Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2019

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 45 521 025
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   15 047 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 968 000
02. Yhteisövero   4 318 000
03. Korkotulojen lähdevero   41 000
04. Perintö- ja lahjavero   720 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   19 871 900
01. Arvonlisävero   18 890 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   795 900
03. Apteekkivero   186 000
08. Valmisteverot   7 290 000
01. Tupakkavero   966 000
04. Alkoholijuomavero   1 520 000
05. Virvoitusjuomavero   175 000
07. Energiaverot   4 613 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   16 000
10. Muut verot   3 196 000
03. Autovero   902 000
05. Varainsiirtovero   865 000
06. Arpajaisvero   236 000
07. Ajoneuvovero   1 182 000
08. Jätevero   11 000
19. Muut veronluonteiset tulot   116 125
04. Eräät viestinnän maksut   21 726
05. Eräät liikenteen maksut   25 945
06. Väylämaksut   48 400
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 830
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   3 953
12. Säteilytoimintavero   2 271
12. SEKALAISET TULOT 5 830 739
23. Valtioneuvoston kanslia   500
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   500
24. Ulkoministeriön hallinnonala   39 624
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   952
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot   38 672
25. Oikeusministeriön hallinnonala   148 550
10. Tuomioistuintulot   42 800
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   26 000
20. Ulosottomaksut   77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   30 290
98. EU:lta saatavat tulot   28 340
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   9 626
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   9 600
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 389 097
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   125 802
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   24 209
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   13 834
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   10 215
25. Metallirahatulot   5 800
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 903 821
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   234 386
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   16 930
60. Työturvallisuusmaksu   800
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   36 700
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   2 600
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   14 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   588 464
70. Opintotukitoiminnan tulot   18 400
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista   564 814
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   5 250
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   962 703
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   558
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   40 500
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 100
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   5 375
44. Kalastonhoitomaksut   9 386
45. Riistanhoitomaksut   11 751
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   4 800
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   3 350
10. Väyläviraston tulot   2 500
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   507 960
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 850
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista   58 600
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   200 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   214 700
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   598 675
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   300
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta   494 650
98. Valtionapujen palautukset   101 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   925
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   80 900
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   78 250
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   1 000
39. Muut sekalaiset tulot   471 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   130 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   84 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   250 000
10. Muut sekalaiset tulot   7 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 248 367
01. Korkotulot   43 843
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   5 400
05. Korot muista lainoista   17 657
07. Korot talletuksista   1 400
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   19 386
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   1 925 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   1 925 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   143 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   143 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   136 524
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   136 524
15. LAINAT 2 469 561
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   65 114
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   19 500
04. Muiden lainojen lyhennykset   45 614
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   2 404 447
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   2 404 447
Tuloarvioiden kokonaismäärä 56 069 692