Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 18 819 17 872 17 970
Bruttotulot 793 200 200
Nettomenot 18 026 17 672 17 770
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 606    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 254    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -7
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 45
Eläkemaksurakenteen muutos 34
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -338
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -9
Palkkausten tarkistukset 636
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -6
Toimintamenojen tuottavuussäästö -128
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -55
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 186
Tasomuutos -65
Yhteensä 98

2019 talousarvio 17 770 000
2018 I lisätalousarvio 142 000
2018 talousarvio 17 672 000
2017 tilinpäätös 19 674 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 770 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 15 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 ja aiheutuu laajennetusta hankintatuesta.


2019 IV lisätalousarvio -15 000
2019 talousarvio 17 770 000
2018 tilinpäätös 17 777 000
2017 tilinpäätös 19 674 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 15 000 euroa.