         05. Valtiokonttori
         18. Verohallinto
         40. Tullilaitos
         52. Tilastokeskus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menotPDF-versio

01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 177 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen. Määrärahalla saa palkata enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määrän henkilöstöä määräaikaisiin kansallisten asiantuntijoiden tehtäviin.

Selvitysosa:Euroopan unionissa palvelevien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkauksen ja sosiaaliturvan maksaa kotimainen työnantaja, mutta Euroopan unioni maksaa heille tiettyjä korvauksia. Kansallisten asiantuntijoiden palvelussuhteen ehdot unionin toimielimissä perustuvat komission 30.4.2002 (artikla 17 kohta 1 on muutettu 27.2.2004) antamaan päätökseen. Kansalliset asiantuntijat työskentelevät Euroopan unionin toimielimissä määräajan, vähintään kolme kuukautta ja enintään kolme vuotta. Henkilö voi toimia kansallisena asiantuntijana pääsääntöisesti vain yhden kerran.


2006 talousarvio 1 177 000
2005 II lisätalousarvio
2005 talousarvio 1 177 000
2004 tilinpäätös 818 255

02. Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää välttämättömän lisähenkilökunnan palkkausten maksamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa henkilöstön lisätarve ei ole ollut tiedossa varsinaista talousarvioesitystä laadittaessa, sekä valtiovarainministeriön tekemistä virkasuhteen ehtoja koskevista päätöksistä aiheutuvien menojen maksamiseen.


2006 talousarvio 168 000
2005 talousarvio 168 000
2004 tilinpäätös

25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien matkakulujen korvaamisesta annetun päätöksen mukaisten matkustusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa neuvoston ja sen työryhmien kokouksiin osallistumisesta aiheutuvien matkakustannusten korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Siltä osin kuin matkustamisesta aiheutuu menoja, joita EU ei hyväksy korvattavaksi, ne maksetaan toimintamenomäärärahoista. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä neuvoston pääsihteerille tilitys jäsenvaltiolle osoitetun määrärahan käytöstä. Vastaava tulo on merkitty momentille 12.28.91.

Määrärahan arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain
Hallinnonala
   
21. Eduskunta -
22. Tasavallan presidentti -
23. Valtioneuvosto 87 700
24. Ulkoasiainministeriö 749 800
25. Oikeusministeriö 218 300
26. Sisäasiainministeriö 345 300
27. Puolustusministeriö 29 600
28. Valtiovarainministeriö 359 100
29. Opetusministeriö 119 600
30. Maa- ja metsätalousministeriö 437 800
31. Liikenne- ja viestintäministeriö 188 700
32. Kauppa- ja teollisuusministeriö 569 300
33. Sosiaali- ja terveysministeriö 239 200
34. Työministeriö 92 900
35. Ympäristöministeriö 262 700
Yhteensä 3 700 000


2006 talousarvio 3 700 000
2005 I lisätalousarvio -515 000
2005 talousarvio 3 200 000
2004 tilinpäätös 3 000 000

95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sellaisten lakiin tai asetukseen perustuvien menojen maksamiseen, joita varten talousarvioon ei ole erikseen myönnetty määrärahaa.


2006 talousarvio 17 000
2005 I lisätalousarvio 300 000
2005 talousarvio 17 000
2004 tilinpäätös

96. Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sellaisten edeltä arvaamattomista tarpeista aiheutuvien välttämättömien menojen maksamiseen, joita varten talousarviossa ei ole määrärahaa.

Selvitysosa:Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi.


2006 talousarvio 5 000 000
2005 talousarvio 70 000 000
2004 tilinpäätös