Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Oma palveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen ja turvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden, varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisesti kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) -2,2 -2,0 -2,0
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) -3,5 -2,0 -2,0
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %3) 44 40 40
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, % 43 45 45
Tekniset palvelut      
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 72 76 78
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, % 89 91 92
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 37,1 37,2 36,9
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 16,1 16,2 16,1
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 74,8 76,6 76,2
Ympäristötavoitteet      
Jätteen kierrätys materiaalina, %4) 49 32 34
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö, kg/MWh 201 196 191
Hiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä, 1 000 tn CO2 79 72 49
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämmöntuotanto yhteensä 40,0 41,5 43,0
— lämpö, osto 42,3 44,0 46,5
— lämpö, oma tuotanto 22,0 21,0 24,0
— sähkö 55,0 55,0 100,0

1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen

3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.

4) Leijona Catering Oy:n tuottama biojäte poistui seurannasta v. 2018.

Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,50 2,50 2,49
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,14 0,14 0,14
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,1 1,1 1,1
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 310 1 200 1 200
Erillistilausprojektit (kpl) 744 500 500
Pieninvestointiprojektit (kpl) 121 150 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö, sääkorjattu (MWh) 304 640 308 000 306 000
Toimitettu sähkö (MWh) 241 173 246 000 244 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 801 830 825
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 11 15 15
Valmistuneet hankkeet (kpl) 36 20 20
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,93 3,9 3,9
Tilaaja-asiakkaat (1—5) 3,74 3,8 3,8
Käyttäjäasiakkaat (—5) 3,96 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakasyhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö.

Tunnusluku 2017
toteutuma
2018
ennakoitu
2019
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,53 3,6 3,6
— naiset 3,66 3,7 3,7
— miehet 3,44 3,6 3,6

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1199/2016) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttotulot 153 923 141 689 139 355
Bruttomenot 153 878 141 681 139 347
Nettotulot 45 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 153 923 141 689 139 355
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 153 878 141 681 139 347
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 45 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2019 talousarvio 8 000
2018 talousarvio 8 000
2017 tilinpäätös 45 366

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.