Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomsposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Undervisningsministeriet
         05. Kyrkliga ärenden
         07. Utbildningsstyrelsen
         08. Internationellt samarbete
         60. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         88. Vetenskap
         90. Konst och kultur
         98. Idrottsverksamhet
         99. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2019

10. Undervisning och forskning vid universitetPDF-versio

Förklaring:Enligt lagen om utveckling av högskoleväsendet skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment årligen höjas med ett belopp som minst motsvarar den ökning av avlöningsutgifterna som föranleds av statens avtalsuppgörelser på centralnivå om lönerna. Dessutom höjs anslaget åren 2005—2007 med minst 20 miljoner euro om året. Bestämmelsen gäller åren 2005—2007.

Samhälleliga verkningar

Universitetens betydelse ökar i det nationella och regionala innovationssystemet samt vid utvecklingen av kulturen, konkurrenskraften och välfärden i vårt land. Detta förutsätter att förutsättningarna för universitetens internationalisering och forsknings- och innovationsverksamhet utvecklas. Målet är en hög internationell nivå och kvalitet på verksamheten.

Målet är att trygga tillgången till en högt utbildad arbetskraft och forskarkår. Innehållet i universitetsutbildningen och i universitetsexamina utvecklas så att att de kvantitativt och kvalitativt sett bättre svarar mot de föränderliga behoven i samhället.

Resultat av verksamheten

Universiteten ökar det internationella samarbetet och skapandet av nätverk särskilt inom forskningen. Universiteten ökar undervisningen på främmande språk och rekryteringen av utländska studerande och undervisnings- och forskningspersonal. Av de studerande som avlägger grundexamen studerar 5 400 årligen utomlands över tre månader.

Universiteten utvecklar studieprocessernas kvalitet genom att planeringen och styrningen av studierna samt uppföljningen av studiernas framskridande görs effektivare. För dem som är verksamma i arbetslivet utvecklas fortbildningen, sådan lämplig utbildning som leder till examen och utbudet av undervisning vid öppna universitetet.

Universiteten utvecklar sina kontakter med det övriga samhället och näringslivet genom att öka sin kompetens i företagsverksamhet och effektivera sina innovationstjänster och det kommersiella utnyttjandet av forskningsrön bl.a. med hjälp av de möjligheter som universitetsbolagen erbjuder. Universitetens regionala inverkan stärks genom att man skapar nätverk och ökar växelverkan mellan de centrala aktörerna i regionerna.

Universiteten fortsätter utveckla de inre strukturerna och verksamhetsmetoderna genom profilering i syfte att stärka sina prioritetsområden och breddar den finansiella basen för sin verksamhet förutom genom direkt budgetfinansiering genom att ordna kompletterande finansiering. Den kompletterande finansieringen utgör minst 36 % av den totala finansieringen av universiteten. Den kompletterande finansieringen skall stöda universitetens grundläggande uppgifter och de mål som ansluter sig till dem.

Genom att utveckla univerisitetens verksamhet sjunker den ålder då universitetsutbildningen inleds och examen avläggs, ökar genomströmningen och minskar studieavbrotten.

Inom alla utbildningsområden avlägger minst 75 % av dem som börjar studera högre högskoleexamen inom utsatt tid.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Universiteten utvecklar arbetsgemenskapen så att deras konkurrenskraft som arbetsgivare förbättras och personalens arbetsförmåga och tillfredsställelse ökar. Universiteten främjar en jämlik utveckling av arbetsgemenskaperna och vetenskapssamfunden.

Fördelningen av universitetens kostnader inom de olika resultatområdena 2002—2006
  2002
utfall
2003
utfall
2004
utfall
2006
uppskattning
         
Totala kostnader, mn euro 1 772 1 850 1 930  
Utbildning (%) 38,9 38,8 37,7 37,0
Forskning och utbildning för påbyggnadsexamina (%) 50,6 50,3 51,2 51,8
Samhälleliga serviceuppgifter och konstnärlig verksamhet (%) 10,5 10,9 11,1 11,2
Kostnader för den budgetfinansierade verksamheten, mn euro 1 127 1 208 1 250  
Utbildning (%) 49,5 49,0 48,1 47,8
Forskning och utbildning för påbyggnadsexamina (%) 39,6 40,2 40,6 40,9
Samhälleliga serviceuppgifter och konstnärlig verksamhet (%) 10,9 10,8 11,3 11,3

Universiteten beräknas ha till sitt förfogande EU-stöd för jordbruksproduktion till ett värde av 336 000 euro.

Universitetens rätt att utan vederlag överlåta lokaler till studentbespisningar samt till organisationer för studieområden och hobbyorganisationer bibehålls trots att Senatfastigheter tar ut hyra av universiteten för dessa lokaler.

21. Universitetens omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 1 258 053 000 euro.

Av anslaget får högst 410 000 euro användas för att sänka priserna på fortbildning i enlighet med universitetens egna beslut. Av anslaget får även högst 370 000 euro användas till stödjande av annan företagsekonomisk avgiftsbelagd verksamhet.

Av anslaget får även högst 580 000 euro användas vid de universitet som närmare anges genom beslut av undervisningsministeriet och inom de ramar som närmare anges i beslutet för den samhälleliga samverkan som enligt universitetslagen ankommer på universiteten och för främjande av forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens samhälleliga genomslagskraft och särskilt för kommersialisering av universitetens forskningsresultat och den konstnärliga verksamheten liksom för utgifter när ett universitet ensamt eller tillsammans med andra bildar sådana aktiebolag som behövs för ökad internationell kommersialisering av universitetens utbildnings- och forskningstjänster samt för utgifter för tecknande av statens aktier, startande av aktiebolag och andra ägararrangemang. För att anslaget skall få användas i detta syfte förutsätts att ett aktiebolag som bildas omedelbart utför de uppgifter som enligt universitetslagen ankommer på universiteten och främjar samhällelig samverkan och forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället eller genom att öka möjligheterna kommersialiserar universitetens utbildnings- och forskningstjänster även internationellt och att detta på ett behörigt sätt har angetts som bolagets verksamhetsområde. Universiteten berättigas att överlåta de statens immateriella rättigheter som är i universitetens besittning som apport till ett värde av högst 25 000 euro till aktiebolag som bildas. Det vederbörande universitetet förvaltar statens aktier i de aktiebolag som avses här. Universiteten berättigas att godkänna en överlåtelse av statens aktier eller försummelse att teckna statens aktier i här avsedda bolag eller något annat motsvarande aktiearrangemang som medför förlust av statens bestämmanderätt eller den rätt som bygger på kvalificerad majoritet eller, i något annat bolag än ett statsbolag, att innehav av kvalificerad minoritet går förlorad. Vid nettobudgeteringen beaktas såsom vederbörande universitets inkomster inkomster upp till högst 5 000 000 euro från förvaltning och försäljning av aktier i de aktiebolag som i enlighet med universitetslagen inom sitt verksamhetsområde och i sin verksamhet omedelbart främjar samhällelig samverkan och forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens samhälleliga genomslagskraft.

Anslaget får också användas till betalning av stipendier som beviljas lärare, forskare och studerande vid universiteten för främjande av forskning och utbildning, till betalning av utgifter som föranleds av ordnande av praktik för studerande i anslutning till studierna samt till betalning av utgifter som i anslutning till universitetens verksamhet föranleds av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer.

Under 2006 får sådana hyresavtal ingås som utökar universitetens lokaler och som föranleder utgifter först efter 2006 så att ökningen av nettoutgifterna är högst 4 500 000 euro på årsnivå.

Förklaring:Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och politikprogrammet för företagsamhet skall finansieras med anslaget.

För att effektivera teknologiöverföringen och kommersiellt utnyttja resultaten från forskning och från utveckling av utbildningstjänsterna kan de universitet som anges genom beslut av undervisningsministeriet bilda aktiebolag samt förvalta, förvärva, sälja eller på annat sätt överlåta aktier i ett aktiebolag som bildats för ovannämnda ändamål. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats dividend- och övriga inkomster från aktiebolagen samt inkomster från försäljning av aktier. Vid den förvaltning av statens aktier i aktiebolag som anförtrotts universiteten iakttas i övrigt lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (740/1991).

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen baserar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer (1317/2001) samt på undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster (82/1993) och om avgifter vid öppen högskoleundervisning i högskolor (83/1993).

Universitetens examensmål i genomsnitt för åren 2005—2006
  Högre högskoleexamina Doktorsexamina
  utfall mål utfall mål
  2004 2005—2006 2004 2005—2006
         
Helsingfors universitet 2 330 2 500 395 396
Jyväskylä universitet 1 367 1 285 113 119
Uleåborgs universitet 1 247 1 510 130 158
Joensuu universitet 617 760 57 68
Kuopio universitet 427 445 76 77
Åbo universitet 1 084 1 285 144 137
Tammerfors universitet 1 045 1 041 105 105
Åbo Akademi 489 563 66 63
Vasa universitet 316 400 10 18
Lapplands universitet 367 395 19 17
Tekniska högskolan 961 1 150 130 131
Tammerfors tekniska universitet 701 880 61 65
Villmanstrands tekniska universitet 470 570 29 30
Helsingfors handelshögskola 351 380 18 19
Svenska handelshögskolan 226 250 18 12
Åbo handelshögskola 211 270 15 13
Sibelius-Akademin 125 140 5 9
Teaterhögskolan 43 45 - 3
Konstindustriella högskolan 192 165 8 8
Bildkonstakademin 19 30 - 2
Sammanlagt 12 588 14 064 1 399 1 450

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget
   
Helsingfors universitet, varav 2 657 000 euro till Svenska social- och kommunalhögskolan och 11 900 000 euro som riksomfattande andel för nationalbiblioteket 297 836 000
Jyväskylä universitet 98 874 000
Uleåborgs universitet 124 920 000
Joensuu universitet 58 217  000
Kuopio universitet 53 518 000
Åbo universitet 110 826 000
Tammerfors universitet 85 197 000
Åbo Akademi 48 133 000
Vasa universitet 21 272 000
Lapplands universitet 30 992 000
Tekniska högskolan 112 649 000
Tammerfors tekniska universitet 62 139 000
Villmanstrands tekniska universitet 34 011 000
Helsingfors handelshögskola 24 174 000
Svenska handelshögskolan 12 900 000
Åbo handelshögskola 14 592 000
Sibelius-Akademin 23 879 000
Teaterhögskolan 10 546 000
Konstindustriella högskolan, varav 2 800 000 euro i verksamhetsanslag till fakulteten för filmkonst och scenografi 27 128 000
Bildkonstakademin 4 324 000
Till undervisningsministeriets förfogande 1 926 000
Sammanlagt 1 258 053 000

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 20 000 000 euro på grundval av lagen om utveckling av högskoleväsendet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
  2004
utfall
2005
ordinarie
budget
2006
budgetförslag
       
Bruttoutgifter 1 678 408 1 753 197 1 791 308
Bruttoinkomster 489 471 532 900 533 255
Nettoutgifter 1 188 937 1 220 297 1 258 053
       
Poster som överförts      
— överförts från föregående år 219 568    
— överförts till följande år 227 080    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
  2005 2006
  budget budgetförslag
     
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 213 900 217 435
     
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 202 700 208 270
     
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 200 9 165
Kostnadsmotsvarighet, % 106 104
     
Prisstöd 510 570
     
Kostnadsmotsvarighet efter stöd 11 710 9 735

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
  2005 2006
  budget budgetförslag
     
Inkomster av den samfinansierade verksamheten    
— Finansiering från andra statliga ämbetsverk 145 500 156 750
— Finansiering från EU 87 500 60 200
— Annan finansiering utanför statsförvaltningen 47 000 59 870
Inkomster sammanlagt 280 000 276 820
     
Totala kostnader för projekt 294 500 302 500
     
Kostnadsmotsvarighet (inkomster - kostnader) -14 500 -25 680
Kostnadsmotsvarighet, % 95 92


2006 budget 1 258 053 000
2005 tilläggsb. 17 139 000
2005 budget 1 220 297 000
2004 bokslut 1 196 449 000

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 949 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller universiteten, därtill anslutet internationellt samarbete samt sysselsättningsfrämjande verksamhet och för fortbildning av lärarutbildarna.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för förlagsverksamhet i fråga om läromedel för universitetsbruk samt utgifter och understöd för tryggande av undervisningens och forskningens verksamhetsbetingelser. Vidare får anslaget användas till betalning av patientförsäkringsavgifter.

Dispositionsplan
     
1. Forsknings-, utvecklings- och publikationsverksamhet 7 949 000
2. Universitetens gemensamma ADB-verksamhet och datakommunikationer 9 000 000
3. Utveckling av universitetens vuxenutbildning 2 500 000
4. Utveckling av regionerna 2 500 000
Sammanlagt 21 949 000

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 206 årsverken i uppgifter för viss tid.

Anslaget för utveckling av universitetens vuxenutbildning får användas för kostnader som föranleds av utveckling av olika former av långsiktig fortbildning inom de områden som universiteten själva föreslår och som utgör en del av deras samhällsuppgift.

Undervisningsministeriet får 2006 ingå avtal som gäller anskaffning av en ny superdator så, att de åsamkar staten utgifter om högst 4 000 000 euro år 2007, högst 4 000 000 euro år 2008 och högst 2 000 000 euro år 2009.

Förklaring:Avsikten är att politikprogrammet för medborgarinflytande skall finansieras med anslaget.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 66 000 euro i överföring av löneutgifterna för ett årsverke till moment 29.01.21.


2006 budget 21 949 000
2005 tilläggsb. 159 000
2005 budget 23 892 000
2004 bokslut 23 772 000

23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 7 903 000 euro.

Av anslaget får användas 2 802 000 euro till betalning av stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, ungdoms- och expertutbyte, 1 684 000 euro till betalning av löner till finländska utlandslektorer och gästprofessorer som tjänstgör vid utländska universitet samt till andra tjänstemän inom undervisningsförvaltningen som arbetar utomlands, sammanlagt högst 47 personer, i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands, och till undervisning i finska språket och finsk kultur utomlands.

Av anslaget får högst 144 000 euro användas för stöd till den avgiftsbelagda servicen.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
  2004
utfall
2005
ordinarie
budget
2006
budgetförslag
       
Bruttoutgifter 9 598 9 696 9 793
Bruttoinkomster 1 791 1 845 1 890
Nettoutgifter 7 807 7 851 7 903
       
Poster som överförts      
— överförts från föregående år 565    
— överförts till följande år 593    

Samhälleliga verkningar

Centret för internationellt personutbyte (CIMO) främjar internationell växelverkan inom den finländska utbildningen och arbetslivet samt inom kultur- och ungdomsverksamheten. CIMO:s verksamhet stöder en ökad internationell rörlighet och den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft.

Resultat av verksamheten

CIMO genomför stipendie- och personutbytesprogram och ansvarar för den nationella verkställigheten av Europeiska unionens utbildnings-, kultur-, och ungdomsprogram samt för verkställigheten av det nordiska Nordplus-programmet. CIMO arrangerar rådgivnings- och informationsservice och marknadsför finländsk utbildning internationellt. Man stöder undervisningen i finska språket och finsk kultur vid utländska universitet och arrangerar i Finland kurser i finska språket för utländska universitetsstuderande. Utnyttjandet av datateknik ökas inom informationen, rådgivningen och utbildningen.

Kvantitativa mål för 2006  
  2002
utfall
2003
utfall
2004
utfall
2006
mål
         
Deltagare i Sokrates-programmet 8 965 10 051 11 397 12 500
— Deltagare som reser från Finland 4 252 4 561 5 255 6 000
— Deltagare som reser till Finland 4 713 5 490 6 142 6 500
Deltagare i EU:s ungdomsprogram 4 445 4 996 5 227 4 200
Leonardo da Vinci-programmet     997 1 100
Bilateralt och multilateralt samarbete 1 333 1 074 1 082 1 000
— utbytesprogram   153 209 225
— övriga stipendieprogram   921 873 775
Programmet North-South     17 180
Internationellt praktikantutbyte1) 1 504 1 332 1 353 1 600
Främjande av finska språket och finsk kultur (stipendier för sommarkurser) 231 257 265 260

1) Inkluderar även det praktikantutbyte som organiseras av studentorganisationerna och som stöds av CIMO.


2006 budget 7 903 000
2005 tilläggsb. 70 000
2005 budget 7 851 000
2004 bokslut 7 835 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 72 132 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för elevunderstöd samt utgifter som föranleds av att personalen och undervisningspraktikanterna erbjuds skolbespisning mot avgift.

Förklaring:Målet för övningsskolorna är en hög nivå på verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetet. Övningsskolorna sörjer för kvaliteten på läroplansarbetet och undervisningen samt utvecklar en mångsidig handledd praktik och användningen av undervisningsteknologi.

Kvantitativa mål för 2006  
  2001
utfall
2003
utfall
2006
mål
       
Elever 7 821 7 836 7 900
— grundskola 5 677 5 657 5 700
— gymnasium 2 144 2 179 2 200

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
  2004
utfall
2005
ordinarie
budget
2006
budgetförslag
       
Bruttoutgifter 70 962 71 607 73 532
Bruttoinkomster 1 424 745 1 400
Nettoutgifter 69 538 70 862 72 132
       
Poster som överförts      
— överförts från föregående år 2 401    
— överförts till följande år 3 419    

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 450 000 euro för hyresutgifter för de lokalprojekt vid övningsskolan vid Joensuu universitet och Vasa Övningsskolan vid Åbo Akademi som det beslutats om tidigare.

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för undervisning i övningsskolorna, 21 814 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.40.30.


2006 budget 72 132 000
2005 tilläggsb. 985 000
2005 budget 70 862 000
2004 bokslut 70 556 000