Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              (70.) Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla öljyjätteistä ja niiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien korvausten maksamiseen öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1191/1997) tarkemmin säädetyin perustein.

Selvitysosa:Määräraha yhdessä momentin 35.10.60 määrärahan kanssa vastaa öljyjätemaksujen kertymää momentille 11.19.08.


2019 talousarvio 1 000 000
2018 talousarvio 1 000 000
2017 tilinpäätös 1 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Määrärahaa ja vuosilta 2017 ja 2018 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n ja valtionavustuslain (688/2001) nojalla valtionavustukseen öljyjätteiden keräilyyn, kuljetukseen ja varastointiin. Valtionavustusta voidaan myöntää noudattaen komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

Valtionavustusta voidaan myöntää voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille seuraaviin tarkoituksiin:

1) investointeihin öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen tai varastointiin tarvittaviin laitteisiin tai välineisiin

2) kehitys- tai käynnistyshankkeisiin, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta tai erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään

3) öljyjätteen keräykseen liittyvään tiedotuskampanjaan, jolla edistetään tietoisuutta öljyjätteen talteenotosta ja toimittamisesta asianmukaisesti kerättäväksi.

Avustusta myönnetään 50 % investoinnin, hankkeen tai tiedotuskampanjan toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen vähämerkityksisten tukien kokonaismäärä voi kuitenkin olla enintään 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden aikana. Valtionavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään:

1) laitteiden tai välineiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset

2) laitteiden tai välineiden käyttöönotosta ja sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset

3) kehitys- tai käynnistyshankkeen tai tiedotuskampanjan toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kohtuulliset palkka- ja matkakustannukset

4) tiedotuskampanjaa varten tarvittavien tiedotusmateriaalien hankinnasta ja niiden esittämisestä tai levittämisestä aiheutuvat kustannukset.

Avustuksen myöntää ympäristöministeriö. Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Vuoden 2018 alussa sopimusperusteisesta öljyjätehuoltojärjestelmästä luovuttiin ja siirryttiin markkinaehtoisesti toimivaan öljyjätehuoltoon. Talousarvioesityksen perusteluissa viitataan öljyjätemaksulain 7 §:ään ja valtioneuvoston päätökseen. Valtioneuvoston päätös on sopimusperusteisuudesta luopumisesta johtuen vanhentunut eikä tue varojen käyttöä sopimusperusteisesta öljyjätehuollosta poikkeavaan valtiontukiohjelmaan. Markkinaehtoisen öljyjätehuollon vahvistamiseksi ympäristöministeriö on neuvotellut öljyjätehuollon kehittämistä koskevasta green deal -sopimuksesta voiteluöljytuotteiden valmistajia, maahantuojia, myyjiä ja käyttäjiä sekä voiteluöljyjätettä kerääviä, kuljettavia ja käsitteleviä yrityksiä edustavien yhdistysten kanssa. Koska sopimusperusteisesta öljyjätehuollosta on luovuttu, eikä öljyjätemaksuina kertyneitä varoja ole viime vuosina tarvittu sopimusperusteisen öljyjätehuollon järjestämiseen, ei öljyjätemaksun kerääminen tähän tarkoitukseen enää ole perusteltua. Ympäristöministeriö valmistelee öljyjätemaksulain kumoamista yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Ympäristöministeriö valmistelee ennen öljyjätemaksulain kumoamista kertyvien öljyjätemaksuvarojen hyödyntämistä uuteen valtiontukiohjelmaan. Valtiontukiohjelma olisi määräaikainen ja sen tavoitteena olisi yhdessä green deal -sopimuksen kanssa edistää öljyjätteen kattavaa markkinaehtoista valtakunnallista keräystä ja uudistamista.

Valtionavustusta voitaisiin myöntää voiteluöljyjätehuoltoa harjoittavalle yritykselle, joka on hyväksytty jätehuoltorekisteriin tai jolla on ympäristölupa öljyjätteen käsittelyyn. Valtionavustuksen saaminen edellyttäisi, että yritys on liittynyt green deal -sopimukseen tekemällä ympäristöministeriön hyväksymän yhteiskuntasitoumuksen öljyjätehuollon kehittämisestä.


2019 talousarvio 1 000 000
2018 talousarvio 1 000 000
2017 tilinpäätös 1 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Ympäristöministeriön esityksestä valiokunta muuttaa momentin päätösosaa siten, että tukimäärä lasketaan arvonlisäverottomasta kokonaiskustannuksesta. Muutoksen myötä tuen saajan ei tarvitse soveltaa hankintalakia, koska tukimäärä ei ylitä 50 prosenttia hankinnan arvosta (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 5 §:n 1 momentin kohta 5).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa ja vuosilta 2017 ja 2018 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n ja valtionavustuslain (688/2001) nojalla valtionavustukseen öljyjätteiden keräilyyn, kuljetukseen ja varastointiin. Valtionavustusta voidaan myöntää noudattaen komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

Valtionavustusta voidaan myöntää voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille seuraaviin tarkoituksiin:

1) investointeihin öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen tai varastointiin tarvittaviin laitteisiin tai välineisiin

2) kehitys- tai käynnistyshankkeisiin, jotka edistävät öljyjätteen keräämistä erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolelta tai erilaatuisten öljyjätteiden pitämistä erillään

3) öljyjätteen keräykseen liittyvään tiedotuskampanjaan, jolla edistetään tietoisuutta öljyjätteen talteenotosta ja toimittamisesta asianmukaisesti kerättäväksi.

Avustusta myönnetään 50 % investoinnin, hankkeen tai tiedotuskampanjan toteutuneesta arvonlisäverottomasta kokonaiskustannuksesta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen vähämerkityksisten tukien kokonaismäärä voi kuitenkin olla enintään 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden aikana. Valtionavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään:

1) laitteiden tai välineiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset

2) laitteiden tai välineiden käyttöönotosta ja sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset

3) kehitys- tai käynnistyshankkeen tai tiedotuskampanjan toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kohtuulliset palkka- ja matkakustannukset

4) tiedotuskampanjaa varten tarvittavien tiedotusmateriaalien hankinnasta ja niiden esittämisestä tai levittämisestä aiheutuvat kustannukset.

Avustuksen myöntää ympäristöministeriö. Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen.