Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan vuonna 2014 myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Maailmantalouden suhdanteet vaikuttavat vahvasti Suomeen. Osaamisen, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää panostamista varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen, luovuuteen, kulttuuriin ja innovaatiotoimintaan. Nuorisotyöttömyys on erityinen haaste koulutus- ja nuorisopolitiikalle. Ministeriö on laatinut vuoteen 2020 ulottuvan toimintastrategian, joka osaltaan vastaa toimintaympäristön haasteisiin.

Päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut vuodesta 2004 lähtien, ja vuonna 2011 noin 63 prosenttia 1—6 -vuotiaista oli päivähoidon piirissä. Hoitojärjestelmän muutosten myötä vanhempien työssäkäynnin ennustetaan lisääntyvän, jolloin myös päivähoidon kysyntä saattaa kasvaa.

Lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen siirtyvä ikäluokka pienenee. Korkea-asteelle siirtyvien ikäluokassa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuudet kasvavat kaikilla koulutusasteilla. Aikuiskoulutuksen kysyntä kasvaa.

Luovan työn, toiminnan ja tuotannon sekä kulttuurisisältöjen digitaalisen käytön merkitys kasvaa tietoyhteiskuntakehityksen myötä. Luovan talouden työllistävä vaikutus lisääntyy. Yhteiskunnan edelleen moninaistuessa ja eriytyessä nousee haasteeksi yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja terveyttä edistävän kansalaistoiminnan vahvistaminen. Kulttuurin ja liikunnan palvelutuotannon roolin ennakoidaan kasvavan kansalaistoiminnassa.

Alueiden erilaistuminen on haaste tasa-arvoisten palveluiden ylläpitämiseksi maanlaajuisesti. Lisäksi lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen korostuu ikäluokkien pienentyessä ja kansantalouden huoltosuhteen muuttuessa epäedullisemmaksi.

Peruspalvelujen turvaaminen edellyttää kuntarakenteen ja kuntien palvelurakenteiden uudistamisen jatkamista.

Hallinnonalan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Koulutus- ja tiedepolitiikka

Korkea sivistystaso, toimivat päivähoitopalvelut sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen on turvattava koko maassa. Tavoitteena on väestön koulutus- ja osaamistason kohottaminen siten, että suomalaiset ovat maailman osaavin kansa vuonna 2020. Toisen asteen koulutuksen palvelukykyä edistetään. Suomalaisten koulutustasoa kehitetään siten, että tavoitevuonna 2020 työikäisestä aikuisväestöstä 88 prosenttia on suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon ja 30 prosenttia korkeakoulututkinnon. Vastaavasti 30-vuotiaista 94 prosenttia olisi suorittanut perusasteen jälkeisen ja 42 prosenttia korkeakoulututkinnon.

Jo lähitulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuudesta tulee pulaa ainakin joillain aloilla. Erityisen suuria saatavuusongelmia tulee olemaan sosiaali- ja terveysalalla, mutta myös esimerkiksi joillain tekniikan ja liikenteen aloilla. Koulutusjärjestelmään kohdentuvilla toimenpiteillä pidennetään työuria niiden alkupäästä ja kohdennetaan koulutustarjontaa siten, että se vastaa työvoiman alakohtaiseen tarpeeseen. Tavoitteena on, että nuorten kokonaiskoulutuspolku on aikaisempaa lyhyempi ja että he kouluttautuvat aloille, joilla työllistymisen edellytykset ovat hyvät. Koulutuksen ala- ja aluekohtaista tarjontaa suunnataan uudelleen väestökehityksen ja työvoiman tarpeen mukaisesti.

Varmistetaan nuorisotakuun toteutuminen ja toteutetaan nuorten aikuisten osaamisohjelmaa. Edistetään nuorten oppisopimuskoulutusta ja nuorten oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä.

Tavoitteena on, että

  • — Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä on 95 % 4-vuotiaista vuoteen 2020 mennessä
  • — Esiopetukseen osallistuneiden osuus 6-vuotiaista on 100 %
  • — Kaikki perusasteen päättävät aloittavat perusasteen jälkeiset opinnot
  • — Puolet uusista ylioppilaista jatkaa opintojaan samana vuonna
  • — Korkeakouluista valmistuneiden keskimääräinen ikä laskee
  • — Koulutuksen läpäisyä parannetaan kaikilla koulutusasteilla.

Työvoiman saatavuuteen vaikutetaan nuorten koulutuksen lisäksi aikuiskoulutuspalveluita kehittämällä. Aikuiskoulutuksella tuetaan työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. Tavoitteena on, että vuosittain 60 prosenttia aikuisista osallistuu koulutukseen ja aikuiskoulutuksen osallistumispohja laajenee.

Perusopetuksen päättäneiden välitön sijoittuminen koulutukseen (%)

 20092010
2011
2012
arvio
2013
arvio
2014
arvio
       
Ammatilliseen koulutukseen sijoittuneet 44,043,844,344,645,045,5
— perustutkintoon johtava koulutus1)41,240,741,241,541,842,5
— valmistavat koulutukset2)2,83,13,13,13,23,0
Lukiokoulutukseen sijoittuneet1)50,250,449,651,752,052,0
Perusopetuksen lisäopetukseen sijoittuneet3)2,52,52,52,52,52,5
— peruskouluissa2,02,02,02,02,02,0
— kansanopistoissa0,50,50,50,50,50,5
Tutkintoon johtavat koulutukset yhteensä91,491,190,893,293,894,5
Lisäopetus ja valmistavat koulutukset yhteensä5,35,65,65,65,75,5
Yhteensä96,796,796,498,899,5100,0

1) Lähde: Tilastokeskus.

2) Lähde: valtionosuusjärjestelmän tilastot (myös vuoden 2012 luku on toteumatieto). Sisältää vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, talouskouluopetuksen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartin).

3) Peruskoulujen yhteydessä järjestettävän lisäopetuksen luvut ovat Tilastokeskuksen oppilasmäärätilastojen perusteella tehtyjä arvioita. Kansanopistoissa järjestettävän lisäopetuksen luvut ovat valtionosuustilaston oppilasmäärien perusteella tehtyjä arvioita.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikä (mediaani)1)

 20092010
2011
2012
arvio
2013
arvio
2014
arvio
       
Ammattikorkeakoulututkinto25,225,225,225,024,924,9
Ylempi korkeakoulututkinto27,327,927,627,327,027,0

1) Lähde: Tilastokeskus. Ammattikorkeakoulujen osalta nuorten koulutus.

Tavoiteajan kuluessa valmistuneiden osuus (%) aloittaneista1)

 20092010
2011
2012
arvio
2013
arvio
2014
arvio
       
Lukiokoulutus (3 vuotta)79,479,280,381,082,083,0
Ammatillinen perustutkinto (3 vuotta)59,760,661,062,063,064,0
Ammattikorkeakoulututkinto (5 vuotta)59,964,060,561,063,063,0
Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto (7 vuotta)51,451,049,946,049,052,0

1) Lähde: Tilastokeskus. Mukana vain opetushallinnon alainen koulutus. Ei sisällä näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta, eikä oppisopimuskoulutusta. Tarkoittaa alemmissa ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa tavoitetutkinnon suorittaneiden osuutta, ylin tutkinto, johon uusi opiskelija on saanut tutkinnon suorittamisoikeuden. Vuoden 2011 luku on ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen osalta arvio.

Opiskelijat ja tutkinnot1)

 2009201020112012
arvio
2013
arvio
2014
arvio
       
Päivähoito      
— lapset  204 750206 350208 300 209 700211 000
Esiopetus      
— opiskelijamäärä57 75058 77058 91059 70060 00061 000
Perusopetus      
— uudet opiskelijat56 77057 88059 10059 20060 50060 500
— päättötodistuksen saaneet65 09064 96063 44061 20061 00060 000
— opiskelijamäärä536 780530 680526 930522 000522 000519 000
Lukiokoulutus      
— uudet opiskelijat38 06037 87036 79038 00038 00038 000
— suoritetut ylioppilastutkinnot2)32 65032 70032 81033 00033 00033 000
— opiskelijamäärä 108 390107 400106 320110 000110 000110 000
Ammatillinen peruskoulutus (oppilaitosmuotoinen)      
— uudet opiskelijat59 74059 99061 00061 80062 20061 450
— suoritetut tutkinnot36 93037 22040 51042 20042 80043 500
— opiskelijamäärä3)143 930149 200150 560150 300150 800150 200
Ammatillinen peruskoulutus (oppisopimuskoulutus)4)      
— uudet opiskelijat 6 8358 4387 9008 5008 900
— suoritetut tutkinnot 5 9225 9856 0006 2006 400
— opiskelijamäärä3) 23 09923 37823 20023 90024 600
Ammatillinen lisäkoulutus5)      
— uudet opiskelijat 32 63431 80132 80026 00027 000
— suoritetut tutkinnot 16 00616 15316 70015 40015 600
— opiskelijamäärä oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 33 58635 19036 20035 70035 100
— opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa 36 47033 35633 40027 00028 500
Ammattikorkeakoulun perustutkinnot      
— aloittaneet6)33 67633 97834 96334 90032 90032 900
— suoritetut tutkinnot20 04420 58121 31222 12122 06022 060
— opiskelijamäärä 129 282131 595131 838131 369128 000126 000
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot      
— aloittaneet2 3082 7222 7392 8002 9002 900
— suoritetut tutkinnot9411 2531 5211 7081 7501 750
— opiskelijamäärä 5 5576 5807 3217 8348 0008 000
Yliopiston perustutkinnot7)      
— uudet opiskelijat20 16919 98820 11919 85319 80019 800
— suoritetut alemmat korkeakoulututkinnot10 77512 30013 27513 01413 50014 200
— suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot10 53514 38412 51513 82914 50015 023
— opiskelijamäärä145 033144 321144 441143 505142 300141 300
Yliopiston tohtorintutkinnot1 6421 5181 6531 6491 6351 635

1) Opetushallinnon alainen koulutus. Päivähoidon, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uusia opiskelijoita, perusopetuksen päättötodistuksen saaneita ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tutkinnon suorittaneita sekä ulkomaalaisia opiskelijoita koskevat luvut ovat vuoden 2012 osalta arvioita. Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen (pl. oppisopimuskoulutus) opiskelijamäärät ovat valtionosuusjärjestelmän mukaisia opiskelijamääriä.

2) Ei sisällä IB-lukioiden eikä Reifeprüfung-tutkintoja.

3) Sisältää myös muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat.

4) Sisältää ammatilliseen perustutkintoon johtavan oppisopimusmuotoisen koulutuksen sekä opetussuunnitelmaperusteisena että näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena.

5) Uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot sisältävät ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen.

6) AMK-tutkinnon aloittaneilla tarkoitetaan v. 2010 lähtien opiskelijoita, jotka ovat kyseisenä tilastovuonna ensimmäistä kertaa kirjautuneeet amk-tutkintoon johtavan koulutuksen läsnäoleviksi ko. ammattikorkeakouluun.

7) Sisältää alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnot.

Taide- ja kulttuuripolitiikka

Taide ja kulttuuri edistävät väestön hyvinvointia ja elämänlaatua sekä vahvistavat kulttuurista pääomaa. Vahvistamalla kulttuurin perustaa, luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia ja kulttuurin taloutta, edistetään sivistystä, luovuutta, osaamista ja innovatiivisuutta, alueiden elinvoimaisuutta sekä työllisyyden ja kansantalouden kehitystä.

Keskeiset kulttuuripolitiikan alat ovat taide- ja taiteilija-, kulttuuriperintö-, kirjasto-, kulttuurivienti-, tekijänoikeus- ja audiovisuaalinen politiikka sekä kunnallinen kulttuuritoiminta.

Kulttuuriosallistuminen on Suomessa lisääntynyt ja väestöryhmien väliset osallistumiserot ovat tasoittuneet. On kuitenkin ryhmiä, joissa osallistuminen on hyvin vähäistä. Kulttuuripalvelut keskittyvät suurimpiin kaupunkeihin, jolloin palveluiden saatavuus vaihtelee maan eri osissa. Kirjastoissa ja teattereissa kävijöiden osuus koko väestöstä on suurinta EU-maissa ja kotimaisten elokuvien katsojaosuus on Suomessa selvästi yli keskitason verrattuna muiden maiden vastaavaan kansalliseen osuuteen. Tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista väestön hyvinvointiin ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntäminen yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilla on lisääntynyt.

Sekä taide- ja kulttuuriammateissa että taiteen ja kulttuurin toimialalla työskentelevien määrä on kasvanut edelleen viime vuosien aikana. Kulttuuristen ja taiteellisten ilmaisu- ja osallistumismuotojen ja kulttuurin kulutustarpeiden moninaistuminen sekä digitalisoituminen leimaavat taiteen ja kulttuurin kehitystä. Digitaalisuus vaikuttaa läpileikkaavasti kulttuurin ja taiteen tuotantoon, jakeluun, säilyttämiseen ja kuluttamiseen.

Kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ovat:

1. Kulttuurin perusta vahvistuu

Vahvistetaan kulttuurin perustaa edistämällä kulttuurin ja tiedon infrastruktuuria ja saatavuutta, kulttuuriperinnön ja -ympäristöjen säilymistä, taide-, kulttuuriperintö- ja mediakasvatusta sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen taide- ja kulttuurihallinnon toimivuutta ja kulttuurin kansainvälistymistä ottaen huomioon toimintaympäristön globaalit, teknologiset ja kestävän kehityksen haasteet.

2. Luovan työn tekijöiden toimintaedellytykset paranevat

Parannetaan luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä kehittämällä taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmiä, monipuolistamalla taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia, kehittämällä toimivaa tekijänoikeusjärjestelmää sekä vahvistamalla kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjyyden edellytyksiä.

3. Kaikkien väestöryhmien osallistumismahdollisuudet kulttuuriin lisääntyvät

Vahvistetaan kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien osallisuutta kulttuuriin ja kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia parantamalla kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti taide- ja kulttuuripalveluiden ja kulttuuriperinnön saatavuutta ja saavutettavuutta sekä edistämällä kulttuurisen moninaisuuden kehitystä (ml. kulttuuripalvelut).

4. Kulttuurin talous ja luova talous vahvistuvat

Vahvistetaan kulttuurin taloutta ja luovan talouden kehitysedellytyksiä ja työllisyysvaikutuksia kehittämällä ja laajentamalla kulttuurin rahoitus- ja tietopohjaa, panemalla toimeen hallitusohjelman luovia aloja ja kulttuurivientiä koskevia kärkihankkeita sekä parantamalla tekijänoikeuksien hyödyntämistä.

Kulttuuripolitiikan tunnuslukuja

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
    
1. Kulttuurisen perustan vahvistaminen   
Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden   
— laskennalliset henkilötyövuodet2 4692 4692 469
— esitysten määrä12 19813 46713 000
Valtionosuuden piirissä olevien orkestereiden   
— laskennalliset henkilötyövuodet1 0331 0331 033
— konserttien määrä1 8611 9071 900
Suomen Kansallisoopperan   
— kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä538532525
— esitysten määrä292283237
Suomen Kansallisteatterin   
— henkilöstön määrä346326325
— esitysten määrä597698650
Valtionosuuden piirissä olevien museoiden henkilötyövuodet 1 1831 1831 183
2. Luovan työn tekijät   
Vuosiapurahan saajien/hakijoiden määrä286/1 971303/2 131300/2 100
Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus valtion taidetoimikuntien apurahojen saajista,  %555750
Taiteilijaeläkkeiden kokonaismäärä (31.12.)1 0481 0441 042
— Uusien taiteilijaeläkkeiden saajien määrä suhteessa hakijoiden määrään, %13,3311,9611,96
Kulttuuriammateissa työskentelevät (työvoimatutkimus)81 72583 46385 000
3. Kulttuuri ja kansalaiset   
Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden kävijät, 1 000 henk.2 5072 3932 400
Suomen Kansallisteatterin yleisökontaktit, 1 000 henk.167185170
Valtionosuuden piirissä olevien orkestereiden kuulijat, 1 000 henk.777772775
Suomen Kansallisoopperan yleisökontaktit, 1 000 henk.264278280
Museoiden kävijät valtionosuuden piirissä ja muissa päätoimisesti hoidetuissa museoissa, 1 000 henk.4 9845 1835 100
Kotimaisten elokuvien teatteriensi-illat323528
Kotimaisten elokuvien katsojat elokuvateattereissa, 1 000 henk.1 2252 3621 500
Pää- ja sivukirjastojen määrä, kpl794787787
Yleisten kirjastojen kokonaislainaus, 1 000 kpl97 42894 91495 000
Fyysiset kirjastokäynnit, 1 000 kpl52 79752 82953 000
Kirjastojen verkkokäynnit, 1 000 kpl56 87456 73357 000
Kirjastojen järjestämien tapahtumien osallistujat, 1 000 henk.-650700
4. Kulttuuri ja talous   
Kulttuurialan yritysten toimipaikat21 577..22 000
Liikuntapolitiikka

Liikunta lisää osallisuutta ja hyvinvointia. Liikunnallinen elämäntapa on osa sivistysperustaa. Huippu-urheilu antaa elämyksiä ja lisää myös kiinnostusta oman liikuntaharrastuksen aloittamiseksi. Liikuntapolitiikan päämääränä on liikunnan edistäminen ja tämän myötä osallisuuden kasvattaminen sekä liikunnan avulla väestön hyvinvoinnin lisääminen. Liikunnalla ja urheilulla on myös taloudellisia sekä työ- ja toimintakykyä lisääviä vaikutuksia.

Liikuntapolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ovat:

1. Liikunta ja urheilu lisäävät osallistumista

Suomalaiset osallistuvat liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan melko aktiivisesti. Seuratoimintaan osallistumisessa, sitoutumisessa ja liikunta-aktiivisuudessa on kuitenkin eroja eri väestöryhmien kesken. Huippu-urheilu on osa suomalaista kulttuuria, sen perusta luodaan liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa. Tavoitteena on lisätä liikunnan kansalaistoiminnan laatua ja elinvoimaisuutta sekä kansalaistoimintaan osallistumista paikallisesti etenkin sellaisilla väestöryhmillä, joiden osallistumisen esteenä ovat sosiaaliset, taloudelliset tai kulttuuriset tekijät. Tavoitteena on myös lisätä suomalaisten urheilijoiden menestymistä huippu-urheilussa, vammaishuippu-urheilun integroitumista sekä Suomessa järjestettävien urheilun suurtapahtumien vaikuttavuutta.

2. Liikunnallinen elämäntapa yleistyy

Kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunta kuuluu sivistyksellisiin perusoikeuksiin, jonka saavutettavuuden turvaamiseen vaikuttavat etenkin maassa tapahtuva muuttoliike, kuntarakenteen uudistuminen sekä liikuntahallinnossa ja -kulttuurissa tapahtuvat muutokset. Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille, terveydelle sekä työ- ja toimintakyvylle. Tavoitteena on koko väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan harrastamisen kasvu turvaamalla liikunnan yhdenvertainen ja tasa-arvoinen saavutettavuus ja luomalla edellytyksiä liikuntatoimintaan osallistumiselle koko maassa. Kohderyhmänä ovat etenkin lapset ja nuoret sekä sellaiset väestöryhmät, joiden liikunta-aktiivisuus on alhaista.

3. Liikunta-alan tietopohja ja osaaminen vahvistuu

Osaamisen ja asiantuntemuksen kasvattaminen liikunnan toimialalla luo parhaat edellytykset väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi, liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi sekä huippu-urheilumenestyksen kasvattamiseksi. Liikunta-alalla tehtävän päätöksenteon tukena tulee käyttää riittävän luotettavasti tuotettua tietopohjaa. Tavoitteena on, että liikuntapoliittisten toimenpiteiden valmistelu sekä päätöksenteko eri tasoilla perustuvat relevanttiin tietopohjaan, kuten alan tutkimus-, selvitys- ja arviointitietoon.

Liikuntapolitiikan tunnuslukuja

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
    
Seuraliikunta väh. 1 krt/vko, Nuorten terveystapatutkimus   
— poikia50,0550,0552
— tyttöjä46,546,548
Arvokisamitalit olympialajeissa   
— Olympiakisat 3 
— MM-kisat134 
— EM-kisat23 
Dopingrikkomukset138 
Kuntien liikunnan edistämisaktiivisuus, kuvaa toiminnan suunnittelua ja johtamista/Tea-viisari   
— koko maan väestöpainotettu keskiarvo556265
Vapaa-ajan liikuntaa vähintään 4 krt/vko 15—64 -vuotiaat %1)   
— miehet293035
— naiset313335
Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunta ja fyysinen aktiivisuus % (Kouluterveyskysely) 2)   
Hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 1 h/viikko   
— 8—9 lk353532
— lukion 1—2 lk313128
— ammattiin opiskelevat 1—2 lk484846

1) Liikuntaa vähintään 30 minuutin ajan niin, että ainakin lievästi hengästyy tai hikoilee.

2) Aineisto vuodelta 2011: Lounais-, Länsi-, Sisä- ja Pohjois-Suomi sekä Ahvenanmaa; vuosi 2012 välivuosi.

Nuorisotyö ja -politiikka

Nuorisotyön ja -politiikan tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nämä tavoitteet koskevat kaikkia Suomessa asuvia alle 29-vuotiaita. Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Keskeisenä ohjelma-asiakirjana on valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, joka toteuttaa myös EU:n nuorisoalan yhteisiä tavoitteita.

Kiristyvä taloustilanne kasvattaa nuorten välistä eriarvoisuutta ja edellyttää uudenlaisia ratkaisuja nuorisotyössä ja -politiikassa. Nuorten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa ovat viime vuosien aikana parantuneet. Alueelliset erot ovat edelleen huomattavia. Nuorten osallistuminen tapahtuu nykyisin aiempaa enemmän perinteisen järjestötoiminnan ulkopuolella, erityisesti verkkoyhteisöissä.

Nuorisopolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ovat:

1. Nuorten aktiivinen kansalaisuus kasvaa

Edistetään nuorten tavoitteellista toimintaa yhteiskunnassa. Luodaan edellytyksiä nuorten osallistumiselle ja vaikuttamiselle sekä harrastustoiminnalle.

2. Nuorten sosiaalinen vahvistaminen lisääntyy

Parannetaan nuorten arjen hallintaa ja ehkäistään syrjäytymistä. Tavoitteena on saada jokainen nuori mukaan yhteiskunta- ja työelämään.

3. Nuorten kasvu- ja elinolot paranevat

Pyritään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa saamaan nuorten elinolot samalle tasolle muiden väestöryhmien kanssa.

Nuorisotyön ja -politiikan tunnuslukuja

 2011
toteutuma
2012
toteutuma
2014
arvio
    
Nuorten aktiivinen kansalaisuus   
— Nuorten aloitekanava, kattavuus kunnista45 %50 %65 %
— Nuorisovaltuustojen tms. kattavuus kunnista70 %70 %80 %
— Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, osuus kunnista73 %74 %83 %
Nuorten sosiaalinen vahvistuminen   
— Työpajojen kattavuus kunnista80 %82 %85 %
— Nuoria (alle 29 v.) työpajoissa12 98213 10013 500
— Nuorisotyöttömät (alle 25 v.), lkm30 03632 08032 000
— Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä10 04114 57115 000
— Etsivä nuorisotyö, kattavuus kunnista77 %87 %100 %
Nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen   
— Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, kattavuus kunnista60 %81 %100 %
Yksinäiset peruskouluikäiset (ei ole ystävää/Kouluterveyskysely THL)9 %9 %8 %
Alakuloiset ja surulliset peruskouluikäiset (minkälainen on mielialasi/Kouluterveyskysely THL)13 %13 %12 %
Kirkollisasiat

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Kansainvälinen yhteistyö

Vahvistetaan suomalaisen koulutuksen ja osaamisen vientiä hyödyntämällä olemassa olevaa kansainvälistä kiinnostusta sekä suomalaisten koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden korkeaa osaamista.

Vaikutetaan Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä järjestöissä Suomen tavoitteiden edistämiseen koulutus- ja tutkimuspolitiikkaa, kulttuuri-, audiovisuaali-, liikunta- sekä nuorisopolitiikkaa koskevissa asioissa.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom.Toimintamuoto2012201320142013/2014
muutos
      
29.10.30Yleissivistävä koulutus812 198851 818844 023-7 795
29.10.34Koulurakentaminen78 00058 00046 400-11 600
29.20.30Ammatillinen koulutus715 160723 774716 867-6 907
29.30.30Vapaa sivistystyö164 144164 818164 618-200
29.30.31Ammatillinen lisäkoulutus154 361142 175138 075-4 100
29.30.32Oppisopimuskoulutus131 003116 494117 343849
29.30.33Nuorten aikuisten osaamisohjelma-27 00052 00025 000
29.30.51Ammatilliset erikoisoppilaitokset21 06119 27915 879-3 400
29.40.30Ammattikorkeakoulut424 371411 754404 277-7 477
29.80.30Kirjastot4 6134 5134 713200
29.80.31 ja 52Teatterit ja orkesterit74 41881 16380 651-512
29.80.32 ja 52Museot35 84536 81136 8110
29.80.33Kuntien kulttuuritoiminta1061061060
29.80.34Kirjastorakentaminen5 3005 0004 500-500
29.90.50 ja 52Liikunnan koulutuskeskukset17 77317 77318 030257
29.90.50Kuntien liikuntatoimi19 05819 14719 20053
29.91.50Kuntien nuorisotyö8 0948 0998 321222
Yhteensä 2 665 5052 687 7242 671 814-15 910
      
Arvio valtionosuuksien jakautumisesta    
Kunnat ja kuntayhtymät 1 134 5501 142 2831 144 2701 987
— Kunnat -431 129-434 068-434 822-754
— Kuntayhtymät1 565 6791 576 3511 579 0922 741
Yksityiset 1 534 9791 545 4411 548 1292 688

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamiseksi eräiden yksikköhintojen leikkaamiseksi sekä siten, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksin korottaminen jätetään säästösyistä tekemättä vuodeksi 2014.

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Arpajaislain (1047/2001) mukaisesti raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Veikkausvoittovarat muodostavat keskeisen rahoituslähteen tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön sektoreilla. Arpajaislain mukaan em. pelejä toimeenpanevan rahapeliyhteisön asianomaisen tilikauden voittoa sekä voittovaroista myönnetyistä lainoista kertyviä kuoletuksia ja korkoja vastaavaksi arvioitu määräraha otetaan vuosittain valtion talousarvioon.

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio vuodelle 2014 on 517,5 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi Veikkaus Oy:n jakamattomien voittovarojen rahastoa puretaan yhteensä 23,3 milj. euroa, jolloin veikkausvoittovaroja on käytettävissä vuonna 2014 yhteensä 540,8 milj. euroa eli noin 1,7 % enemmän vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Lisäyksessä on otettu huomioon jakamattomien voittovarojen rahaston ylimääräinen purku 10,0 milj. euroa taiteen edunsaajille Kansallisgallerian toiminnan rahoittamisen johdosta. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille jakosuhdelain mukaisesti.

Voittovaroista ehdotetaan myönnettäväksi momentilta 29.40.53 tieteen tukemiseen 103,2 milj. euroa, momentilta 29.80.52 taiteen tukemiseen 237,1 milj. euroa, momentilta 29.90.50 liikunnan tukemiseen 147,4 milj. euroa ja momentilta 29.91.50 nuorisotyön tukemiseen 53,1 milj. euroa.

Tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön valtionrahoituksen määräksi luvuissa 29.40, 80, 90 ja 91 vuodelle 2014 ehdotetaan 993,0 milj. euroa, josta 540,8 milj. euroa eli 54,5 % myönnetään veikkausvoittovaroista.

Veikkausvoittovarat ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

 2006
TP
2007
TP
2008
TP
2009
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
TAE
          
Kirjastojen käyttökustannusten valtionosuus90,8110,6115,2119,5---- 
— veikk.varat39,936,524,713,1---- 
— budj.varat50,974,190,5106,41)--- 
          
Tiede261,3270,6283,7332,1355,1388,3409,9398,8305,2
— veikk.varat79,576,677,186,995,8100,3101,2102,2103,2
— budj.varat181,8194,0206,6245,2259,3288,0308,7296,6201,9
          
Taide274,3281,6311,2363,9400,6425,1432,6434,9453,1
— veikk.varat150,4152,3164,5191,3209,3220,3222,4224,8237,1
— budj.varat123,9129,3146,7172,6191,3204,8210,2210,1216,0
          
Liikunta99,1101,4106,7127,6137,6142,5153,6152,4147,6
— veikk.varat97,8100,1104,0124,3135,8141,9150,9152,3147,4
— budj.varat1,31,32,73,31,80,62,80,10,1
          
Nuoriso39,942,747,055,669,365,271,874,174,4
— veikk.varat35,236,037,444,751,351,551,952,653,1
— budj.varat4,76,79,610,918,013,719,921,521,3
          
Veikkausvoittovarat yhteensä ilman kirjastoa362,9365,0383,2447,2492,3514,1526,4531,9540,8
Veikkausvoittovarat yhteensä402,8401,5407,9460,3492,3514,1526,4531,9540,8

1) Kirjastojen käyttökustannusten valtionosuus on siirretty vuodesta 2010 lukien rahoitettavaksi valtiovarainministeriön pääluokasta.

Eräisiin käyttötarkoituksiin varatut määrärahat veikkausvoittovaroista ja muilta talousarvion momenteilta (euroa)

 Veikkaus-
voittovarat
Yleiset
budjettivarat
Yhteensä
    
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot3 052 0002 013 0005 065 000
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat70 673 000139 807 000210 480 000
Valtionosuus ja -avustus teattereille ja orkestereille40 231 00040 420 00080 651 000
Valtionosuudet museoille19 380 00017 431 00036 811 000
Liikunnan koulutuskeskukset19 680 00030 00019 710 000
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja etsivä nuorisotyö7 000 00021 000 00028 000 000
Hallinnonalan tietohallinto

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tietohallintostrategian 2006—2015 toteuttamista jatketaan. Tietohallintostrategian linjausten mukaisesti opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin yhteistä tietopohjaa vahvistetaan ja uudet palvelut toteutetaan sähköisinä. Hallinnonalalla siirrytään kaikessa hallinnon sisäisessä ja virastojen välisessä toiminnassa yksinomaan sähköiseen asiointiin ja sähköiseen hallintoon. Tietohallinnon kustannustehokkuutta parannetaan edelleen. Keskeisiä keinoja ovat yhteisten palvelujen ja muiden resurssien käytön lisääminen ja yhteistyö hankintojen toteuttamisessa.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Tuottavuutta parannetaan muun muassa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisilla toimenpiteillä. Hallitusohjelman mukaan mittaluokaltaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilytetään taloudelliselta kokonaisvaikutukseltaan ennallaan. Tuottavuustoimenpiteitä selvitetään yksityiskohtaisemmin asianomaisten lukujen yhteydessä.

Talousarvioesitykseen liittyvät sukupuolivaikutukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahoista yli puolet on siirtomenoja, joiden vaikutukset sukupuolten asemaan riippuvat rahoituksen saajien päätöksistä.

Naisten ja miesten koulutustaso eroaa nuorissa ikäryhmissä varsin huomattavasti naisten eduksi. Perusopetuksen suorittamatta jättäminen, pelkän perusopetuksen varaan jääminen sekä ammatillisen tai korkeakoulutuksen keskeyttäminen on tyypillistä erityisesti poikaoppilaille ja miesopiskelijoille. Perusopetuksen laadun parantamisen, joustavan perusopetuksen käytäntöjen sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen arvioidaan pienentävän erityisesti ilman ammatillista koulutusta jäävien osuutta väestöstä ja siltä osin sukupuolten koulutustasoeroja.

Tyttöjen ja poikien segregoituneet opiskeluvalinnat pitävät yllä työelämän segregaatiota. Jatketaan toimia, joilla vaikutetaan tyttöjen ja poikien opiskeluvalintoihin.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toiminnot suuntautuvat lähtökohtaisesti sukupuolineutraalisti. Liikuntatoimen valtionavustuspolitiikan lähtökohtana on liikuntalain mukainen tasa-arvon edistäminen, ja tämä otetaan huomioon avustuskriteereissä. Nuorisotyössä rahoitusta suunnataan tarvittaessa eriytetysti tyttöjä ja poikia koskeviin hankkeisiin. Monikulttuurisuuden lisääntyessä eriytetyn toiminnan tarve nuorisotyössä kasvaa. Kulttuuriala on sekä toimijoiden että palvelujen käytön ja harrastamisen osalta naisvaltaista, mutta miesten osuus kulttuuripalveluiden käyttäjinä on noussut 2000-luvulla. Toisaalta naisten toimeentulo taiteen aloilla on keskimäärin miehiä heikompaa, ja asia on tarkoitus huomioida luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä parannettaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa tilastoinnin ja tutkimusten avulla hallinnonalansa toimintojen sukupuolivaikutuksia ja ottaa nämä huomioon talousarviota laadittaessa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

 2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
29.01.51Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)  
 — perusparannusvaltuus1,2-
29.10.34Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)  
 — yleissivistävän koulutuksen perustamishankevaltuus12,015,0
29.40Korkeakouluopetus ja tutkimus  
 — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus282,6280,0
29.40.02Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)  
 — vuokrasopimusvaltuus-0,25
29.80.34Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)  
 — perustamishankevaltuus4,504,50
29.80.75Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)  
 — perusparannus- ja pienhankevaltuus1,601,30

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2012—2014

  v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
  1000 €%
 
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot117 906121 805123 6611 8562
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 89427 60927 7171080
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 07722 69523 0583632
03.Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 8368 8078 635-172-2
04.Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)2 5392 5393 5751 03641
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)3 9203 7903 726-64-2
22.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)17 88818 08818 2381501
23.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)1 9941 9940
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)29 98032 00330 803-1 200-4
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)685685585-100-15
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)2 8443 2523 148-104-3
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 2432 3372 182-155-7
10.Yleissivistävä koulutus954 658975 584956 970-18 614-2
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)48 95949 56450 7731 2092
02.Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 3051 9051 949442
20.Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)12 89412 89412 697-197-2
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)812 198851 818844 023-7 795-1
34.Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)78 00058 00046 400-11 600-20
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)1 3021 4031 128-275-20
20.Ammatillinen koulutus728 110736 705729 719-6 986-1
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 5858 5668 487-79-1
20.Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v)3 0263 0263 0260
21.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 3391 3391 3390
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)715 160723 774716 867-6 907-1
30.Aikuiskoulutus507 075505 539523 53817 9994
20.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)25 74725 34725 3470
21.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)3 0103 0103 0100
30.Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)164 144164 818164 618-2000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)154 361142 175138 075-4 100-3
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)131 003116 494117 3438491
33.Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha)27 00052 00025 00093
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)21 06119 27915 879-3 400-18
(52.)Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)3080
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 4417 4167 266-150-2
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus2 727 7752 739 1022 676 017-63 085-2
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 95812 45512 305-150-1
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 40619 58819 059-529-3
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 0492 0552 013-42-2
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 6091 6211 86624515
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)30 52635 43131 364-4 067-11
22.Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)4 0005 0008 5003 50070
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)424 371411 754404 277-7 477-2
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 832 2871 862 9221 906 08143 1592
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)251 695238 592139 807-98 785-41
52.Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)30 73130 15929 144-1 015-3
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)101 156102 191103 2131 0221
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)16 98817 33418 3881 0546
(89.)Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)0
70.Opintotuki847 202916 102916 9428400
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6967037030
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)30 80730 20030 2000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)734 550798 000798 9429420
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)27 78132 20030 750-1 450-5
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)5 4785 5495 8773286
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)47 88949 45050 4701 0202
80.Taide ja kulttuuri432 646434 881453 09218 2114
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 8934 9194 500-419-9
(02.)Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 44219 469-19 469-100
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 9052 6442 712683
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 45922 72819 473-3 255-14
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 4646 3855 800-585-9
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 6647 6117 335-276-4
(08.)Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 2450
16.Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)17 48119 14219 6505083
20.Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)16 30016 3000
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)4 6134 5134 7132004
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)40 44540 80040 420-380-1
32.Valtionosuudet museoille (arviomääräraha)17 68317 43117 4310
33.Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha)1061061060
34.Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)5 3005 0004 500-500-10
40.Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)2402522520
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)9 3088 5701 160-7 410-86
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)13 57414 09114 2461551
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)222 397224 821237 06912 2485
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)18 82419 82430 15610 33252
54.Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha)7 4027 3367 210-126-2
55.Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v)2 5002 1002 2001005
(57.)Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön peruspääomaan (kiinteä määräraha)800
59.Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)12 67012 6700
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)2 8252 250500-1 750-78
72.Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)7397397390
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)5 0404 0003 800-200-5
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)171501500
90.Liikuntatoimi153 612152 397147 558-4 839-3
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)144 960145 988147 4481 4601
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)2 75210911011
(53.)Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (arviomääräraha)5 9006 300-6 300-100
91.Nuorisotyö71 77774 05674 3813250
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)51 90452 55653 0815251
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)19 52321 00021 0000
52.Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)350500300-200-40
Yhteensä6 540 7616 656 1716 601 878-54 293-1
 Henkilöstön kokonaismäärä3 5153 4723 430