Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2019 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista, sillä kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua. Vuonna 2019 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,5 %. Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia ja Suomen vientikysynnän kasvu hidastuu voimakkaasti tänä vuonna. Myös yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu kuitenkin edelleen nopeana ansiotason nousun sekä työllisyyden kohenemisen johdosta. Työllisten määrä nousee 0,9 %, mutta alkuvuonna työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin.

Tuloarviot

Ansio- ja pääomatuloveron tuottoarviota alennetaan 361 milj. euroa. Arvion alentuminen johtuu kertymätiedoista, makroennusteen päivittymisestä ja vuoden 2018 verotuksen valmistumiseen liittyvistä tekijöistä. Ennakonpidätysten kertymät ovat jääneet huomattavasti ennustettua pienemmiksi. Tämän arvioidaan johtuvan Kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä sekä ennakkoperinnän muutoksista, jotka vaikuttavat ennakonpidätysten kertymien ajoitukseen.

Toteutuneen kehityksen perusteella korotetaan arvonlisäveron tuottoarviota 126 milj. euroa, varainsiirtoveron tuottoarviota 25 milj. euroa ja alennetaan apteekkiveron tuottoarviota 8 milj. euroa. Energiaverojen kertymäarviota alennetaan 65 milj. eurolla sähkön ja lämmityspolttoaineiden kulutuksen jäätyä ennakoitua pienemmäksi. Tupakkaveron tuottoarviota alennetaan 160 milj. eurolla. Taustalla on ennustettua suurempi tupakkatuotteiden kulutuksen lasku ja se, että tupakkayritykset näyttävät pienentäneen varastojaan. Kolmannessa lisätalousarvioesityksessä tuloarviota alennetaan yhteensä 443 milj. euroa.

Määrärahamuutokset

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että laissa vuodelle 2020 oleva kilpailukykysopimuksen toteuttamiseen liittyvä kompensaatio aikaistetaan vuodelle 2019. Kilpailukykysopimukseen liittyen on vuosina 2017—2019 leikattu lomarahoja 30 prosentilla. Lomarahojen leikkausta vastaava vähennys on tehty kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen. Jotta vältetään lomarahojen leikkausta vastaavan valtionosuuden vähennyksen tekeminen toiseen kertaan vuosien 2019—2022 kustannustenjaon tarkistusten yhteydessä, kompensoidaan kunnille kertaluonteisesti 237 milj. euroa vuonna 2019.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 443 milj. euron vähennys ja määrärahojen 235 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2019 kolmas lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 678 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan noin 2,4 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2019 lopussa arvioidaan olevan noin 107,4 mrd. euroa, mikä on noin 44 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2018
Tilinpäätös
2019
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
2019
Hallituksen
esitys
2019
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
55 24255 74023555 975
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 1501 180-1 180
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
54 88453 994-44353 551
— Verotulot44 37345 964-44345 521
— Muut tulot10 5128 030-8 030
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
-9861 7466782 424
— Nettolainanotto-8791 7966782 474
— Velanhallinta-107-50--50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 235 milj. eurolla. Vuoden 2019 kehysmenojen taso olisi 44 550 milj. euroa.

Kehyksen rakennekorjaus huomioon ottaen vuoden 2019 kehystaso on 44 700 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 150 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

MomenttiAsia2019
   
28.90.30Ajoitusmuutos liittyen kompensaatioon kunnille vuosien 2019—2022 kustannustenjaon tarkistuksista, jotta lomarahaleikkaus ei tulisi kahteen kertaan237,0
Yhteensä 237,0