Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 167 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,7 4,0 4,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,3 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso (%) 88 89 89
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 28 18 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 21 23 23
Verojäämä (%)1) 0,09 2,0 2,0
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 1 890 1 850 1 850
Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,8 11 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,37 3,43 3,43

1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyi Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 156 228 167 021 169 101
Bruttotulot1) 2 430 2 503 2 043
Nettomenot 153 798 164 518 167 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 240    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 279    

1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2018 rahoitus) -511
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus) 565
Postilinjaston tullivalvonnan automatisointi -1 500
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus 587
Siirto momentille 28.10.01 -2 000
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -13 850
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 13 590
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen -1 000
Verotustehtävät (siirto momentilta 28.10.01) 40
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri 3 940
Eläkemaksurakenteen muutos 643
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -27
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -13
Palkkausten tarkistukset 3 603
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -34
Toimintamenojen tuottavuussäästö -774
Toimintamenosäästö (HO 2015) -917
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -339
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 183
Vuokramenojen indeksikorotus 93
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -116
Tasomuutos -63
Yhteensä 2 540

2019 talousarvio 167 058 000
2018 I lisätalousarvio 1 088 000
2018 talousarvio 164 518 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 168 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 110 000 euroa talousarvioesityksen 167 058 000 euroon nähden aiheutuu afrikkalaisen sikaruton torjuntaa edistävistä toimista.


2019 talousarvio 168 168 000
2018 I lisätalousarvio 1 088 000
2018 talousarvio 164 518 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 168,168 milj. euroa, joka on 2,562 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018. Suhteessa kehyspäätökseen lisäystä on 5,693 milj. euroa, josta suurin osa osoitetaan viidennen rahanpesudirektiivin mukaisen pankki- ja maksutilirekisterin perustamiseen (HE 167/2018 vp). Esitykseen sisältyvät myös lisäykset Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparantamiseen ja tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistukseen.

Toisaalta Tullin määrärahatasoa kuitenkin alentavat edelleen yleiset virastojen toimintamenosäästöt, joiden suuruus on 1,8 milj. euroa. Lisäksi perustoimintaan käytettävissä olevia toimintamenoja pienentävät tulliselvitys- ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaamiseen vuodelle 2018 myönnetyn 1 milj. euron lisäyksen poistaminen ja palautettavaksi esitetty 2 milj. euroa, joka vähennettiin Verohallinnolta vuonna 2018 Tullin toiminnan turvaamiseen.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Tullille myönnettiin talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä rahoitusta afrikkalaisen sikaruton torjuntaa edistäviin toimiin 1,11 milj. euroa, joka kattaa välinehankinnat ja juoksevan toiminnan. Myönteistä on myös, että Tulli on saanut Euroopan naapuruusvälineen (ENI) kautta itärajan rajanylityspaikkojen kehittämishankkeisiin lähes 9,7 milj. euroa vuosille 2019—2021. Tämä edellyttää kuitenkin noin 600 000 euron kansallista maksuosuutta vuonna 2019, joka puuttuu talousarvioesityksestä. Lisäksi rahoitusvajausta syntyy Tullin mukaan arviolta 1,44 milj. euroa, jos Tullin TUVE-järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2019. Tullin toimintakyky tulee turvata pitkäjänteisesti sekä nykyisten että uusien tehtävien osalta. Tarvittaessa toimintamenojen tarkistukseen on palattava vuoden 2019 lisätalousarvioesityksissä.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevaa hallituksen esitystä (HE 167/2018 vp) ei ehditä käsitellä eduskunnassa talousarvioesityksen vaatimassa aikataulussa. Valiokunta poistaa siten momentilta rekisterin perustamiseen varatun määrärahan 3,94 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 164 228 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 940 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain (571/2019) mukaisen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän perustamismenoista.


2019 IV lisätalousarvio 3 940 000
2019 talousarvio 164 228 000
2018 tilinpäätös 165 606 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 940 000 euroa.