Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on

  • — Opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta ja se on maksettava takaisin. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu lainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (54/2012).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa oppivelvollisuusiän ylittäneille tarkoitettuja perusopintoja, lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (544/2015).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201520172019
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste359,5334,2280,8
— toinen aste138,4122,3140,4
Asumislisä266,5145,620,0
Koulumatkatuki47,046,853,5
Ateriatuki30,730,831,6
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste187 697188 789182 000
— toinen aste133 100125 377134 000
Asumislisä   
— korkea-aste154 092125 93810 000
— toinen aste65 53143 1782 000
Koulumatkatuki64 36964 00165 000
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste185 085188 113188 000
Toinen aste47 82954 71555 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2017 lopussa 2 752,7 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2017 lopussa 402 953 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 5 800 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 9 700 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 11 200 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201520172019
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste298280240
— toinen aste169166194
Huoltajakorotus, €/kk  75
Oppimateriaalilisä, €/kk  46,80
Asumislisä, €/kk194195200
Koulumatkatuki, €/kk171171174

Vuonna 2019 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 229 700, joista korkeakouluopiskelijoita on 139 000 ja muita opiskelijoita 90 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 11 600. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 33 000 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä 1.8.2019 lukien (euroa/kk)

  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet250,28
— avioliitossa olevat tai elatusvelvolliset250,28
— lasta huoltavat325,28
  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 75 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (46,80 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201520172019
arvio
    
Lukio26 804 (25 %)24 916 (24 %)25 000 (24 %)
Ammatillinen koulutus105 748 (64 %)91 054 (64 %)90 000 (63 %)
Ammattikorkeakoulu90 472 (70 %)90 833 (67 %)87 700 (67 %)
Yliopisto88 953 (62 %)87 708 (62 %)85 200 (63 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 635 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2019 arvioidaan valituksia tulevan vireille n. 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkemaksurakenteen muutos2
Palkkausten tarkistukset19
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-2
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen6
Yhteensä22

2019 talousarvio635 000
2018 I lisätalousarvio6 000
2018 talousarvio613 000
2017 tilinpäätös696 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 635 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 59 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Opintolainahyvitys30 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 59 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opintolainahyvitysten määrän kasvu5 000
Yhteensä5 000

2019 talousarvio59 200 000
2018 talousarvio54 200 000
2017 tilinpäätös34 605 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 59 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 441 206 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että 1.8.2019 alkaen opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu opintorahan oppimateriaalilisään. Lisäksi esitetään lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa koskevan säätelyn yhtenäistämistä ammatillisen koulutuksen tukiajan säätelyn kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat280 826 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat140 380 000
Asumislisä20 000 000
Yhteensä441 206 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opintotukikuukausien määrän yhtenäistäminen toisen asteen koulutuksessa1 700
Opintotukioikeuden laajentaminen oppivelvollisuusiän ylittäneisiin (siirto momentilta 29.01.53)1 080
Opintotukiuudistus (L 4/2017)-3 100
Oppimateriaalilisä 1.8.2019 lukien5 200
Tuen saajien määrän pieneneminen ammatillisessa koulutuksessa-13 000
Yhteensä-8 120

2019 talousarvio441 206 000
2018 I lisätalousarvio300 000
2018 talousarvio449 326 000
2017 tilinpäätös602 051 463

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 930 000 euroa talousarvioesityksen 441 206 000 euroon nähden aiheutuu vanhempien tulojen vaikutuksen muutoksesta itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärään. Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain (65/1994) muuttamisesta siten, että 1.1.2019 alkaen apurahoja ei oteta tulona huomioon opintotuessa ja 1.8.2019 lukien vanhempien tulot eivät pienennä itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärää eikä asumislisää.


2019 talousarvio442 136 000
2018 I lisätalousarvio300 000
2018 talousarvio449 326 000
2017 tilinpäätös602 051 463

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 31 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki29 126 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus2 500 000
Yhteensä31 626 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ateriatuen käytön kasvu170
Yhteensä170

2019 talousarvio31 626 000
2018 talousarvio31 456 000
2017 tilinpäätös30 711 591

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 31 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 53 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (544/2015) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2019 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijoiden ottaminen koulumatkatuen piiriin200
Yhteensä200

Momentin nimike on muutettu.


2019 talousarvio53 500 000
2018 talousarvio53 300 000
2017 tilinpäätös46 843 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 53 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.