Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. HallintoPDF-versio

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 584 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Lisäksi määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työhön ja totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 128 603 123 797 126 584
Bruttotulot 2 552 500 1 000
Nettomenot 126 051 123 297 125 584
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 237    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 314    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) -300
Hallituksen erityistarpeet (siirto momenteilta 23.01.03 ja 04) 500
Merikasarmin peruskorjaus 350
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) 80
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työ ja prosessin edistäminen 1 500
Säästöjen VNHY-osuuden palautus ministeriöiden toimintamenomomenteille (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -574
Toimitilamenot (kertaluonteinen) 2 902
Turvalaitemenot (kertaluonteinen) 800
Valtioneuvoston hybridianalyysitoiminto 120
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjausinvestoinnin poisto -1 400
Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästys 1 352
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen 280
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 200
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 800
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -980
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 510
Eläkemaksurakenteen muutos 92
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -34
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -17
Palkkausten tarkistukset 1 140
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -11
Toimintamenojen tuottavuussäästö -145
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -2 099
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -106
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 290
Vuokramenojen indeksikorotus 243
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -85
Tasomuutos -1
Yhteensä 2 287

2019 talousarvio 125 584 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 125 584 000 euroon nähden on 140 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 1 500 000 euroa siirtona momentille 23.01.26 Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen sekä lisäyksenä 600 000 euroa valtioneuvoston tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenoihin, 200 000 euroa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvajärjestelmän toteutussuunnitelmaan ja siirtona momentilta 28.70.20 320 000 euroa automaatio- ja robotiikkaratkaisujen toteuttamiseen Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustoille ja 520 000 euroa valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeeseen.


2019 talousarvio 125 724 000
2018 II lisätalousarvio 202 000
2018 I lisätalousarvio 4 157 000
2018 talousarvio 123 297 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Valiokunta poistaa momentin päätösosan kolmannen kappaleen tarpeettomana, koska kyseiseen tarkoitukseen tehtiin täydentävässä esityksessä oma momentti 23.01.26.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 724 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 750 000 euroa hallitusvaihdoksen aiheuttamasta muutoksesta valtioneuvoston yhteisiin palveluihin, 25 000 euroa valtioneuvoston TUVE-laskujen hinnankorotukseen, 69 000 euroa siirtona momentilta 35.01.01 yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta, 60 000 euroa siirtona momenteilta 28.01.01, 29.01.01 ja 35.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 26.01.04 Kriisinhallintakeskuksen palveluiden järjestämiseen sekä vähennyksenä 485 000 euroa siirtona momentille 28.70.20 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -kehittämistä koskevan tuottavuussopimuksen peruuttamisen johdosta.


2019 IV lisätalousarvio 524 000
2019 talousarvio 125 724 000
2018 tilinpäätös 127 656 000
2017 tilinpäätös 124 128 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 524 000 euroa.

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 6 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen. Henkilöstön määrä momentilla on 63, josta 17 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa.


2019 talousarvio 6 510 000
2018 talousarvio 6 510 000
2017 tilinpäätös 5 692 692

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 6 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministereiden, poliittisten valtiosihteerien ja ministereiden erityisavustajien palkkausmenoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 2 920 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ministereiden, valtiosihteerien ja erityisavustajien lukumäärän muutoksista. Momentilta palkattavan henkilöstön määrä on 19 valtioneuvoston jäsentä, enintään 15 valtiosihteeriä ja enintään 70 erityisavustajaa.


2019 II lisätalousarvio 2 920 000
2019 talousarvio 6 510 000
2018 tilinpäätös 6 007 752
2017 tilinpäätös 5 692 692

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 2 920 000 euroa.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Selvitysosa:Momentin varsinainen käyttötarkoitus on Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkausmenot. Hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.

Momentilta voidaan myös määräaikaisesti palkata valtioneuvoston kansliaan kolmea henkilötyövuotta vastaavasti henkilöstöä Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tehtävät ovat keskeisiä Suomen EU-vaikuttamisen turvaamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen erityistarpeet (siirto momentille 23.01.01) -250
Yhteensä -250

2019 talousarvio 750 000
2018 talousarvio 1 000 000
2017 tilinpäätös 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia

3) enintään 240 000 euroa enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen valtioneuvoston kansliaan Euroopan unionia koskevien valtioneuvoston horisontaalisten asioiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 617 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

Selvitysosa:Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 400 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallituksen erityistarpeet (siirto momentille 23.01.01) -250
Yhteensä -250

2019 talousarvio 617 000
2018 talousarvio 867 000
2017 tilinpäätös 867 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 617 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kahta henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä. Lisäksi momentin määrärahalla vahvistetaan kokeiluiden asemaa päätöksenteon tietopohjan osana ja kehitetään toimintaan liittyvää koordinaatiota sekä yhteistyötä.

Momentin määrärahasta arvioidaan käytettävän kokeilutoiminnan koordinaatioon 200 000 euroa.


2019 talousarvio 11 400 000
2018 talousarvio 11 400 000
2017 tilinpäätös 11 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kahta henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon, hallinnointiin ja jatkokehittämiseen

2) pienkokeilujen edistämiseen.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on tarkoitus käyttää pienkokeilujen toteutukseen ja kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon ja jatkokehittämiseen. Kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvat kulutusmenot maksetaan momentilta 23.01.22.


2019 talousarvio 920 000
2018 II lisätalousarvio
2017 tilinpäätös 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kokeilutoiminnan digitaalisen rahoitusalustan ylläpitoon, hallinnointiin ja jatkokehittämiseen

2) pienkokeilujen edistämiseen.

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 220 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 500 000
Yhteensä 60 000 000

Selvitysosa:Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta maksetaan keskitetysti puheenjohtajuudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot.

Poliisille ja Rajavartiolaitokselle aiheutuvat lisätehtävät turvallisuuden varmistamiseksi Suomen puheenjohtajakauden aikana maksetaan sisäministeriön pääluokan ao. momenttien määrärahoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen EU-puheenjohtajakausi 53 200
Yhteensä 53 200

2019 talousarvio 60 000 000
2018 talousarvio 6 800 000
2017 tilinpäätös 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 220 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 500 000
Yhteensä 60 000 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin ja hankintoihin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 000 000
3. Lentopäästöhyvitykset (enintään) 500 000
Yhteensä 60 000 000

Selvitysosa:Suomi pyrkii omalla EU-puheenjohtajakaudellaan uudistamaan kokousten järjestelykäytäntöjä myös kokousvieraiden muistamisen osalta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävällä ja ilmastoystävällisellä kokousmuistamisella Suomen on tarkoitus kannustaa Eurooppaa edelläkävijyyteen ilmastotoimissa.

Tavanomaisesti puheenjohtajamaa antaa vieraille puheenjohtajuuteen liittyen lahjaksi muistoesineitä. Tarkoitus on siirtyä menettelyyn, jossa Suomen EU-puheenjohtajakauden Suomen isännöimien vähintään työryhmätasoisten EU-kokousten vieraille annettavien fyysisten lahjaesineiden sijasta tavanomaisia kokousmuistamisia vastaava summa käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 60 000 000
2018 talousarvio 6 800 000
2017 tilinpäätös 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin ja hankintoihin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 000 000
3. Lentopäästöhyvitykset (enintään) 500 000
Yhteensä 60 000 000

25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan toimia, joilla vakiinnutetaan normaaliin kiinteistönpitoon menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimenpideohjelman toimeenpanon tukemiseen, kuten koordinointiin, vuorovaikutukseen, viestintään sekä selvityksiin valtioneuvoston kansliassa ja ministeriöissä.


2019 talousarvio 700 000
2018 I lisätalousarvio 500 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Sen puitteissa on käynnistetty myös Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma, jonka päätavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja.

Valiokunta lisää Terveet tilat -hankkeen toimeenpanoon 160 000 euroa, joka osoitetaan THL:lle erityisesti sisäilmasairauksien tutkimukseen, haittojen ennaltaehkäisyyn sekä sisäilmasta oireilevien tai sisäilmaongelmia epäilevien neuvonnan, hoidon sekä hoitopolkujen kehittämiseen. Esim. kouluissa on paljon sisäilmaongelmia, jolloin tarvitaan mm. tehokkaita ensi vaiheen neuvoja ja ohjeita, jotta oireet eivät pääse kehittymään sairaudeksi. Tämä edellyttää lisäpanostuksia mm. perusterveydenhuollon henkilöstön koulutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 860 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta aiheutuviin hankintoihin ja selvityksiin sekä toimenpiteiden koordinointiin, edistämiseen ja muihin vastaaviin menoihin

2) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen toimenpideohjelman ohjaus- ja asiantuntijatehtäviin.

26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin

2) valtionavustusten maksamiseen totuus- ja sovintoprosessin edistämis- ja toteutustoimiin

3) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuus- ja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on siirtoa momentilta 23.01.01.

Momentilta maksetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuvat menot. Momentilta varaudutaan maksamaan tukea myös psykososiaalinen tuen järjestämiseksi tai palvelujen ostoa sekä alkuperäiskansojen sovittelun osaamisperustan vahvistamiseen liittyviä menoja. Totuus- ja sovintoprosessissa edistetään dialogia saamelaisväestön kanssa, tiivistetään pohjoismaisen tason yhteistoimintaa totuus- ja sovintoprosessien osalta sekä vastataan ilmenneisiin tiedontarpeisiin.


2019 talousarvio 1 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin

2) valtionavustusten maksamiseen totuus- ja sovintoprosessin edistämis- ja toteutustoimiin

3) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuus- ja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 19 457 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 19 457 000
2018 talousarvio 19 457 000
2017 tilinpäätös 15 663 802

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 19 457 000 euroa.