Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- ja infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa eri yhteistyörakenteita hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi ja Paikkatietokeskuksen toimitilamuutoshankkeen johdosta Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2020 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2017 tilinpäätös2018 arvio2019 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Kiinteistötoimitukset39 14939 71052136 19135 84146535 20035 200489
Tilusjärjestelytehtävät3 21538483 223-503 300-49
Kirjaamistehtävät18 66820 15428220 15420 10032622 28622 286326
Perustietovarantojen ylläpito30 9892 03542135 9012 87143731 7302 570434
Tietopalvelu12 87112 9934911 12311 3335413 00013 20054
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut13 3777 59127710 6506 19027115 9506 500283
IT-palvelutuotanto14 04812 55113913 81812 785150---
Yhteensä132 31695 0721 737131 06089 1201 753121 46679 7561 635

Viraston tunnusluvut

 2017
toteutuma
2018
tavoite1)
2019
tavoite
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus   
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien määrä--15
— KTJ-2022 perusparannusohjelman kattavuusindeksi354249
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, %633
    
— tutkimuksen luottamus & maine 3,553,60
    
— tilusjärjestelytuotanto (Mha)6 9116 9006 300
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— kokonaistuottavuus102,5102,0102,0
— työn tuottavuus102,1102,0102,0
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl17 21617 02717 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl446
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl242 551230 000220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²54 65254 00054 000
— peltotietojen perusparannus, km²54 13454 00054 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²25 88621 00010 000
— lohkomisen kestoaika, kk4,94,94,5
— lainhuutojen käsittelyaika, pv302520
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, % --96
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %868888
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl109120120
    
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys %10099,599,5

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot140 499137 590119 836
Bruttotulot95 39687 35379 756
Nettomenot45 10350 23740 080
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta38 695  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle41 044  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot71 53766 48468 686
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä71 53766 48468 686
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset43 52140 90841 787
— osuus yhteiskustannuksista24 96025 57626 889
Kustannukset yhteensä68 48166 48468 676
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3 056--
Kustannusvastaavuus, %104100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 1172 0102 000
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä2 1172 0102 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 1411 4861 078
— osuus yhteiskustannuksista850424882
Kustannukset yhteensä1 9911 9101 960
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)12610040
Kustannusvastaavuus, %106105102

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentille 30.01.05)-150
Siirto momentille 30.20.01 (142 htv)-1 350
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet, siirron palautus (siirto momentilta 30.70.40)1 000
Tilusjärjestelyidentie- ja kuivatushankkeet (kertaluonteinen siirto momentille 30.70.40)-500
Eläkemaksurakenteen muutos112
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-103
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)-7 100
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-52
Palkkausten tarkistukset1 323
Säästöpäätös-3 000
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-13
Toimintamenojen tuottavuussäästö-245
Toimintamenosäästö (HO 2015)-25
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-449
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-130
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen536
Vuokramenojen indeksikorotus19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-30
Yhteensä-10 157

2019 talousarvio40 080 000
2018 I lisätalousarvio1 147 000
2018 talousarvio50 237 000
2017 tilinpäätös47 452 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 3 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.05 säästöpäätöksen määrärahan palauttamisesta johtuen ja 200 000 euroa aiheutuu järjestelmämuutoksista, jotka aiheutuvat kansallista turvallisuutta alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa varmistavista lakimuutoksista.


2019 IV lisätalousarvio3 200 000
2019 talousarvio40 080 000
2018 tilinpäätös51 384 000
2017 tilinpäätös47 452 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.