Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              (31.) Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
              53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 564 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä edistää mineraalivarojen hallintaa. Tukes edistää yritysten kilpailukykyä ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Vaikuttavuus

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta paranee   
— Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus valvontakohteista kasvaa (%) 64 60 65
Vaarallisimpien kemikaalien määrä vähenee    
— Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrä vähenee (%) 30 30 30
Vakavasti puutteelliset tuotteet markkinoilla vähenevät   
— Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneet tuotteet (prosenttiosuuden 5 vuoden keskiarvo) 20< 19< 19

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Valvonta on riskiperusteista ja tehokasta   
— Luvat, ilmoitukset, tarkastukset, valvonnat (lkm)46 86739 45049 700
— Asiakastyytyväisyys (1—5)44> 4
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%)151535
Henkilötyövuosien kehitys259268274
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,63,53,8

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot6 9656 1905 979
Tuotot yhteensä6 9656 1905 979
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot3 1732 7842 607
Tuotot yhteensä6 9656 1905 979
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset4 0263 8003 635
— osuus yhteiskustannuksista2 9312 3902 344
Kustannukset yhteensä6 9576 1905 979
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)8--
Kustannusvastaavuus, %100100100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot24 65623 83424 178
Bruttotulot5 0004 7634 614
Nettomenot19 65619 07119 564
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 252  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 078  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnan ohjaus (siirto momentille 30.20.01)-35
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentuminen120
Kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentuminen (siirto momentilta 32.01.21)40
Eläkemaksurakenteen muutos92
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Palkkausten tarkistukset491
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-88
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-70
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-45
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen127
Vuokramenojen indeksikorotus7
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-14
Yhteensä493

2019 talousarvio19 564 000
2018 I lisätalousarvio147 000
2018 talousarvio19 071 000
2017 tilinpäätös19 482 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 564 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu kemikaalilain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2020, mistä 40 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.21.


2019 IV lisätalousarvio-160 000
2019 talousarvio19 564 000
2018 tilinpäätös19 218 000
2017 tilinpäätös19 482 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentilta vähennetään 160 000 euroa.