Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 707 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemsskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten
  2009
utfall
2010
uppskattning
2011
mål
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändr., % 4,8 2,0 2,0
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 74,1 75,0 74,0
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 80,6 78,2 77,5
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 105,0 100,0 100,0
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden 647 643 645
Högsta antal försenade offentliggöranden 35 35 35
Hur snabbt offentliggörs statistikuppgifterna, veckor      
— årsstatistiker 39,1 41,9 39,0
— kvartalsstatistiker 8,2 8,3 8,3
— månadsstatistiker 4,8 4,8 4,8
Avgiftsfria databastjänster, antal tabeller 1 817 2 050 2 150
Andelen kritisk kundrespons av all respons, % 34 28 28

Statistikcentralen effektiviserar alltjämt sin verksamhet. Datasystemen integreras så att de insamlade uppgifterna kan användas på ett mångsidigare sätt. Produktionsprocesserna och utrustningen förenhetligas och man använder sig av lösningar som bygger på standarder i syfte att effektivisera statistikproduktionen och serviceverksamheten. Användningen av webbinformationsinsamling främjas och den elektroniska distributionen via flera kanaler förbättras.

Statistikcentralen producerar de statistiker och tjänster som gällande EU-rättsakter och förpliktelser när det gäller EU samt centrala nationella behov förutsätter och gör nödvändiga uppdateringar och revideringar av statistikerna.

Statistikcentralen sörjer för kvaliteten på sina produkter och tjänster och för sin serviceförmåga bl.a. genom att förnya utbudet av tjänster och göra det mera strömlinjeformat och genom att i mån av möjlighet utvidga det avgiftsfria utbudet på allmänna samhällsstatistiker. Statistikcentralen genomför 2011 en undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter (PIAAC) som avgiftsbelagd tjänst, vilket ökar antalet årsverken tillfälligt under åren 2011 — 2012 med över 30 årsverken.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
  2009
utfall
2010
mål
2011
mål
       
Utvecklingen av årsverken 876 857 833
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5 3,4 3,5 3,5
Index för utbildningsnivån 5,2 5,2 5,2
Intern rörlighet 69 70 70

Statistikcentralen satsar på att trygga personalens och organisationens kompetens, utveckla arbetshälsan och chefsarbetet samt främja den interna rörligheten i enlighet med Statistikcentralens personalstrategi.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
  2009
utfall
2010
ordinarie
budget
2011
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 635 54 005 55 997
Bruttoinkomster 11 729 9 860 11 290
Nettoutgifter 45 906 44 145 44 707
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 698    
— överförts till följande år 5 864    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
  2009
utfall
2010
ordinarie
budget
2011
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 161 8 250 9 230
— övriga intäkter 76 50 50
Intäkter sammanlagt 9 237 8 300 9 280
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 783 8 300 9 280
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 454 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 105 100 100

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
   
Lönejusteringar 377
Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 198
Produktivitetsfrämjande åtgärder (-23 årsv.) -1 035
Överföring till moment 31.01.01 -35
Överföring från moment 28.01.21 760
Överföring från moment 28.10.01 500
Omfördelning -214
Nivåförhöjning 11
Sammanlagt 562


2011 budget 44 707 000
2010 III tilläggsb. 241 000
2010 budget 44 145 000
2009 bokslut 46 072 000