Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
         10. Liikenneverkko
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 589 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2019 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tuotokset ja laadunhallinta
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat
 • — Henkilö-, tavara- ja postikuljetusten toimiville markkinoille on luotu edellytykset poistamalla markkinoille tulon esteitä ja mahdollistamalla fyysisen liikkumisen ja digitaaliset ratkaisut yhdistävien ovelta ovelle -palveluiden syntyminen
 • — Käyttäjien tarpeisiin vastaavien liikenteen ja viestinnän palveluiden saatavuus on varmistettu ja yleispalvelu sekä palveluvelvoitteet on sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön.
Liikenteen energiareformi
 • — Uuden teknologian hyödyntämistä, biotaloutta, puhtaita ratkaisuja ja liikenteen energiatehokkuutta on edistetty.
Elinvoimainen media-ala
 • — Edellytykset media-alan uudistumiselle on luotu.
Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet
 • — Digitalisaatiota, automatisaatiota sekä suuria tietoaineistoja laajasti hyödyntävien uusien liikkumisen palvelujen ja uuden liiketoiminnan synty on mahdollistettu.
Luottamus digitaalisiin palveluihin
 • — Liikenteen ja viestinnän palvelumuodot sekä liiketoimintamallit ovat kehittyneet. Käyttäjien turvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat hallittavissa.
Liikenne- ja viestintäverkot
 • — Liikenne- ja viestintäyhteyksien saatavuus ja toimintavarmuus on turvattu
 • — Suomi on 5G-kärkimaa maailmassa.
Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus
 • — Edellytykset liikenteen infrastruktuurin ja ylläpidon kestävälle rahoitukselle on luotu.
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kokonaistuottavuus on parantunut 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:

 • — Konserniyhtenäisyys on varmistettu; virastojen sekä toimialan yhtiöiden roolit ja tavoitteet ovat selkeät
 • — Hallinnonalan strategiset osaamisalueet ja -tarpeet on tunnistettu ja ministeriön osaamisen kehittämissuunnitelma laadittu ja osaamista kehitetty strategisilla alueilla
 • — Lainsäädäntötyö on edennyt monivuotisen suunnitelman mukaan
 • — Ministeriön viestintä ja sidosryhmätoiminta on avointa, suunnitelmallista ja vaikuttavaa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 14 291 14 291 14 599
Bruttotulot 210 10 10
Nettomenot 14 081 14 281 14 589
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 967    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 057    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -4
Säästöjen VNHY-siirron palautus momentilta 23.01.01 28
Toimintamenosäästön uudelleenkohdennus momentille 31.10.01 33
Eläkemaksurakenteen muutos 101
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Palkkausten tarkistukset 417
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -99
Toimintamenosäästö (HO 2015) -230
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -37
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 112
Yhteensä 308

2019 talousarvio 14 589 000
2018 I lisätalousarvio 80 000
2018 talousarvio 14 281 000
2017 tilinpäätös 15 171 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 589 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 31.01.21.


2019 IV lisätalousarvio 135 000
2019 talousarvio 14 589 000
2018 tilinpäätös 14 361 000
2017 tilinpäätös 15 171 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa.