Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
              36. Spöfiskeavgifter
              37. Fiskevårdsavgifter
              39. Jaktvårdsavgifter
              74. Växtförädlingsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2019

04. Andra inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 1 220 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten 12.30.01, 12.30.02 och 12.30.03 eller för forskningsanstalternas forskningsprojekt. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Inkomster och motsvarande utgifter      
  Inkomster € Utgifter € Moment
       
Bokföringsuppgifter EEG 1915/83 124 000 240 000 30.21.21
Fiskekontroll, Rådets beslut 2001/431/EG 385 000 785 000 30.01.21
Insamling av fiskerihushållningsuppgifter, Rådets beslut 2000/439/EG 507 000 680 000 30.01.21
    420 000 30.42.21
      32.10.22
Strukturundersökning, Rådets förordning EEG 571/88 204 000 -  
Sammanlagt 1 220 000 2 125 000  

EU:s andel av utgifterna för tillhandahållandet av bokföringsuppgifter täcker ungefär hälften av de kostnader det ger upphov till. År 2004 intäktsförs slutraterna för 2002 och förskotten för 2004.

EU:s andel av utgifterna för fiskekontroll är ca 25 % och av utgifterna för insamling av fiskerihushållningsuppgifter ca 45 %. EU:s andel av utgifterna för fiskekontrollen för år 2003 och förskotten på EU:s andel av utgifterna för insamlingen av fiskerihushållningsuppgifter för 2004 samt slutraterna för EU:s andel av insamlingen av fiskerihushållningsuppgifter intäktsförs 2004.

Utgifterna 700 000 euro för EU:s undersökning av jordbrukets företagsstruktur som skall genomföras 2003 har budgeterats under moment 30.02.21. EU:s medfinansiering är 20 euro för varje jordbruksföretag som deltar i undersökningen, vilket för Finland innebär totalt ca 680 000 euro, varav den första raten 204 000 euro beräknas intäktsföras år 2004 och slutraten torde intäktsföras år 2005.


2004 budget 1 220 000
2003 budget 1 113 000
2002 bokslut 813 424