Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankiluvun pitkään jatkunut lasku hidastunee ja vankiluvun arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla myös v. 2019. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan hieman lisääntyvän vuoden 2018 tasosta ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädäntömuutoksen johdosta.

Toiminnan laajuus

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 035 2 980 2 980
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 401 5 400 5 400
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 2 968 2 950 2 980
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 604 3 600 3 720
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 373 6 350 6 850

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitossijoituksia. Valvotussa koevapaudessa on v. 2019 päivittäin keskimäärin 230 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Päihde- ja mielenterveystyön hoito- ja kuntoutusjatkumot turvataan erityisesti rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Osana hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta. Toteutetaan tutkintavankeuslakiuudistuksen edellyttämät toimenpiteet.

Rikosseuraamusasiakkaiden yhdenvertaisen ja lainmukaisen kohtelun toteutumista parannetaan tehostamalla ja selkiyttämällä laillisuusvalvonnan kannanottojen käsittelyä sekä Rikosseuraamuslaitoksen normiohjausta ja lainmuutosten valmistelua ja toimeenpanoa. Vuoden 2019 aikana jatketaan vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asioinnin kehittämistä. Vankilaradikalisoitumisen ennaltaehkäisyä tehostetaan kehittämällä ulkomaalaisvankien kanssa tehtävää lähityötä. Jatketaan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten organisaatiorakenteiden, tuottavuutta parantavien työ- ja toimintaprosessien sekä toimitilaverkoston kehittämistä ja suunnittelua. Henkilöstön koulutusta uudistetaan ja tehtävänkuvia monipuolistetaan. Toteutetaan virkarakenne- ja virkanimikeuudistus.

Tietoja henkilöstöstä

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 484 2 518 2 573
VMBaro johtajuusindeksi 3,02 3,05 3,10
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,7 14,5 14,2

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 499 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä esityksen ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten muuttamiseksi.

Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi1) 112 110 105
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 43 42 43
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 69 70 72
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 84 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 11,6 11,5 10,8
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 58 830 60 500 62 300
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 865 6 100 6 400

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 191 107
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 762
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 542
Täytäntöönpanoyksikkö 1 715
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 13 373
Yhteensä 216 499

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 219 981 221 980 229 450
Bruttotulot 14 003 12 182 12 951
Nettomenot 205 978 209 798 216 499
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 21 686    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 26 572    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 448 8 357 8 360
— muut tuotot 894 833 830
Tuotot yhteensä 10 342 9 190 9 190
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 974 13 342 13 340
— osuus yhteiskustannuksista 11 713 10 512 10 500
Kustannukset yhteensä 26 687 23 854 23 840
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 345 -14 664 -14 650
Kustannusvastaavuus, % 39 39 39

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen 1 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 14
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 7
Maahantulokiellon rikkomista koskevat menot 27
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen 670
Valtorin palvelumaksujen nousu 614
Eläkemaksurakenteen muutos 79
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -99
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -50
Palkkausten tarkistukset 4 346
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -39
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 82
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 116
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 130
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -2 048
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -393
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 355
Vuokramenojen indeksikorotus 306
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -154
Tasomuutos 3 130
Yhteensä 6 701

2019 talousarvio 216 499 000
2018 I lisätalousarvio 1 314 000
2018 talousarvio 209 798 000
2017 tilinpäätös 210 864 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Rikosseuraamuslaitokselle esitetään noin 1,8 milj. euron lisärahoitusta uusien tehtävien vuoksi, kun mm. ehdollista vankeutta sekä ehdonalaisen vapauden valvontaa on tehostettu ja maahantulokiellon rikkomista koskevia rangaistussäännöksiä kiristetty niin, että seuraamuksena voi olla sakkorangaistuksen sijasta myös vankeusrangaistus. Valiokunta pitää tärkeänä, että määrärahan riittävyyttä arvioidaan, sillä ehdollisen vankeuden tehostamista koskevan esityksen sisältöä muutettiin vielä työryhmätyöskentelyn päätyttyä, jolloin kaikkia talousvaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon määrärahakehyksessä.

Valiokunta on tyytyväinen, että Oulun ja Pelson vankiloiden uudisrakentamiseen liittyvä suunnittelutyö on käynnistynyt ja hankesuunnitelmien odotetaan valmistuvan keväällä 2019. Rakentamiseen liittyviin resurssitarpeisiin on varauduttu määrärahakehyksessä vuodesta 2022 alkaen.

Valiokunta pitää myös myönteisenä, että Keravalle rakennettavan uuden avovankilan paikkalukua on korotettu 90:stä 136:een, mikä vastaa avolaitospaikkojen ja kuntouttavan avolaitostoiminnan kasvavaan tarpeeseen. Parhaillaan laadittavassa toimitilasuunnitelmassa on tärkeä ottaa muutoinkin huomioon vankipaikkojen alueellinen riittävyys sekä etenkin Etelä-Suomeen keskittyvä vankimäärän nousu ja laitoksiin kohdistuva kuormitus.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 499 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Työkohteet ovat mm. Suomenlinnan hoitokunnan, Metsähallituksen, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä kuntien kohteissa. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 190 avolaitosvankia. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 25 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2019 talousarvio 4 700 000
2018 talousarvio 4 700 000
2017 tilinpäätös 4 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.