Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 564 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää mineraalivarojen hallintaa. Tukes edistää yritysten kilpailukykyä ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta paranee      
— Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus valvontakohteista kasvaa (%)  64  60  65
Vaarallisimpien kemikaalien määrä vähenee      
— Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrä vähenee (%)  30  30  30
Vakavasti puutteelliset tuotteet markkinoilla vähenevät      
— Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneet tuotteet (prosenttiosuuden 5 vuoden keskiarvo)  20 < 19 < 19

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valvonta on riskiperusteista ja tehokasta      
— Luvat, ilmoitukset, tarkastukset, valvonnat (lkm) 46 867 39 450 49 700
— Asiakastyytyväisyys (1—5) 4 4 > 4
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) 15 15 35
Henkilötyövuosien kehitys 259 268 274
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,6 3,5 3,8

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 965 6 190 5 979
Tuotot yhteensä 6 965 6 190 5 979
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 3 173 2 784 2 607
Tuotot yhteensä 6 965 6 190 5 979
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 026 3 800 3 635
— osuus yhteiskustannuksista 2 931 2 390 2 344
Kustannukset yhteensä 6 957 6 190 5 979
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 8 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 24 656 23 834 24 178
Bruttotulot 5 000 4 763 4 614
Nettomenot 19 656 19 071 19 564
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 252    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 078    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnan ohjaus (siirto momentille 30.20.01) -35
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentuminen 120
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentuminen (siirto momentilta 32.01.21) 40
Eläkemaksurakenteen muutos 92
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Palkkausten tarkistukset 491
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -88
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -70
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -45
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 127
Vuokramenojen indeksikorotus 7
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -14
Yhteensä 493

2019 talousarvio 19 564 000
2018 I lisätalousarvio 147 000
2018 talousarvio 19 071 000
2017 tilinpäätös 19 482 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 564 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2020, mistä 40 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.21.


2019 IV lisätalousarvio -160 000
2019 talousarvio 19 564 000
2018 tilinpäätös 19 218 000
2017 tilinpäätös 19 482 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.