Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut7,288
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot2,42,52,5
Alkoholiluvat0,611
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat1,522
Ympäristö- ja vesilupahakemukset11,61010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Maanpuolustuskurssien laatu4,344
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, %   
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä582626
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 19,42050
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, %96100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, %92,5100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet80,4100100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, %39,45050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet yhteensä1 1901 1771 166
— aluehallintovirasto752739738
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07)418418408
— muut momentit202020
    
Sairauspoissaolot, pv/htv8,99,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,643,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot66 53964 47967 097
Bruttotulot14 22914 07714 085
Nettomenot52 31050 40253 012
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta14 551  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 801  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot12 38113 36013 360
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 72122 27022 270
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 340-8 910-8 910
Kustannusvastaavuus, %576060
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot242525
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset232525
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1--
Kustannusvastaavuus, %104100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03)200
Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07)300
Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen)-107
Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv)250
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03)1 610
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03)-20
Eläkemaksurakenteen muutos230
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-39
Palkkausten tarkistukset1 470
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-13
Toimintamenojen tuottavuussäästö-279
Toimintamenosäästö (HO 2015)-621
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-608
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-133
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen418
Vuokramenojen indeksikorotus40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-39
Yhteensä2 610

2019 talousarvio53 012 000
2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 53 012 000 euroon nähden on 862 000 euroa, josta 382 000 euroa aiheutuu rahanpesulain mukaisen valvonnan viiden henkilötyövuoden lisäresursoinnista ja 480 000 euroa kuuden henkilötyövuoden palkkamenoihin lastensuojelun ohjauksen ja valvonnan tehtäviin.


2019 talousarvio53 874 000
2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 480 000 euroa aiheutuu vanhusten ja vammaisten palveluiden valvonnan voimavarojen vahvistamisesta ja 250 000 euroa varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamisesta.


2019 I lisätalousarvio730 000
2019 talousarvio53 874 000
2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaan sisältyy lisäys Väestörekisterikeskuksen ja Maistraattien yhdistymishankkeen kustannuksiin. Vastaava vähennys tehdään uuden viraston toimintamenoihin vuosina 2020—2023.

Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,4 kk3,0 kk3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus   
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin4,1 kk3,8 kk3,8 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,2 kk1,2 kk1,2 kk
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
733730730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 9058 0708 070
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 98410 85012 500
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 4307 1007 100
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet619614556
Sairauspoissaolot, pv/htv9,499
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,43,5

Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu kuluttajaneuvontatehtävien 58 htv:n vähennys siirtona Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenomomentille 32.40.01 1.1.2019 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot43 19143 17941 742
Bruttotulot15 38215 28015 325
Nettomenot27 80927 89926 417
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 066  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 686  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot15 08214 81915 060
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset18 43120 44818 315
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 349-5 629-3 255
Kustannusvastaavuus, %827282
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot204316209
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8414482
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)120172127
Kustannusvastaavuus, %243219255

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.01.21) 1 000
Kuluttajaneuvonta (-58 htv) (siirto momentille 32.40.01)-3 700
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisestä aiheutuvat kulut580
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät31
Eläkemaksurakenteen muutos169
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-28
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)-500
Palkkausten tarkistukset1 134
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö-149
Toimintamenosäästö (HO 2015)-237
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-102
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen336
Vuokramenojen indeksikorotus20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-18
Tasomuutos-8
Yhteensä-1 482

2019 talousarvio26 417 000
2018 I lisätalousarvio338 000
2018 talousarvio27 899 000
2017 tilinpäätös28 429 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 417 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 1 852 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2019 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Virastoa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 8.3.2018.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentille 28.40.01)-200
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.40.01)-1 610
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen kustannukset (v. 2019 rahoitus)1 180
Yhteensä-630

2019 talousarvio1 852 000
2018 talousarvio2 482 000
2017 tilinpäätös352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 1 852 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.