Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 432 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
  • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista (1017/2017).

Tunnuslukuja 2016
toteutuma
2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) 217 368 218 516 219 000 219 000
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. kuvausyksikköä) 47,0 60,0 62,0 80,0
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Tutkijasalikäynnit 32 388 28 925 31 000 25 000
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) 24 064 33 792 24 000 27 000
Verkkokäyttö (käyntikerrat) 1 254 704 1 453 923 1 700 000 1 800 000
Viranomaisarkistot (hm/v) 3 471 887 1 100 5 000
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) 378 663 2501) 550
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,4 3,4 3,7 3,7
Henkilötyövuodet 236,25 224,1 205 200

1) Mahdollinen keskeytys uuden prosessin valmistelun vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 20 494 17 731 20 032
Bruttotulot 3 517 700 600
Nettomenot 16 977 17 031 19 432
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 639    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 622    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Massadigitoinnin pilotointi 2 500
Uuden keskusarkiston väliaikainen lisärahoitus -100
Eläkemaksurakenteen muutos 26
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Palkkausten tarkistukset 390
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -92
Toimintamenosäästö (HO 2015) -110
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -307
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -35
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 107
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -14
Yhteensä 2 401

2019 talousarvio 19 432 000
2018 I lisätalousarvio 792 000
2018 talousarvio 17 031 000
2017 tilinpäätös 17 960 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 457 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 25 000 euroa talousarvioesityksen 19 432 000 euroon nähden aiheutuu Kansallisarkistolle toiminnan tilaintensiivisyyden perusteella tehtävästä vuokran tasokorotuksesta.


2019 talousarvio 19 457 000
2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio 792 000
2018 talousarvio 17 031 000
2017 tilinpäätös 17 960 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 457 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu lisärahoituksesta perustoiminnan välittömien tarpeiden rahoittamiseksi.


2019 IV lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 19 457 000
2018 tilinpäätös 17 823 000
2017 tilinpäätös 17 960 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.