Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 44 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning.

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och vissa lagar som har samband med den.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Rättshjälp och försvar 38 700 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatpersoner 1 300 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 1 100 000
Sammanlagt 44 800 000

År 2013 gavs ca 32 600 betalningsbeslut för rättshjälpsärenden som sköttes av privata biträden. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 89 % vid de allmänna domstolarna och 6 % vid förvaltningsdomstolarna. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,3 miljoner euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 9,8 miljoner euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 1,1 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnadsökning för offentlig utredning 100
Rättshjälp och försvar 400
Skuldsanering för privatpersoner -500
Utgift av engångsnatur i budgeten för 2014 för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (Avilon Fibres Oy) -350
Sammanlagt -350

2015 budget 44 800 000
2014 I tilläggsb. 70 000
2014 budget 45 150 000
2013 bokslut 57 817 023