Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
              01. Energiaviraston toimintamenot
              20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
              40. Energiatuki
              41. LNG-terminaalien investointituki
              42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
              (43.) Kioton mekanismit
              44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
              (45.) Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
              46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki
              47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 839 000 euroa.

Selvitysosa: Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden sekä ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden sekä sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Energiavirasto vastaa myös päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanosta. Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat   
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti (milj. euroa)-> 700> 800
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (%) -> 13> 14
Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien hallinnointi toteutuu kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta   
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (%) 35,5> 37> 39
— Energiatehokkuusdirektiivin art. 7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö (TWh) -3645

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi    
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista (%) 63> 70> 71
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen    
— Verkkolupien käsittelyaika (pv) 65< 50< 50
— Hankelupien käsittelyaika (pv)88< 40< 40
— Päästölupien käsittelyaika (pv)65< 50< 50
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus    
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus (c/kWh) 0,0036< 0,0034< 0,0034
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus   
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden (euroa/laitos) 2 642< 2 700< 2 700
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnointikustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden (euroa/MWh)0,26< 0,30< 0,30
Henkilötyövuosien kehitys75,77576
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,8> 3,8> 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot8 7738 1138 439
Bruttotulot1 7451 6001 600
Nettomenot7 0286 5136 839
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 635  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 014  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Energianeuvonnan lisätehtävät (siirto momentilta 32.60.20)80
Sähkömarkkinalain ja valvontalain määräaikaiset lisätehtävät (siirto momentilta 32.01.21)80
Eläkemaksurakenteen muutos42
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-1
Palkkausten tarkistukset166
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-2
Toimintamenojen tuottavuussäästö-42
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-16
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen44
Vuokramenojen indeksikorotus3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-5
Yhteensä326

2019 talousarvio6 839 000
2018 I lisätalousarvio50 000
2018 talousarvio6 513 000
2017 tilinpäätös6 407 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 839 000 euroa.