Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
              08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 282 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Työn tuottavuusindeksi96,3> 100> 100
Kokonaistuottavuusindeksi99,1> 100> 100

Viraston henkilötyövuodet

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
    
Maksullinen toiminta198220230
Ei-maksullinen toiminta333535
Yhteensä231255265

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot25 07127 26127 782
Bruttotulot23 16222 45024 500
Nettomenot1 9094 8113 282
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 708  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 879  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Budjettirahoitus1 9094 8113 282
    
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä23 16222 45024 500
— julkisoikeudelliset suoritteet20 78920 15022 170
— liiketaloudelliset suoritteet25--
— erillislakien mukaiset suoritteet2 0762 0502 080
Muut tuotot272250250
    
Edelliseltä vuodelta siirtynyt3 708--
Yhteensä28 77927 26127 782

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot 20 81420 15022 170
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset11 69312 15713 395
— osuus yhteiskustannuksista7 3437 9938 775
Kustannukset yhteensä19 03620 15022 170
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 778--
Kustannusvastaavuus, %109100100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot2 0762 0502 080
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 0331 3161 335
— osuus yhteiskustannuksista597734745
Kustannukset yhteensä1 6302 0502 080
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)446--
Kustannusvastaavuus, %127100100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
  • — lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
  • — edistetään lääkekehitystä ja -innovaatioita kehittämällä viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi, tehostamalla kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä toimintoja, parantamalla kansallisia lääkealan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä tietovarantojen hyödynnettävyyttä
  • — lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
  • — varaudutaan kansallisen ja kansainvälisen (mm. Brexit) toimintaympäristön muutosten mukanaan tuomiin viranomaishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin
  • — tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
  • — kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
  • — toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Henkilöstön hyvinvointi   
— työtyytyväisyysindeksi3,65> 3,5yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät10,2< 7,5alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Laajentuvat EU-tasoiset tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poisto)-1 000
Siirtyvän erän leikkaus-500
Eläkemaksurakenteen muutos7
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Palkkausten tarkistukset98
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-20
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-122
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-9
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen27
Vuokramenojen indeksikorotus2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-2
Tasomuutos-1
Yhteensä-1 529

2019 talousarvio3 282 000
2018 I lisätalousarvio30 000
2018 talousarvio4 811 000
2017 tilinpäätös2 080 228

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 752 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 470 000 euroa talousarvioesityksen 3 282 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushankkeeseen.


2019 talousarvio3 752 000
2018 I lisätalousarvio30 000
2018 talousarvio4 811 000
2017 tilinpäätös2 080 228

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 752 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.