Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
              21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

10. KriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon painopisteiden mukaisesti Suomi jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Kriisinhallinnassa painotetaan kokonaisvaltaisuutta sekä niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnan roolia. Osallistumisella kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan vahvistetaan myös kansallista puolustuskykyä ja valmiuksia. Sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan v. 2019 olevan enimmillään n. 500 henkilötyövuotta. Siviilikriisinhallintaan arvioidaan palkattavan v. 2019 n. 120 asiantuntijaa.

Sotilaallisen kriisinhallintaosallistumisen alueelliset painopisteet ovat Libanonissa (UNIFIL), Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR) ja Afganistanissa (Resolute Support, RS), mutta Suomi osallistuu myös muilla alueilla oleviin operaatioihin muun muassa Kosovossa, Välimeren alueella ja Afrikassa. Suomen toiminnassa korostuu kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Operaatio-osallistumisen ohella panostetaan myös kriisinhallinnan koulutusosaamisen viemiseen tavoitteena vahvistaa kehittyvien maiden omaa kriisinhallintakykyä, ml. Afrikassa.

Siviilikriisinhallinnassa osallistumisen alueelliset painopisteet ovat Ukrainassa, Irakissa, Kosovossa ja Georgiassa. YK:n rauhanturvaoperaatioihin osallistutaan 20—30 poliisilla. Suomen osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu Euroopan unionin operaatioihin. Uusi avaus siviilikriisinhallinnassa on Suomen osallistuminen helmikuusta 2018 alkaen viidellä poliisikouluttajalla ISILin vastaisen koalition poliisikoulutukseen Bagdadissa.

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 51 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu, taloudellisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 985 000
05.Yhteiset menot9 879 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan6 982 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 319 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 161 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot15 992 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot252 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 215 000
18.Irakin koulutusoperaation menot7 992 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 391 000
Yhteensä 51 168 000

Selvitysosa: Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi suunnittelee osallistuvansa v. 2019. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan v. 2019 olevan enimmillään n. 500 henkilötyövuotta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-6 831
Yhteensä-6 831

2019 talousarvio51 168 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio57 999 000
2017 tilinpäätös58 429 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 985 000
05.Yhteiset menot10 294 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan7 260 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin3 320 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 161 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot15 225 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot470 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 215 000
18.Irakin koulutusoperaation menot8 321 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 391 000
23.Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)526 000
Yhteensä 51 168 000

Selvitysosa: Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 23. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI), jolle on osoitettu 526 000 euroa. Suomi osallistuu Naton koulutusoperaatioon Irakissa 1—5 sotilaalla. Lisäksi käyttösuunnitelmakohtaan 05. on lisätty 415 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 08. on lisätty 278 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 14. on vähennetty 767 000 euroa, käyttösuunnitelmakohtaan 15. on lisätty 218 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohtaan 18. on lisätty 329 000 euroa. Muutokset johtuvat operaatioiden suunnitteluperusteiden muutoksista.

Muutokset katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09., josta on vähennetty 999 000 euroa.


2019 talousarvio51 168 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio57 999 000
2017 tilinpäätös58 429 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 51 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu, taloudellisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 985 000
05.Yhteiset menot10 294 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan7 260 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin3 320 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 161 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot15 225 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot470 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 215 000
18.Irakin koulutusoperaation menot8 321 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 391 000
23.Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)526 000
Yhteensä 51 168 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot870 000
04.Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 985 000
05.Yhteiset menot10 294 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan7 260 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin2 450 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 161 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot15 225 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot470 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 215 000
18.Irakin koulutusoperaation menot8 321 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 391 000
23.Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)526 000
Yhteensä  51 168 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot, jolle ehdotetaan 870 000 euron määrärahaa. Määrärahalla katetaan vuonna 2020 koulutusjaksolla ja valmiudessa olevan EU:n taisteluosastoon osallistuvan panssaritiedustelujoukkueen vuodelle 2019 syntyviä kustannuksia. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio51 168 000
2018 tilinpäätös57 999 000
2017 tilinpäätös58 429 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot870 000
04.Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 985 000
05.Yhteiset menot10 294 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan7 260 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin2 450 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 161 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot15 225 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot470 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 215 000
18.Irakin koulutusoperaation menot8 321 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 391 000
23.Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)526 000
Yhteensä  51 168 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien menojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijatoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu

6) siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälittämistä tukevien hankkeiden valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01. Siviilikriisinhallinta14 610 000
02.Vaalitarkkailijat250 000
03.Rauhanvälittäminen500 000
Yhteensä15 360 000

Selvitysosa: Suomi on osallistunut siviilikriisinhallintaan viime vuosina 100—150 asiantuntijan vuotuisella vahvuudella. Nykyisellä määrärahatasolla Suomi pystyy vuosittain lähettämään operaatioihin n. 120 asiantuntijaa.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään sisäministeriön käyttöön. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet budjetoidaan sisäministeriön pääluokkaan momentille 26.01.04.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.


2019 talousarvio15 360 000
2018 talousarvio15 360 000
2017 tilinpäätös15 847 234

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien menojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijatoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu

6) siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälittämistä tukevien hankkeiden valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01. Siviilikriisinhallinta14 610 000
02.Vaalitarkkailijat250 000
03.Rauhanvälittäminen500 000
Yhteensä15 360 000