Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
              01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
              51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 171 793 000 euroa.

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5)4,0> 4,0> 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5)3,7> 4,0> 4,0
Henkilötyövuosien kehitys2 9032 7132 888
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,4> 3,4> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio

2019
esitys
    
Bruttomenot157 992163 476172 193
Bruttotulot518400400
Nettomenot157 474163 076171 793
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta17 415  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle33 072  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aktiivimallin toimeenpanon lisäresurssit10 300
Euroguidance-palvelut (siirto momentille 29.01.02)-80
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (TE-toimistojen yhteisen valtakunnallisen positiivisen rakennemuutoksen yksikön perustaminen)-100
Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.70.03)-400
Määräaikaishaastattelut10 000
Nuorisotyöttömyys: Psykososiaalisen tuen palvelupaketti, kertaluonteisen siirron palautus-3 000
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02)-50
Työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinta (siirto momentille 32.01.02)-1 700
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti)-10 000
Eläkemaksurakenteen muutos143
Palkkausten tarkistukset4 483
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-38
Toimintamenojen tuottavuussäästö-713
Toimintamenosäästö (HO 2015)-850
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-378
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen1 117
Vuokramenojen indeksikorotus107
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-124
Yhteensä8 717

2019 talousarvio171 793 000
2018 I lisätalousarvio1 258 000
2018 talousarvio163 076 000
2017 tilinpäätös173 131 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 171 613 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 180 000 euroa talousarvioesityksen 171 793 000 euroon nähden on siirtoa momentille 32.01.02 yrittäjien oleskelulupien käsittelyyn.


2019 talousarvio171 613 000
2018 II lisätalousarvio-810 000
2018 I lisätalousarvio1 258 000
2018 talousarvio163 076 000
2017 tilinpäätös173 131 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentin määrärahaksi esitetään 171,6 milj. euroa, joka on 8,5 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.

Aktiivimallin toimeenpanon lisäresursseiksi on esitetty 10,3 milj. euroa. Valiokunta pitää hyvänä, että lisäresursseja on osoitettu TE-toimistoille sellaisten palvelujen järjestämiseksi, joihin osallistumalla työtön voi täyttää aktiivimallin aktiivisuusehdon. Kannatettavaa on myös se, että asiakasohjauksen resursointia vahvistetaan osana aktiivimallia tukevia toimia.

Työttömien määräaikaisilla haastatteluilla pyritään nopeuttamaan työllistymistä ja ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä. Valiokunta pitää hyvänä työttömien määräaikaishaastattelujen määrän kasvattamista sekä niiden vaikutusten selvittämistä. Määräaikaishaastattelujen vaikutuksista on käynnistetty laaja-alainen tutkimus, joka valmistuu vuoden 2019 alussa.

Valiokunta esittää kuitenkin huolensa siitä, että määrärahojen määräaikaisuuteen liittyy epävarmuutta rahoituksen jatkosta, mikä johtaa TE-keskuksissa määräaikaisen henkilöstön käyttöön. Määräaikaisen henkilöstön tehtävien päättyminen merkitsee samalla osaamisen katoamista ja vähentää tehokkuutta. Valiokunta korostaa, että työllistämispalveluista tavoitellut positiiviset vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun edellyttävät pitkäjänteistä panostusta resursseihin.

Valiokunta katsoo, että Suomen olisi tärkeää saavuttaa pohjoismainen taso työllisyysasteessa. Tulevaisuudessa tulisi edelleen panostaa työmarkkinoita tukevaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Esimerkiksi palkkatukimäärärahat ovat Suomessa noin 0,12 % BKT:stä, ja esimerkiksi Ruotsissa vastaava osuus on 0,6 % ja Tanskassa 0,28 %.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 171 613 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51 työvoima- ja yrityspalvelujen uusien palvelumallien pilotointiin.


2019 I lisätalousarvio3 000 000
2019 talousarvio171 613 000
2018 II lisätalousarvio-810 000
2018 I lisätalousarvio1 258 000
2018 talousarvio163 076 000
2017 tilinpäätös173 131 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 11 240 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 400 000 euroa tietokantahallintajärjestelmän ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin ja 9 900 000 euroa siirtona momentilta 32.30.51, mistä 7 000 000 euroa TE-digihankkeen kustannuksiin ja 2 900 000 euroa tietokantajärjestelmän vaihtoon sekä vähennyksenä 60 000 euroa kotouttamistehtäviin liittyvän oikeudellisen neuvontapalvelun hankintaan siirtona momentille 32.01.02.


2019 IV lisätalousarvio11 240 000
2019 I lisätalousarvio3 000 000
2019 talousarvio171 613 000
2018 tilinpäätös163 524 000
2017 tilinpäätös173 131 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 11 240 000 euroa.