Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

  • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
  • — julkisen talouden hyvästä hoidosta
  • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön tehtävänä on
  • — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
  • — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
  • — Asiakaslähtöisten ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
  • — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.

Valtiovarainministeriön toiminnan kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Vaikuttavuustavoite Toiminnallinen tulostavoite
   
Työllisyysaste nousee, tuottavuus kasvaa. Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa.
  Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta.
Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee, velkaantumisaste alenee. Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen.
  Edistämme koko julkisen sektorin kustannusten karsimista.
  Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen.
Verovaje on alhainen. Turvaamme verotuksen edellytyksiä.
Kuntatalouden rahoitusasema paranee. Edistämme kuntien kustannusten karsimista.
Julkisen hallinnon palvelut paranevat. Digitalisoimme julkisia palveluja.
  Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia.
  Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 328 339 339
Sairauspoissaolot, pv/htv 5 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 28 923 30 655 31 546
Bruttotulot 564 240 500
Nettomenot 28 359 30 415 31 046
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 838    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 774    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -7
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin 202
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin (siirto momentille 24.01.01) -202
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 52
Tuottavuuslautakunnan menot 40
Eläkemaksurakenteen muutos 187
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) -225
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Palkkausten tarkistukset 928
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -9
Toimintamenojen tuottavuussäästö -187
Toimintamenosäästö (HO 2015) -315
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -86
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 264
Yhteensä 631

2019 talousarvio 31 046 000
2018 I lisätalousarvio 1 778 000
2018 talousarvio 30 415 000
2017 tilinpäätös 30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 31 046 000
2018 I lisätalousarvio 1 778 000
2018 talousarvio 30 415 000
2017 tilinpäätös 30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 170 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 rahanpesun torjuntaan ja vähennyksenä 15 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 laajennettuun hankintatukeen.

Suostumuksen perusteella Vimana Oy:n osakkeet voidaan luovuttaa valtion kokonaan omistaman SoteDigi Oy:n omistukseen. Omistusjärjestely on yksi vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaama valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistäminen. Ratkaisun myötä valtio luopuisi yhtiön suorasta omistuksesta mutta välillisesti yhtiö jäisi valtion omistukseen. Vimana Oy:tä koskeva omistusrajamuutos edellyttää eduskunnan suostumusta valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n mukaisesti.


2019 IV lisätalousarvio 155 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 31 046 000
2018 tilinpäätös 32 193 000
2017 tilinpäätös 30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä.

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 445 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, SoteDigi Oy (1.11.2017 alkaen), Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Tietokarhu Oy sekä Vimana Oy (1.1.2018 alkaen).

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kiinteistöstrategian toteuttaminen 145 000
Omistajaohjauksen menot 300 000
Yhteensä 445 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Omistajajärjestelyistä aiheutuvat asiantuntijapalvelut 200
Yhteensä 200

2019 talousarvio 445 000
2018 talousarvio 245 000
2017 tilinpäätös 245 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 445 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 646 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentille 28.20.01) -500
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentille 28.40.02) -1 000
Tasomuutos 2 146
Yhteensä 646

2019 talousarvio 646 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 646 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 120 780 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -3 308
Yhteensä -3 308

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 120 780 000
2018 talousarvio 124 088 000
2017 tilinpäätös 121 692 436

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 120 780 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hallinnonalan virastojen ostoihin sisältyneiden arvonlisäverojen tarkentuneesta arviosta.


2019 IV lisätalousarvio 10 000 000
2019 talousarvio 120 780 000
2018 tilinpäätös 125 240 812
2017 tilinpäätös 121 692 436

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 10 370 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 25.5.2016 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista vuonna 2019 on 10,37 milj. euroa.

Vastaava tulo on merkitty momentille 13.04.01.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -2 630
Yhteensä -2 630

2019 talousarvio 10 370 000
2018 I lisätalousarvio 16 080 000
2018 talousarvio 13 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 16 080 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 710 000 euroa talousarvioesityksen 10 370 000 euroon nähden aiheutuu sijoitustuottojen maksuajankohdan tarkentuneesta arviosta.

Talousarvioesitykseen nähden momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2019 talousarvio 16 080 000
2018 I lisätalousarvio 16 080 000
2018 talousarvio 13 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 16 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.