Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2019

16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden määrää lisätään 11 500 000 eurolla yhteensä 600 832 000 euroon. Lisäksi PVKEH 2006 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 177 106 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 344 105 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 461 165 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 527 732 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 584 832 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 600 832 000 euroa.

Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen ja jäljempänä mainittujen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia seuraavien tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. Kyseisiä tilausvaltuuksia ovat Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH), Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK), Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK), Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2), Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005), Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) ja Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006).

Selvitysosa:PVKEH 2006 -tilausvaltuuden lisäys 11 500 000 euroa on tarkoitus käyttää Merivoimien kehittäminen -hankkeeseen sisältyvien kolmen miinantorjunta-aluksen varaosahankintoihin vuosina 2008—2012. Alunperin aluskohtaiset varaosapaketit on suunniteltu hankittavaksi vuosittaisina kertahankintoina muihin puolustusmateriaalihankintoihin sisältyvästä merivoimien määrärahaosuudesta, mutta varaosien hankinta rinnakkain aluksen rakentamisen yhteydessä tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin vuosittainen erillishankinta. Lisäksi rinnakkaishankinta takaa, että varaosat ovat täydellisen yhteensopivia kuhunkin toimitettavaan alukseen. PVKEH 2006 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Hankkeeseen varattujen muiden puolustusmateriaalihankintamäärärahojen tarve pienenee vastaavasti 11 500 000 eurolla vuosina 2008—2012 ja hankkeen kokonaisrahoitustarve pysyy muuttumattomana.

HTH-, PPK-, TTK-, VYV 2-, PVKEH 2005-, MLRS- ja PVKEH 2006- tilausvaltuuksien uudistaminen ja sitoumuksista vuosittain aiheutuvien menojen määrän muutokset johtuvat siitä, että tilausvaltuuksiin sisältyviä materiaalihankintasopimuksia on purkaantunut tai sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2006. Edellä mainituista tilausvaltuuksista vuonna 2007 tehtävät sitoumukset aiheuttavat yhteensä 60 435 000 euron menot vuosina 2007—2012.

Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
            Valtuuden
            käytöstä
            aiheutuvat
            kaikki menot
  2007 2008 2009 2010 2011— yhteensä1)
             
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 39 400 56 519 18 000     113 919
VYV 1 yhteensä 39 400 56 519 18 000     113 919
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 15 716 8 999       24 715
Vuoden 2007 sitoumukset 10 526 11 950 7 573 6 404 7 030 43 483
HTH yhteensä 26 242 20 949 7 573 6 404 7 030 68 198
Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 18 310         18 310
Vuoden 2007 sitoumukset 190         190
PPK yhteensä 18 500         18 500
Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 23 773         23 773
Vuoden 2007 sitoumukset 2 479         2 479
TTK yhteensä 26 252         26 252
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 150 261 98 600       248 861
Vuoden 2007 sitoumukset 8 239         8 239
VYV 2 yhteensä 158 500 98 600       257 100
Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 33 600 33 600       67 200
STALVA yhteensä 33 600 33 600       67 200
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 31 154 26 798 14 678     72 630
IHT yhteensä 31 154 26 798 14 678     72 630
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 30 169 12 697       42 866
Vuoden 2007 sitoumukset 891 2 153       3 044
PVKEH 2005 yhteensä 31 060 14 850       45 910
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 8 341 8 050 9 800 11 000   37 191
Vuoden 2007 sitoumukset 159 1 550       1 709
MLRS yhteensä 8 500 9 600 9 800 11 000   38 900
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006)            
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 64 714 156 426 116 021 65 216 54 100 456 477
Vuoden 2007 sitoumukset 1 835 10 573 1 039 1 351 19 000 33 798
PVKEH 2006 yhteensä 66 549 166 999 117 060 66 567 73 100 490 275
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)            
Vuoden 2007 sitoumukset 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070
PVKEH 2007 yhteensä 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007)            
Vuoden 2007 sitoumukset 9 150 27 523 20 250 4 500   61 423
TTK-PROTO 2007 yhteensä 9 150 27 523 20 250 4 500   61 423
Valtuudet yhteensä 503 902 557 436 324 218 220 691 154 130 1 760 377

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio 580 932 000
2006 tilinpäätös 648 300 000
2005 tilinpäätös 570 847 000