Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

07. EnergiaverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 678 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -2,4 -1½ -2½
Dieselöljyn kulutus -0,7 ½ ½
Sähkön kulutus 1,4 3 ½

Lämmityspolttoaineiden verotasoja on korotettu tällä hallituskaudella vuosina 2016, 2017 ja 2018. Liikennepolttoaineiden verotasoja korotettiin vuoden 2017 alusta. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä lämmityspolttoaineiden verotusta muutetaan siten, että polttoaineen hiilidioksidiveron laskentaperusteissa otetaan huomioon polttoaineen keskimääräiset elinkaaripäästöt. Lisäksi turpeen veroa nostetaan sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea muutetaan niin, että hiilidioksidiveron puolitus korvataan energiasisältöveron alennuksella. Sähkön verotusta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, ettei sähköön pääsääntöisesti kohdistu kahdenkertaista verotusta niissä tilanteissa, joissa sähköä siirretään sähkövarastoihin ja niistä takaisin sähköverkkoon myöhemmin kulutukseen luovutettavaksi. Esitys lisää verotuloja bruttomääräisesti 38 milj. eurolla.

  Voimassa oleva verotaso
   
Moottoribensiini, snt/l 70,25
Dieselöljy, snt/l 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 24,39
Raskas polttoöljy, snt/kg 28,92
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 203,87
Maakaasu, €/MWh 19,864
Nestekaasu, snt/kg 28,43
Polttoturve, €/MWh 1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 304 1 259 1 257
Diesel1) 1 378 1 408 1 380
Sähkö 1 181 1 179 1 226
Muut 728 837 815
Yhteensä 4 591 4 683 4 678

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2017 2018 2019
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 763 766 769
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 434 426 422
Turpeen alempi verokanta2) 157 177 189
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta sekä konesalien sähkön alempi verokanta 590 599 603
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero / alennettu energiasisältövero 108 116 96
Muut 18 18 18

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maatalouden energiaveronpalautus, jonka määrä on n. 55 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2019. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2019 talousarvio 4 678 000 000
2018 talousarvio 4 683 000 000
2017 tilinpäätös 4 590 841 600