Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 211 015 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan ja uudistuksen edellyttämään toteuttamiseen

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtäviin ministeriöissä. Lisäksi määrärahaa käytetään uudistuksen muutostukeen varmistamaan uudistuksen toimeenpano maakunnissa.

Määrärahaa käytetään myös maakuntien tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, maakuntien ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan, maakuntien ICT-palvelukeskuksen valmisteluun ja yhteisiin investointeihin sekä valtakunnalliseen toimeenpanoon. Digimuutosohjelmassa kustannuksia muodostuu muun muassa maakuntien muutossuunnitelmien mukaisen toimeenpanon palkkakustannuksista, asiantuntijapalveluiden ja ICT-laitteiden hankinnoista, välttämättömistä tietojärjestelmämuutoksista ja tietojärjestelmien integraatioista, kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutuksesta ja käyttöönotosta sekä uudistuksen edellyttämistä muutoksista valtion viranomaisten tuottamiin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietorekistereihin.

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu, että maakuntien väliaikaisilla valmistelutoimielimillä ei ole oikeutta saada palautuksena viranomaistoiminnan ja verottoman toiminnan hankintojen sisältämää arvonlisäveroa, kuten kunnilla ja kuntayhtymillä on. Väliaikaishallinto maksaa arvonlisäveron hankkimistaan palveluista, yksityiseltä sektorilta ostettavien palvelujen lisäksi tämä koskee myös kunnilta tai kuntayhtymiltä ostettavia asiantuntija- tai tilapalveluja.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä (28.6.2017). Periaatepäätöksessä linjataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät sekä periaatteet maakuntien tietojärjestelmäinvestointien rahoituksesta. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksen linjaukset otetaan huomioon maakuntauudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digi-muutosohjelma 98 150
Maakuntien toimeenpanon tuki ja yhteensovitus 4 865
Maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten ja maakuntavaltuustojen toimikauden rahoitus 93 000
Väliaikaishallinnon ja maakuntien arvonlisäverokustannusten huomioimisesta aiheutuva korotus määrärahaan 15 000
Vuoden 2018 rahoitus -180 070
Yhteensä 30 945

2019 talousarvio 211 015 000
2018 I lisätalousarvio 18 900 000
2018 talousarvio 180 070 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 211 015 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan ja uudistuksen edellyttämään toteuttamiseen

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) hallitusohjelman mukaisten tuottavuustoimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen

2) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen ja siihen liittyvien valtakunnallisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen

3) avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen varataan 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskeviin uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviin. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien yhteensovittamiseen, valtakunnalliseen ICT-valmisteluun ja muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämistyön rahoitukseen.

Määrärahaa käytetään myös julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin, kuten tila-asioiden ja hankintojen tehostamiseen, paikkariippumattomuuden ja palveluverkon kehittämiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Momentin nimike on muutettu.


2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio 211 015 000
2018 tilinpäätös 198 970 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) hallitusohjelman mukaisten tuottavuustoimenpiteiden valmisteluun ja toteutukseen

2) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen ja siihen liittyvien valtakunnallisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden menojen maksamiseen

3) avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen varataan 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 2 400 000 euroa pelastustoimen uudistuksen tietohallinnon ja tietojärjestelmien uudistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 800 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 200 000 euroa tällä momentilla ja momentilla 26.30.01 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja 5 800 000 euroa tasomuutoksena sekä vähennyksenä 5 800 000 euroa siirtona momenteille 30.01.01, 30.70.01 ja 32.01.02.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2019 IV lisätalousarvio 11 200 000
2019 II lisätalousarvio
2019 talousarvio 211 015 000
2018 tilinpäätös 198 970 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 2 400 000 euroa pelastustoimen uudistuksen tietohallinnon ja tietojärjestelmien uudistamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 8 800 000 euroa.