Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2019

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:

  • Valmistautuminen ohjelmakauden vaihtumiseen ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen: laaditaan suunnitelmat tietojärjestelmien uudistamisesta ja ohjelmakauden 2007—2013 sulkemisesta. Lisäksi varaudutaan maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuviin tukijärjestelmämuutoksiin ja uudenlaisten riskienhallintajärjestelmien käyttöönottoon.
  • Laajennetaan sähköisiä palveluja.
  • Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano: maksajavirastosopimusten laadinta kuntien yhtymien kanssa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot ja henkilötyövuodet toiminnoittain
  2010 toteutuma 2011 arvio 2012 esitys
Toiminnot Kustannukset
1 000 €
Htv Kustannukset
1 000 €
Htv Kustannukset
1 000 €
Htv
             
Tukijärjestelmien hallinnointi 5 841 78 6 979 76 6 379 74
Hakemusten käsittely 1 855 23 2 042 23 1 867 22
Tukimaksujen käsittely 1 541 22 1 968 21 1 799 20
Tukien valvonta ja tarkastukset 1 561 22 2 047 22 1 871 24
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 641 11 773 10 707 9
Yhteistyö ja kehittäminen 1 110 14 1 284 13 1 173 14
Sisäinen tarkastus ja valvonta 414 6 549 6 502 6
Tietotekniikka ja -hallinto 10 806 45 13 534 46 11 209 45
Yhteensä 23 769 221 29 176 217 25 507 214

Taulukossa htv-sarakkeet sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat, joiden htv-kertymä ei ole aiemmin päätettyjen tuottavuustoimien eikä kiintiöksi asetetun henkilötyövuosien enimmäismäärän piirissä. Teknisellä avulla palkattujen ja harjoittelijoiden htv-kertymä oli vuonna 2010 noin 9 htv ja vuonna 2011 arvio on 11 htv. Vuoden 2012 kertymän arvioidaan olevan vuoden 2011 tasoa.

Tuotokset ja laadunhallinta

Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksissa on vähintään 50 %.

Markkinatukipäätösten läpimenoajat pyritään pitämään säädösten antamissa määräajoissa. Mavi kouluttaa kuntia ja ELY-keskuksia edellisten vuosien tapaan. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
       
Bruttomenot 24 340 24 875 26 082
Bruttotulot 559 560 575
Nettomenot 23 781 24 315 25 507
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 925    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 519    

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Tuottavuustoimet (-1 htv) -40
Palkkausten tarkistukset 176
Sähköinen pinta-alatukien haku  
— Siirto momentilta 28.70.20 200
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto -200
Siirto momentille 30.01.01 -98
Toimintamenosäästön palautus 300
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (10 htv) 2 881
Toimintamenosäästö (HO) -1 400
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -600
Tasomuutos -27
Yhteensä 1 192

Ahvenanmaan kunnille maksetaan korvauksia niistä tehtävistä, joita ne hoitavat maa- ja metsätalousministeriön ja muiden maaseutuelinkeinoviranomaisten, valtion ja Euroopan unionin varoista myöntämiin ja maksamiin avustuksiin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tukiin liittyen. Korvausten maksaminen on Maaseutuviraston tehtävä. Edellä olevan johdosta momentin perusteluja on täydennetty. Korvaukset suoritetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.


2012 talousarvio 25 507 000
2011 III lisätalousarvio 146 000
2011 talousarvio 24 315 000
2010 tilinpäätös 21 375 000