Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Talousarvioesitys 2019

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 374 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Finlands miljöcentral (SYKE) tar fram ny information och utvecklar nya lösningsmodeller som främjar hållbar utveckling och som kan användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Som underlag för lösningarna tar miljöcentralen fram information om miljön, om hur miljöns tillstånd utvecklas och om de faktorer som påverkar miljöns tillstånd, samt bedömer alternativa utvecklingstrender. Miljöcentralen sköter också flera av de rapporteringar som EU-lagstiftningen och internationella överenskommelser kräver samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Därtill sköter miljöcentralen de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattenresurser som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Från miljöcentralens omkostnadsmoment anvisas för dessa uppgifter ca 1 500 000 euro. I fråga om dessa uppgifter bedöms kostnaderna för ca 20 årsverken täckas med miljöcentralens omkostnadsanslag medan kostnaderna för ca 16 årsverken täcks med särskild finansiering. Ändringarna preciseras genom gemensam planering.

Finlands miljöcentral fokuserar vid genomförandet av Agenda 2030 särskilt på att främja målet ”ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland”.

Samhälleliga effekter

Effektmålen är följande:

1) En god miljö och biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden stärks och livsmiljöerna förbättrar människors välbefinnande och hälsa. Östersjöns samt vattendragens och grundvattnens tillstånd förbättras. Ändringar i naturförhållandena förutses i samband med nyttjandet av vattenresurser. Det internationella vattensamarbetet utvidgas. Miljörisker förutses och identifieras.

2) Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle

Nationella och internationella åtgärder stöder uppnåendet av koldioxidneutralitet och anpassningen till klimatförändringen. Den cirkulära ekonomin och bioekonomin stärks på ett hållbart sätt så att hållbarheten i nyttjandet av vattenresurser och andra naturresurser främjas och mängden avfall minskas på så sätt att affärsverksamheten samtidigt förnyas och konkurrenskraften förbättras.

3) En hållbar stadsutveckling

De åtgärder som vidtas i stadsregionerna och regionerna stöder bekämpningen av klimatförändringen och hållbarheten i användningen av naturresurser samt stärker naturens mångfald. Boendemiljöernas sociala och ekologiska hållbarhet stärks. Utvecklingen av stadsregionerna och utvecklingen av landsbygdsområdena stöder varandra.

4) Stärkande av användningen av miljöinformation samt produktionen av miljöinformation

Informationen om miljön är betydelsefull, öppen, tillförlitlig och lättillgänglig för användarna. Produktionen av information är proaktiv. Verksamhetsmodeller som utnyttjar nya tekniker stöder reformer inom den offentliga förvaltningen och att hållbara affärsmodeller stärks också internationellt.

5) Produktion av lokala och regionala hållbara lösningar med hjälp av försök och nätverk

Regionala och lokala nätverk producerar praktiska lösningsmodeller och stärker samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet nationellt och internationellt. Nätverk produceras interaktivt för att påskynda samhällsutveckling som främjar hållbarhet.

Verksamhetens resultat

Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet ställer upp följande mål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Finlands miljöcentral säkerställer kvaliteten på sin vetenskapliga verksamhet samt upprätthåller antalet yrkespublikationer och vetenskapliga publikationer i förhållande till arbetsinsatsen på minst nuvarande nivå
 • — Miljöcentralen stärker användningen av digitala kanaler för informationsförmedling vid spridningen av information som gäller miljön
 • — Miljöcentralen sörjer för kostnadsmotsvarigheten i såväl sin offentligrättsliga som sin företagsekonomiska verksamhet
 • — Miljöcentralen sörjer för att den har serviceförmåga i synnerhet ur de resultatstyrande ministeriernas samt regionförvaltningens perspektiv
 • — Miljöcentralen sörjer för att dess kommunikation är högkvalitativ.

I sin verksamhet fokuserar Finlands miljöcentral på

 • — att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, med fokus på de styrsystem och styrmedel som särskilt hänför sig till detta, samt på att utvärdera och följa effekterna av åtgärderna
 • — att främja skyddet, vården och ett hållbart nyttjande av vattendragen, grundvattnen och Östersjön samt på effekterna av belastningen på Östersjön och vattendragen och på övervakningen av vattenstatusen samt att utveckla styrsystem och styrmedel som hänför sig till Östersjön och vattendragen
 • — att utvärdera och främja hållbarheten i den cirkulära ekonomin och bioekonomin och öka effektiviteten i material- och energianvändningen
 • — att främja hållbarheten i nyttjandet av naturresurser och konsekvensbedömningar i samband med detta samt på att identifiera nya typer av risker och finna lösningar på dem
 • — att stärka och trygga den biologiska mångfalden, främja hållbart nyttjande av naturen och upprätthållandet av tjänster som baserar sig på ekosystemens funktion och att ta fram lösningar i samband med detta samt på att främja affärsverksamhet som baserar sig på naturresursfunktionerna
 • — att ta fram och sprida information om hållbar urbanisering och markanvändning, en hållbar byggd miljö och trafiksystem samt på att utveckla styrmedel för att stödja samordningen av olika användarbehov.
Ekonomi

Finlands miljöcentrals inkomstpost 2020 är 32,0 miljoner euro. Av intäkterna inflyter 3,0 miljoner euro av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd, varav exportverksamheten uppskattas stå för ungefär en tredjedel.

Ersättningarna för samarbetskostnader uppgår till 9,2 miljoner euro och intäkterna av den samfinansierade verksamheten till 19,8 miljoner euro. EU:s andel av ersättningarna för samarbetskostnader och den samfinansierade finansieringen är sammanlagt ca 7,5 miljoner euro, varav 5 miljoner är samfinansierade.

Produktivitet

Finlands miljöcentral förbättrar produktiviteten genom att utveckla nätverkssamarbetet nationellt och internationellt, genom att reformera verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att utvidga de elektroniska webbtjänsterna. Produktiviteten förbättras också inom stödfunktionerna bl.a. på så sätt att processerna inom upphandlingsfunktionen utvecklas.

Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen i enlighet med de nationella riktlinjerna för forskningsinfrastrukturen. Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. på så sätt att miljöövervakningen och datasystemen utvecklas och automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning samt samarbetet i anslutning till datalager utökas. De nya verksamhetsmodellerna förbättrar produktiviteten även när det gäller de uppgifter som regionförvaltningen ansvarar för.

Produktiviteten förbättras också på så sätt att forskningssamarbetet mellan statens forskningsinstitut, universiteten och företagen görs mer mångsidigt, uppföljningsmetoderna utvecklas genom samarbete och nya samarbetsmodeller utnyttjas i uppföljningen samt samarbetet kring lokaler, laboratorier och forskningsinfrastrukturer ytterligare ökas.

År 2020 beräknas det totala antalet årsverken vid Finlands miljöcentral vara ca 565. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 244 årsverken. Mängden personal beror främst på hur den externa finansieringen utvecklas. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen och den tillgängliga finansieringen.

Finlands miljöcentrals årsverken 2018—2020

  2018
utfall
2019
uppskattning
2020
uppskattning
       
  558 563 565

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 56 252 52 024 55 374
Bruttoinkomster 31 863 29 000 32 000
Nettoutgifter 24 389 23 024 23 374
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 172    
— överförts till följande år 8 094    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 12 307 11 200 11 800
— finansiering från EU 5 276 4 800 5 000
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 3 067 3 300 3 000
Intäkter sammanlagt 20 650 19 300 19 800
       
Totala kostnader för projekten 27 851 27 571 27 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -7 201 -8 271 -7 700
Självfinansieringsandel, % 26 30 28

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Miljöforskningens och miljöförvaltningens resurser (regeringsprogr. 2019) 460
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror -64
Lönejusteringar -54
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -118
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -65
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 324
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 74
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -18
Nivåförändring -189
Sammanlagt 350

2020 budget 23 374 000
2019 budget 23 024 000
2018 bokslut 24 311 000