Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
              70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on osa Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo ja terrorismi Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä yleinen taloudellinen tilanne.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Kyky turvallisuustehtäviin merialueilla varmistetaan. Uusitaan vene- ja ilma-aluskalustoa. Rajavartiolaitos ottaa vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä. Rajavartiolaitoksen valmiutta toimia kaikissa turvallisuustilanteissa kehitetään. Edistetään EU:n rajaturvallisuutta ja merellistä turvallisuutta. Rajavartiolaitos osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi ja hallituksen painopistealueeksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. Rajavartiolaitoksen erityisiä prioriteettikohteita ovat itärajan turvallisuus ja Helsinki-Vantaan liikenteen sujuvuuden takaaminen. Rajavartiolaitos toimeenpanee kehyskauden loppuun ulottuvat uudet sopeuttamistoimet.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 232 934 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 18/2018 vp) laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Siirto momentilta 35.01.04 liittyy lakiesitykseen.

Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Laatu ja palvelukyky (ind)989495
Tuottavuus (ind)131122120
Taloudellisuus (ind)118113113
Henkilötyövuodet2 6352 6762 850
Kustannukset (milj. euroa)256,7257,3240,0
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Rajaturvallisuus (1—5)4,14,04,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot    
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,73,73,7
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl)1 9641 6951 695
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,44,34,3
Rajavalvonta   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,14,04,0
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5)5,05,05,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5)4,23,93,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5)1,72,12,1
— Rajatapahtumien estäminen (1—5)3,94,24,2
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5)2,83,33,3
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5)4,64,84,8
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5)5,04,34,3
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5)4,95,05,0
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5)5,05,05,0
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5)4,13,63,5
Partiointi (h)264 311260 197261 032
Tekninen valvonta (h) 2 730 2412 708 0002 715 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä)14,514,816,2
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min)6,66,87,3
Pääsyn epääminen (kpl)992875880
Käännyttämispäätös (kpl)351297297
Rikosilmoitus (kpl)792750750
Valtionrajarikos (kpl)149115115
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)556868
Muu rikos tai rikkomus (kpl)3 2982 9482 948
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl)766611611
Etsinnät maa-alueilla (kpl)360259259
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl)1 076633633
Rajaturvallisuus   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa228,3230,0242,5
Henkilötyövuodet2 3432 3922 548
Tuottavuus (ind)136126124
Taloudellisuus (ind)122116117
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Turvallisuus merialueilla (1—5)4,54,04,0
Meripelastus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,64,64,6
Meripelastustehtävät (kpl)1 4071 3681 368
Pelastettu henkilö (kpl)3 1483 2003 200
Merellisen ympäristön suojelu   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,32,32,3
Aluspäästötapausten määrä (kpl)303232
Turvallisuus merialueilla   
Kustannukset (milj. euroa)12,912,313,0
Henkilötyövuodet132128137
Tuottavuus (ind)1029892
Taloudellisuus (ind)929087
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius (1—5)3,63,53,5
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,53,73,7
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,63,53,4
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl)101 846106 230108 290
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl)6 2925 5205 520
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa15,614,915,7
Henkilötyövuodet160155165
Tuottavuus (ind)151155165
Taloudellisuus (ind)135139140
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet2 6452 6682 682
Sairauspoissaolot (pv/htv)8,58,08,0
Työilmapiiri (1—5)3,63,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot244 164243 792241 434
Bruttotulot10 7078 5008 500
Nettomenot233 457235 292232 934
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta27 313  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle24 885  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset300
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu2 350
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02)60
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (3 htv) (siirto momentilta 35.01.04)180
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen-500
Ydintoimintojen turvaaminen, valtion yhteiset palvelut2 000
Eläkemaksurakenteen muutos-8 887
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-62
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-31
Palkkausten tarkistukset6 049
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-49
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 120
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 530
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-769
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-486
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen182
Vuokramenojen indeksikorotus128
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-173
Yhteensä-2 358

2019 talousarvio232 934 000
2018 I lisätalousarvio1 860 000
2018 talousarvio235 292 000
2017 tilinpäätös231 029 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 234 210 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 276 000 euroa talousarvioesityksen 232 934 000 euroon nähden aiheutuu uudesta STUVE TOSI-palvelusta


2019 talousarvio234 210 000
2018 II lisätalousarvio970 000
2018 I lisätalousarvio1 860 000
2018 talousarvio235 292 000
2017 tilinpäätös231 029 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Rajaturvallisuus on muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. Tilanteeseen vastaamiseksi hallitus on osoittanut perustellusti vuosien 2017 ja 2018 kehyspäätöksissä lisämäärärahat yli 200 rajavartijan palkkaamiseen. Näin on vahvistettu mm. itärajan valvontaa.

Momentille esitetään 234,21 milj. euroa. Aiemmin tehdyistä lisäyksistä huolimatta valiokunta on huolissaan Rajavartiolaitoksen rahoituksen riittävyydestä. Rajavartiolaitos esitti 8,6 milj. euron määrärahalisäystä vuodelle 2019 tehtäviensä hoitamiseen, mutta talousarvioesitys toimintamenoiksi on 1,082 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Lisäksi tarpeita on pidemmällä aikavälillä myös teknisten valvontajärjestelmien rakentamisessa ja ilma- ja vartioalusten suorituskykyjen turvaamisessa.

Valiokunta pitää oikeansuuntaisena, että talousarvioesityksessä esitetään 1,85 milj. euroa lisärahoitusta Helsinki-Vantaan lentoaseman ennakoitua nopeamman liikenteen kasvun hallitsemiseen. Lisäyksellä rahoitetaan 20 rajavartijan palkkaus ja 50 uuden rajavartijan koulutus. Sujuvan rajanylitysliikenteen varmistaminen edellyttää kuitenkin lisärahoitusta myös jatkossa, koska matkustajien määrä jatkaa kasvuaan ja sen arvioidaan nousevan jo yli 20 miljoonaan henkilöön vuonna 2020.

Esitys ei sen sijaan sisällä kehyspäätöksen mukaista 2,1 milj. euron määrärahaa EU:n rajaturvallisuudelle asettamien lisävaatimusten toteuttamiseen (vuosina 2019—2020 toteutettava ns. Älykkäät rajat -hankekokonaisuus). Toimintaan tarvittavien rajavartijoiden koulutus on jo aloitettu ja hankinnat käynnistetty. Valiokunta pitää välttämättömänä, että tarve otetaan huomioon vuoden 2019 lisätalousarviossa kehyspäätöksen mukaisesti.

Valiokunta nostaa lisäksi tässäkin yhteydessä esiin Senaatti-kiinteistöjen vuokramallin ja pitää tarpeellisena, että sitä arvioidaan kriittisesti uudelleen. Rajavartiolaitoksen vuokrakustannukset ovat nousseet yhteensä 0,9 milj. euroa kuluvana vuonna. Lisäksi pidemmällä aikavälillä korjausvelasta aiheutuvien vuokrankorotusten arvioidaan olevan 10 milj. euroa. Näitä vuokriin kohdistuvia paineita ei voida vähentää laitoksen muun toiminnan menoista. Rajavartiolaitoksen, kuten poliisinkin osalta tulee laatia toimitilasuunnitelma, joka toimii pohjana Rajavartiolaitoksen kehysrahoitusta koskeville esityksille.

Valiokunta lisää momentille 480 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 234 690 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 020 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Öljysuojarahaston maksuista Rajavartiolaitoksen tarpeisiin vuosina 2017 ja 2018. Maksut on tuloutettu momentille 12.26.99.


2019 I lisätalousarvio1 020 000
2019 talousarvio234 690 000
2018 II lisätalousarvio970 000
2018 I lisätalousarvio1 860 000
2018 talousarvio235 292 000
2017 tilinpäätös231 029 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 020 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 070 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 940 000 euroa aiheutuu Jussarön lakkautetun merivartioaseman öljyvahinkoon liittyvästä valtion mahdollisesta korvausvastuusta ja 130 000  euroa Valtorin turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksesta.


2019 IV lisätalousarvio1 070 000
2019 I lisätalousarvio1 020 000
2019 talousarvio234 690 000
2018 tilinpäätös238 122 000
2017 tilinpäätös231 029 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 070 000 euroa.

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 9 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisena.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa: Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden seitsemän meriveneen hankintaan. Valtuuden perusteella tehtiin sopimus vuonna 2018 veneiden hankinnasta. Hankinta ajoittuu vuosille 2018—2020 ja sen kokonaiskustannusarvio on 22 500 000 euroa. EU:n komission ennakkopäätöksen mukaan kolmen veneen rahoittamiseen on mahdollista saada 8 100 000 euroa EU-rahoitusta. Tämä EU-rahoitus vähentää vastaavasti tulevien vuosien talousarviorahoituksen tarvetta. Talousarviorahoitusta hankintaan on kaikkiaan varattu 14 400 000 euroa. Venesarjalle haetaan öljysuojarahaston rahoitusta yhteensä arviolta noin 4 000 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20192020Yhteensä
vuodesta 2019 lähtien
    
Super Puma modifikaatio ja G-huolto   
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset7 400 7 400
Meriveneen hankinta   
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset4 3003 8008 100
Menot yhteensä11 7003 80015 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-6 490
Yhteensä-6 490

2019 talousarvio9 010 000
2018 talousarvio15 500 000
2017 tilinpäätös13 641 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Valtuus

Mikäli vuoden 2018 talousarviossa myönnettyä meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2019.

Selvitysosa: Päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Meriveneiden hankinta on viivästynyt kilpailutuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Syksyllä 2018 saaduista tarjouksista yksikään ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Tästä syytä kilpailutus jouduttiin uusimaan ja hankintapäätös voi siirtyä vuodelle 2019.


2019 talousarvio9 010 000
2018 talousarvio15 500 000
2017 tilinpäätös13 641 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 9 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

5) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

6) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

7) meriveneiden hankintaan ja veneiden varustamiseen siltä osin kuin niitä ei makseta EU:lta saatavalla rahoituksella momentilta 26.01.24.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisena.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Valtuus

Mikäli vuoden 2018 talousarviossa myönnettyä meriveneiden hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2019.