Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 952 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet

Korkeatasoinen ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyturvallisuuden taso on ylläpidetty ja varmistettu. EU:n perusnormidirektiivin vaatimusten mukainen ionisoivaa säteilyä käyttävien diagnoosimenetelmien lähetekäytännön oikeutusarviointi toimeenpantu. STUK:n toiminta pyrkii tukemaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalitalous ylläpitämällä korkeatasoista ydinturvallisuuden tasoa. STUK pyrkii mm. ydinsulkusopimuksen edistämisellä edistämään hallitusohjelman tavoitetta, että Suomi on kokoaan suurempi Euroopassa ja maailmalla.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
htv 2021
varsinainen talousarvio
htv 2022
esitys
htv
             
Budjettirahoitus 15 863 143 14 794 143 16 952 149
Maksullinen toiminta 22 630 201 22 895 201 25 914 201
Yhteisrahoitteinen toiminta 396 3 350 3 380 3
Yhteensä 38 889 347 38 039 347 43 246 353

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet

  2020
toteutuma
htv 2021
arvio
htv 2022
arvio
htv
             
Ydinenergia 21 112 89 20 922 89 21 190 94
Säteilytoiminta 6 203 27 5 991 27 8 000 29
Valmiustoiminta 2 303 8 2 377 8 3 556 8
Tutkimus ja kehitys 2 734 15 2 663 15 3 300 15
Asiantuntijapalvelut 1 901 9 1 902 9 2 200 9
Viestintä 1 245 5 856 5 1 000 4
Ympäristö 3 391 12 3 328 12 4 000 12
Yhteiset palvelut ja tukitehtävät - 126 - 126 - 126
Lomat - 56 - 56 - 56
Yhteensä 38 889 347 38 039 347 43 246 353

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 38 889 38 039 43 246
Bruttotulot 23 026 23 245 26 294
Nettomenot 15 863 14 794 16 952
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 647    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 062    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 19 583 19 995 22 641
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 19 587 19 995 22 641
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 905 700 777
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 171 700 777
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -266 - -
Kustannusvastaavuus, % 77 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 292 150 100
— EU:lta saatava rahoitus 37 150 200
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 67 50 80
Tuotot yhteensä 396 350 380
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 706 700 760
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -310 -350 -380
Omarahoitusosuus, % 44 50 50
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.

Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin viisi prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi noin 95 prosenttia. Vaihtelu osuuksissa aiheutuu käynnissä olevien ydin- ja säteilyturvallisuushankkeiden sisällöstä ja toteutustavasta, sekä niille asetetuista tavoitteista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säteilylain velvoittaman maksuttoman luonnonsäteilyn ja NORM-valvonnan lisäkustannuksiin 200
Säteilytoimintaveron kompensointi, tarkentunut arvio 80
Uuden toimitilan investoinnit 750
Uusiin tiloihin siirtyminen ja sen johdosta aiheutuvan vuokramenojen nousun huomioiminen 600
Vuokrakustannusten tarkennus 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -43
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 2
Palkkausten tarkistukset 69
Yhteensä 2 158

2022 talousarvio 16 952 000
2021 III lisätalousarvio 202 000
2021 talousarvio 14 794 000
2020 tilinpäätös 14 278 000