Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
            Omkostnadsanslag
         Moment enligt utgifternas art
           Konsumtionsutgifter (01-29)
           Överföringsutgifter (30-69)
                66-69. Överföringar till utlandet
              Investeringsutgifter (70-89)
           Realinvesteringar (70-79)
           Övriga utgifter (90-99)
     Inkomstposter
     Anslag

Talousarvioesitys 2019

Överföringsutgifter (30—69)PDF-versio

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga sammanslutningar samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt.

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om ett överföringsanslag gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin.

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del.

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment.

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland.

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.d. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen.

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap o.s.v. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet.

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till folkpensionsanstalten.

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har budgeterats överföringar av medel för betalning av EU-finansieringen av statens egna och andra projekt enligt EU:s strukturfonders mål- och gemenskapsinitiativprogram som godkänts tillsammans med Europeiska unionens kommission. EU:s deltagande i programmen har antecknats under moment 61 och den motsvarande statliga finansieringen under moment 62 när det gäller programperioden 2000—2006. I fråga om Fonden för fiskets utveckling har medfinansieringen undantagsvis budgeterats under moment 62 (30.40.62). När det gäller programperioden 2007—2013 har EU:s deltagande i programmen antecknats under moment 32.70.64 och den motsvarande statliga finansieringen under moment 32.70.65.

Under övriga moment 63—65 har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn.

66—69. Överföringar till utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar samt andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part.