Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 539 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 620 000 euroa. Vuosien 2017—2019 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 42,4 43,5 43,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,6 4,5 4,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 45 50 50

ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 3 959 4 060 4 159
Bruttotulot 774 662 620
Nettomenot 3 185 3 398 3 539
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 422    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 635    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tutkijoiden palkkatason tasokorotus 27
Palkkausten tarkistukset 114
Yhteensä 141

2019 talousarvio 3 539 000
2018 talousarvio 3 398 000
2017 tilinpäätös 3 398 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 539 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 220 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 220 000
2018 talousarvio 220 000
2017 tilinpäätös 206 209

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 220 000 euroa.