Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
              04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
              05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
              06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
              07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
              29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — jatkokehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten mm. Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishankkeita (Kanta ja Kansa)
  • — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Ministeriön johto665668587
Johdon tuki4 5622 4282 495
Kansainvälisten asioiden yksikkö 2 1552 216
Viestintä1 3901 3971 436
Hallinto2 8262 8392 918
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto1 7141 7221 769
Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto3 1553 1683 257
Hyvinvointi- ja palveluosasto11 83311 88612 218
Työ- ja tasa-arvo-osasto4 7204 7414 873
Yhteensä30 86531 00431 769

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot37 55937 70438 319
Bruttotulot6 6946 7006 550
Nettomenot30 86531 00431 769
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 474  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 809  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-8
Raamisopimuksen koulutusmäärärahojen poistamisen palautus90
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0152
STEA:n siirtymisen STM:ään menojen tarkentuminen-225
Eläkemaksurakenteen muutos116
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-21
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-11
Palkkausten tarkistukset721
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-7
Toimintamenojen tuottavuussäästö-194
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-71
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen244
Tasomuutos119
Yhteensä765

2019 talousarvio31 769 000
2018 I lisätalousarvio-108 000
2018 talousarvio31 004 000
2017 tilinpäätös31 200 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 929 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 160 000 euroa talousarvioesityksen 31 769 000 euroon nähden johtuu tarpeesta perustaa uusia virkoja (2 htv) lastensuojelun sijaishuollon seurantaan, tutkimukseen, ohjaukseen ja kehittämiseen.


2019 talousarvio31 929 000
2018 II lisätalousarvio-60 000
2018 I lisätalousarvio-108 000
2018 talousarvio31 004 000
2017 tilinpäätös31 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vanhusten ja vammaisten palvelujen lainsäädännön valmistelusta ja toimeenpanosta.


2019 I lisätalousarvio60 000
2019 talousarvio31 929 000
2018 II lisätalousarvio-60 000
2018 I lisätalousarvio-108 000
2018 talousarvio31 004 000
2017 tilinpäätös31 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa.