Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
              40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              (83.) Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 39 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä (12,1 milj. hehtaaria, noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, kuten vuosittain n. 120 000 metsänkäyttöilmoituksen ja n. 90 000 Kemera-hakemuksen ja toteutusilmoituksen käsittelyn. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa n. 1,7 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa n. 30 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin, metsätiedon hyödyntämisen sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen.

Pääluokka- ja lukuperusteluissa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tulostavoite
2019
tulostavoite
    
1. Taloudellisuustavoitteet   
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, €12,901111
Rahoituslain mukaisten hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, €82,58078
Maastotarkastusten yksikkökustannukset €/ha213180165
Alueellisen metsävaratiedon keruukustannukset €/ha4,1alle 54,5
2. Suoritetavoitteet   
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha1 260 0001 250 0001 600 000
Metsään.fi-käyttäjämäärä, metsänomistajat, kpl92 885100 000117 000
Metsään.fi käyttäjämäärä, yritykset586650720
3. Laatutavoitteet   
Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta, %86,29090
Otantatarkastuksessa rahoituksellisesti hyvien nuoren metsän hoidon hankkeiden osuus suoritepinta-alasta  %77 85 93
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta4,84,24,0
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, %78kasvaa edelleen85

Määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen prosesseille

 2017 toteutuma2018 arvio2019 arvio
 kustan-
nukset
htvkustan-
nukset
htvkustan-
nukset
htv
       
Metsätieto- ja tarkastuspalvelut20,530422,230419,9292
Elinkeinopalvelut10,014710,31469,6140
Hallintopalvelut7,7508,4504,333
Kehityspalvelut----5,427
Yhteensä38,250140,950039,2492

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallinto/Maa- ja metsätalous (HO 2015)-1 000
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-500
Palkkausten tarkistukset760
Yhteensä-740

2019 talousarvio39 160 000
2018 I lisätalousarvio283 000
2018 talousarvio39 900 000
2017 tilinpäätös41 200 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 39,16 milj. euroa, joka on 0,74 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Vähennyksenä on huomioitu hallitusohjelman mukainen 1 milj. euron vähennys ja Kemera-ruuhkan purkamiseen vuonna 2018 osoitettu 0,5 milj. euron lisäys.

Valiokunta korostaa, että Suomen metsäkeskuksella on keskeinen rooli metsävaratiedon tuottamisessa ja sen hyödyntämisen tehostamisessa. Ajantasainen ja laadukas metsävaratieto on metsätalouden digitalisoinnin ja uusien palvelujen ja toimintamallien perusedellytys. Suomen metsäkeskuksella on myös merkittävä asema metsänomistajien aktivoinnissa hyvään metsänhoitoon, metsien taloudelliseen hyödyntämiseen ja monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Suomen metsäkeskuksen resurssit tulee turvata ja huolehtia sähköisten palveluiden ja tietojärjestelmien määrätietoisesta kehittämisestä Kansallisen metsästrategian 2025 mukaisesti. Huomioitava on myös, että digitalisointi ei lyhyellä tähtäimellä välttämättä vähennä henkilötyövuosia, esimerkiksi metsälain valvonnan kehittäminen voi alkuvaiheessa lisätä maastokäyntien tarvetta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 39 160 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa

3) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.