Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Kommunikationsministeriet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
       32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik
       40. Banförvaltningscentralen
       60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik
       99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
            19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
            62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
            78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2019

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 300 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av de föreslagna anslagsändringarna.


2006 II tilläggsb.-1 300 000
2006 I tilläggsb.7 732 000
2006 budget254 740 000
2005 bokslut289 377 911
2004 bokslut305 972 057

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 620 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från 17 141 000 euro till 21 083 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utbetalningarna varit större än beräknat.

Bevillningsfullmakten ökar med 3 942 000 euro, vilket föranleds av att finansiering överförs mellan förvaltningsområdena och av en ombudgetering av fullmakter som väntas bli upplösta när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren 2000—2006.

För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en ombudgetering av bevillningsfullmakter som bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för programperioden överskrids, är avsikten att ett antal projekt som motsvarar det överskridande beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—2013, samtidigt som ett motsvarande belopp dras av från bevillningsfullmakten för den nya programperioden. I fråga om projekt som inte går att överföra till den nya programperioden finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Bevillningsfullmakten för år 2006 beräknas föranleda utgifter till ett belopp av 11 952 000 euro år 2006 och 9 131 000 euro år 2007.


2006 II tilläggsb.4 620 000
2006 I tilläggsb.470 000
2006 budget11 284 000
2005 bokslut11 436 291
2004 bokslut5 755 872

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 200 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att tidtabellen för byggnadsarbetena justerats och av att behovet av förvärv av jordområden samt ersättningar varit mindre än beräknat.


2006 II tilläggsb.-4 200 000
2006 I tilläggsb.10 000 000
2006 budget58 700 000
2005 bokslut68 141 218
2004 bokslut39 154 243