Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sisäministeriön toimintamenot
              04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
              20. Tietohallinnon yhteiset menot
              24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
              25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
              29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 545 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Ministeriön tärkeimpiä tehtäviä ovat säädösvalmistelu sekä hallinnonalan toiminnan strateginen suunnittelu ja ohjaus sekä kansainväliset asiat.

Sisäministeriö asetta toiminnalleen seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Sisäistä turvallisuutta kehitetään strategian mukaisesti vahvistamalla tilannekuvaa, selkeyttämällä toimivaltuuksia, turvaamalla kriisinsietokyky, ydintoiminnot ja palvelutaso, ennakoimalla kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymistä ja ulkoisen turvallisuusympäristön muutoksia ja kehittämällä suorituskykyä muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksiin
  • — Hallittu, työllisyyttä ja talouskasvua tukeva maahanmuutto toteutetaan toimeenpanemalla maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja edistämällä EU- ja kansainvälisissä asioissa maahanmuuttovirtojen hallintaa ja ulkorajojen valvontaa
  • — Hallinnonalan ohjausta vahvistetaan ja vastuita selkiytetään ohjauksen kehittämishankkeen toimenpiteinä
  • — Ministeriön osaamista kehitetään siten, että se tukee tavoitteiden saavuttamista ja ministeriön ydintehtävien hoitamista. Henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistetään systemaattisesti
  • — Ministeriön perustehtäviin liittyviä toimintatapoja ja riskienhallintaa sekä johdon päätöksentekoa tukevaa raportointia kehitetään huomioiden digitalisaation ja uusien teknologioiden kehitys.

Henkisten voimavarojen hallinta

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet193,8195213
— josta momentin 26.01.01 henkilötyövuodet182,3185185
Sairauspoissaolot (pv/htv)9,18,06,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,73,83,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot14 78614 61114 845
Bruttotulot647800300
Nettomenot14 13913 81114 545
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 243  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 906  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Erityisasiantuntija Suomen Moskovan suurlähetystössä (siirto momentilta 24.01.01)176
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-7
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0134
Eläkemaksurakenteen muutos123
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Palkkausten tarkistukset539
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-5
Toimintamenojen tuottavuussäästö-106
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-47
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen134
Yhteensä734

2019 talousarvio14 545 000
2018 I lisätalousarvio163 000
2018 talousarvio13 811 000
2017 tilinpäätös13 802 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 425 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 14 545 000 euroon nähden on 120 000 euroa, missä on otettu huomiooon vähennyksenä 290 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 170 000 euroa johtuen kahden henkilötyövuoden lisäyksestä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehtäviin.


2019 talousarvio14 425 000
2018 I lisätalousarvio163 000
2018 talousarvio13 811 000
2017 tilinpäätös13 802 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 425 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa, joka aiheutuu vuoden 2017 kolmannessa lisätalousarviossa Euroopan komission päätösten mukaisiin rahoitusoikaisuihin myönnetyn määrärahan uudelleen budjetoinnista ja vähennyksenä 86 000 euroa siirtona momentille 26.01.04.


2019 I lisätalousarvio104 000
2019 talousarvio14 425 000
2018 I lisätalousarvio163 000
2018 talousarvio13 811 000
2017 tilinpäätös13 802 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 104 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 82 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 170 000 euroa siirtona momentille 28.01.01 ja lisäyksenä 88 000 euroa siirtona momentilta 26.01.20 määräaikaisesta tehtäväjärjestelystä johtuen.


2019 IV lisätalousarvio-82 000
2019 I lisätalousarvio104 000
2019 talousarvio14 425 000
2018 tilinpäätös13 974 000
2017 tilinpäätös13 802 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 82 000 euroa.