Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              23. Hallinnolliset järjestelyt
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja vuoden 2019 alussa perustettava Ruokavirasto, johon siirretään Elintarviketurvallisuusviraston, Maaseutuviraston ja osa Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskuksen tehtävistä. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Ruokavirastossa (luku 30.20).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
  • — Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää
  • — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja
  • — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
  • — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
  • — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
  • — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
  • — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
  • — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

 Toteutuma ToteutumaTarve
 201620172018 ja 2019
Tehtävämilj. euroamilj. euroamilj. euroa
    
Maaseudun kehittäminen9,310,510,1
Maa- ja elintarviketalous21,923,823,2
Luonnonvaratalous12,515,815,4
Yhteensä43,750,148,7

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2019 käytettävän n. 692 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2019 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 60 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.40.05) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 23 henkilötyövuotta vuonna 2019).

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (mom. 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2019). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 95 henkilötyövuotta 2019) valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
    
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä263,9270270
— Toimintamenomomentti 30.01.01259,4266268
— Muut momentit4,542
    
Sairauspoissaolot, pv/htv5,966
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,73,73,8
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Hallituksen esitykset (kpl)9244
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)75100100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot26 36425 79023 334
Bruttotulot1 2441 7801 350
Nettomenot25 12024 01021 984
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 738  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 802  

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen siirron palautus (momentilta 30.01.23)1 300
Luonnonvaratehtävien järjestelyt (2 htv) (siirto momentilta 30.40.22)130
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0136
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)-3 140
Palkkausten tarkistukset693
Säästöpäätös-1 000
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-6
Toimintamenojen tuottavuussäästö-150
Toimintamenosäästö (HO 2015)-13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-63
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen192
Yhteensä-2 026

2019 talousarvio21 984 000
2018 I lisätalousarvio208 000
2018 talousarvio24 010 000
2017 tilinpäätös26 184 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta johtuen.


2019 IV lisätalousarvio1 000 000
2019 talousarvio21 984 000
2018 tilinpäätös24 218 000
2017 tilinpäätös26 184 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 72 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2019 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2017 toteutuma2018 arvio2019 arvio
 Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
HtvKust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
HtvKust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
         
Tutkimusprosessi85 41635 95093786 50038 00095288 18038 800955
Viranomaisprosessi25 4956 02529525 2006 10029326 0956 100290
Tilastoprosessi5 508874545 6001 000555 6951 00055
Yhteensä116 41942 8491 286117 30045 1001 300119 97045 9001 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
   
Vaikuttavuus   
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl574600630
Luottamus- ja maineindeksi1)3,42-3,45
— suuri yleisö (1—5)-3,4-
— päättäjät (1—5)3,4--
— tutkimuskumppanit (1—5)3,223,30-
— yritykset (1—5)3,363,40-
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv919092
    
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv0,90,91,0
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv0,10,20,3
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv1,91,61,6
Tilastot, kpl/tilastohtv1,51,11,1
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv4,93,13,1
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Muut tieteelliset julkaisut, kpl82150165
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl1 1771 0201 010
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl20 12222 00022 200
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl138 227136 000136 000
Annetut lausunnot, kpl231215200
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta)757070
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta)365353
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta979595
    
Henkiset voimavarat   
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, %27,329,531
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5)-3,53,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot117 217117 504118 905
Bruttotulot43 76547 50046 750
Nettomenot73 45270 00472 155
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta16 657  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 606  

Bruttotulot ovat yhteensä 46 750 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 1 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 7 550 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot157100130
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä157100130
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset696080
— osuus yhteiskustannuksista554050
Kustannukset yhteensä124100130
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)33--
Kustannusvastaavuus, %127100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot6 93013 9008 370
— muut tuotot-2--
Tuotot yhteensä6 92813 9008 370
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset3 8507 5004 500
— osuus yhteiskustannuksista2 6864 6002 970
Kustannukset yhteensä6 53612 1007 470
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3921 800900
Kustannusvastaavuus, %106115112
    
Hintatuki80--
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen4721 800900

Määrärahasta käytetään 150 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2019 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentilta 30.01.23)505
Pakurin tutkimus kaupallistamisen edistäminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-200
Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentilta 30.70.01)150
Savonlinnan kampuksen henkilöstö- ja toimitilakulut150
Susitutkimus ja -seuranta300
Palkkausten tarkistukset1 875
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-17
Toimintamenojen tuottavuussäästö-365
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-602
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-170
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen568
Vuokramenojen indeksikorotus48
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-51
Yhteensä2 151

2019 talousarvio72 155 000
2018 I lisätalousarvio566 000
2018 talousarvio70 004 000
2017 tilinpäätös72 401 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 72 655 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 72 155 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hankkeen toteuttamiseen.


2019 talousarvio72 655 000
2018 I lisätalousarvio566 000
2018 talousarvio70 004 000
2017 tilinpäätös72 401 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 72,655 milj. euroa. Valiokunta pitää myönteisenä, että määrärahaa esitetään nostettavaksi 2,085 milj. eurolla vuoteen 2018 verrattuna. Luonnonvarakeskus on joutunut supistamaan toimintaansa nopeassa tahdissa vuodesta 2015 alkaen. Ennen Luonnonvarakeskusta toimineiden, fuusiossa yhdistyneiden laitosten määrärahat olivat yhteensä 94,9 milj. euroa, joten määrärahoja on vähennetty yli 22 milj. euroa (23 prosenttia) talousarvioesitykseen verrattuna.

Valtioneuvoston periaatepäätös (5.9.2013) valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta on alentanut Luonnonvarakeskuksen perusrahoitusta 19 milj. eurolla. Vastaava lisäys tehtiin tutkimuksen uusiin rahoitusinstrumentteihin: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitukseen sekä valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimusrahoitukseen. Uusien instrumenttien rahoitus koottiin lähes yksinomaan tutkimuslaitoksilta (osuus 1/3 julkisesta tutkimuksesta), mutta sitä ovat jakamassa kaikki, ml. yliopistot (osuus 2/3 julkisesta tutkimuksesta). Aktiivisuudesta huolimatta Luonnonvarakeskus on saanut uusista instrumenteista vuositasolle kohdistettuna keskimäärin vain noin 2 milj. euroa.

Rakenteellisten uudistusten ansiosta Luonnonvarakeskus on onnistunut uudistumaan siten, että se on edelleen biotalouden johtava, kansainvälisesti tunnustettu ja kansallisesti hyvin palveleva tutkimusorganisaatio. Tämä on edellyttänyt tulorahoituksen kasvattamista 31 prosentista 39 prosenttiin kokonaismenoista vuosina 2015—2018.

Valiokunta on kuitenkin huolissaan Luonnonvarakeskuksen rahoituksen riittävyydestä. Mikäli ulkopuolisen rahoituksen kasvu ei toteudu tavoitteen mukaisesti ja tulevien vuosien talousarviorahoitukseen kohdistuvat leikkaukset toteutuvat, niin nykyistä toimintakykyä ei pystytä turvaamaan. Lisäksi on huolehdittava uusien tehtävien, kuten ilmastonmuutokseen liittyvien vaikutusarviointien edellyttämästä rahoituksesta.

Valiokunta korostaa, että bio- ja kiertotalouden kasvu tarvitsee yhä vahvempaa tutkimuspohjaista tietoa tukemaan esimerkiksi biotalousinvestointeja koskevaa päätöksentekoa.

Turvemaan käyttö. Turvemaan peltojen osuus on suurin Pohjois-Pohjanmaalla (28 prosenttia viljelyalasta). Turvemaiden viljelyn katsotaan kiihdyttävän ilmaston lämpenemistä, ja esillä on ollut niiden viljelykäyttöä rajoittavat toimet. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan päätöksenteon tueksi tarvitaan kuitenkin lisää tutkimustietoa erityisesti peltojen turvekerroksen paksuuden vaikutuksesta ravinteiden kulkeutumiseen ja hiilen sitoutumiseen. Luonnonvarakeskus on tehnyt tutkimuksesta hankesuunnitelman, mutta budjettirahoitus ei riitä sen toteuttamiseen. Myöskään yksittäiset yritykset eivät ole halukkaita rahoittamaan vahvasti yleishyödyllistä hanketta.

Valiokunta lisää momentille 500 000 euroa, josta osoitetaan 300 000 euroa luomututkimukseen ja 200 000 euroa turvemaan hiilidioksidipäästöjen tutkimiseen ja ehdottaa lisäksi seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 3

Eduskunta edellyttää, että Luonnonvarakeskuksen perusrahoitusta vahvistetaan, jotta turvataan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien vaikuttavuusarviointien laatiminen sekä maatalouden tutkimus- ja jalostustoiminta, jolla vastataan ilmastonmuutoksen myötä muuttuviin viljelyolosuhteisiin, sekä virastolle osoitettujen muiden tehtävien suorittaminen.

Susitutkimus ja -seuranta. Momentille esitetään 300 000 euron lisäystä susitutkimukseen ja -seurantaan. Susien määrä on viime aikoina lisääntynyt erityisesti Länsi-Suomessa, ja esimerkiksi Pohjanmaalla yhteydenotot poliisiin ovat kasvaneet nopeasti. Poliisi on myös ilmoittanut tarvitsevansa tukea muilta viranomaisilta aiheen käsittelyyn kansalaisten kanssa.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että susien aiheuttamat vahingot ja kansalaisten susia koskeva huoli otetaan vakavasti. Näin ollen on tarpeellista, että määräraha mahdollistaa kenttähenkilön palkkaamisen alueen susikannan seurantaan sekä osallistumiseen paikalliseen keskusteluun ja tilaisuuksiin asukkaiden huolten vähentämiseksi. Vastaavasta susiyhdyshenkilöstä on ollut hyötyä mm. Lounais-Suomessa. Samoin myönteistä on, että vahinkoperusteisten sudenkaatolupien myöntämiselle ei enää tänä vuonna aseteta ylärajaa ja lisäksi uuden sudenhoitosuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2019.

Määräraha mahdollistaa myös susien pannoituksen, jolla pyritään saamaan tietoa laumojen liikkeistä ja siten ehkäistä mm. metsästyskoiravahinkoja. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pannoitus ei ole saanut varsinkaan Pohjanmaalla tukea ja se ei toteudu suunnitellussa mittakaavassa.

Valiokunta katsoo, että esitetyn määrärahan käytön tulee edellä olevan perusteella painottua Luonnonvarakeskuksen tekemään kenttätyöhön, kuten havaintojen vahvistamiseen ja DNA-näytteiden keräämiseen sekä poliisin työn tukemiseen susivahinkojen vähentämiseksi ja kansalaisten kokeman turvallisuudentunteen lisäämiseksi. Tämän suuntaisen työn tarve on suuri.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 73 155 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan toimipisteen teknologia- ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden edistämisestä sekä yhteistyön lisäämisen mahdollistamisesta alueen elinkeinoelämän kanssa.


2019 II lisätalousarvio900 000
2019 talousarvio73 155 000
2018 tilinpäätös70 570 000
2017 tilinpäätös72 401 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 71 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 30.01.23 kolmen kehittämishankkeen toteuttamiseen.


2019 IV lisätalousarvio71 000
2019 II lisätalousarvio900 000
2019 talousarvio73 155 000
2018 tilinpäätös70 570 000
2017 tilinpäätös72 401 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 71 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.


2019 talousarvio1 343 000
2018 talousarvio1 343 000
2017 tilinpäätös1 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 585 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hydrologisen seurannan järjestäminen (siirto momentille 30.40.21)-300
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentille 30.01.05)-505
Kalastuslain tietoon perustuva suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä (Oma kala) (siirto momentille 30.40.51)-900
Kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 30.01.01)-1 300
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke, siirron palautus (siirto momentilta 30.64.50)170
Nautarekisterin uudistaminen (siirto momentille 30.20.01)-1 500
Peltotukivalvonnan menetelmien suunnittelu ja pilotointi (siirto momentille 30.20.01)-200
Yhteensä-4 535

2019 talousarvio585 000
2018 talousarvio5 120 000
2017 tilinpäätös1 420 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 585 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 585 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 71 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05, 314 000 euroa momentille 30.20.01 ja 200 000 euroa momentille 30.40.21.


2019 IV lisätalousarvio-585 000
2019 talousarvio585 000
2018 tilinpäätös5 120 000
2017 tilinpäätös1 420 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 585 000 euroa.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Käyttöarvion tarkistus1 008
Yhteensä1 008

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio28 540 000
2018 talousarvio27 532 000
2017 tilinpäätös26 353 852

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) jäsenmaksu (siirto momentilta 35.10.66)86
Tasomuutos100
Yhteensä186

2019 talousarvio4 539 000
2018 talousarvio4 353 000
2017 tilinpäätös4 374 357

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.