Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
            (60.) Vetenskap
         70. Studiestöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2019

51. (29.60.50) Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 209 099 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd

3) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

4) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

5) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar

6) till kostnader för internationella vetenskapliga konferenser i Finland och nationella vetenskapliga seminarier som ordnas som avgiftsbelagd verksamhet, högst 1 000 000 euro

7) till finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt utanför bevillningsfullmakten, 2 000 000 euro.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:Av utgifterna för internationella vetenskapliga konferenser som ordnas i Finland och för nationella vetenskapliga seminarier finansieras främst inbjudna utländska föreläsares resekostnader, hyres- och sekreterarkostnader och portoavgifter.

Med hänvisning till regeringens proposition med förslag till lag om Finlands Akademi (RP 27/2009) har vid dimensioneringen av momentet beaktats finansiering som beviljas för sammanlagt 321 akademiprofessorers och akademiforskares uppgifter.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
   
Lönejusteringar och slopande av FPA-avgiften för arbetsgivare (inkl. ett avdrag av engångsnatur på 125 000 euro) 696
Ändringar i StPL-avgiften 2005—2010 162
Tillägg som föranleds av en höjning av bevillningsfullmakten för tidigare år 16 035
Tillägg som föranleds av en höjning av bevillningsfullmakten för 2010 1 293
Överföring från moment 29.40.01 (finansiering för akademiprofessorer och akademiforskare) 23 972
Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (ICOS-projektet och projekthelheten inom biovetenskaper) 2 000
Omfördelning -5 000
Sammanlagt 39 158


2010 budget 209 099 000
2009 budget 169 941 000
2008 bokslut 137 433 000