Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
              40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              (83.) Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 5 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, biotaloutta, ympäristön hoitoa, luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeviin kehittämis-, kokeilu-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin ja viestintään sekä näihin liittyvien avustusten maksamiseen

2) uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen

3) eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 29 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä lisääviin ja biotaloutta edistäviin kokeilu-, kehittämis-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin. Tavoitteena on parantaa edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle. Määrärahalla toteutetaan kansallista biotalousstrategiaa.

Lisäksi määrärahaa kohdennetaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun liittyvien tietojärjestelmien ja -varantojen yhteiskäyttöisyyden parantamiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien torjumiseen, geenivarojen suojeluun ja kestävään käyttöön sekä luonnon virkistys- ja matkailukäytön edistämiseen. Määrärahalla voidaan myös toteuttaa selvityksiä, joiden avulla pyritään parantamaan luonnonvarojen tilaa ja käyttöä sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2018 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon tällä momentilla 135 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnonvara- ja biotalouden kokeilu- ja kehittämishankkeet5 520 000
Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito250 000
Kalastusta koskevien sopimusten valvonta180 000
Yhteensä5 950 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Arvokkaiden lintuvesien kunnostushankkeen käynnistäminen100
Biotalouden innovoinnin edistäminen1 100
Luonnonvaratehtävien järjestelyt (2 htv) (siirto momentille 30.01.01)-130
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)-10 000
Yhteensä-8 930

2019 talousarvio5 950 000
2018 talousarvio14 880 000
2017 tilinpäätös16 880 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 6 450 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 5 950 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeen toteuttamiseen.


2019 talousarvio6 450 000
2018 talousarvio14 880 000
2017 tilinpäätös16 880 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 6,45 milj. euroa, joka on 8,43 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Vähennys aiheutuu pääasiassa kärkihankkeiden rahoituksen päättymisestä (-10 milj. euroa).

Valiokunta pitää tarpeellisena, että hallitus esittää momentille 1,1 milj. euron erillismäärärahaa biotalouteen liittyvien innovaatioiden edistämiseen maatalouden kannattavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on tukea resurssiviisaan ruokatalouden kehitystä ja maatalouden uudistumista. Varoja käytetään hankkeisiin, jotka kohottavat alan kestävää arvontuotantoa ja auttavat viljelijöitä tehokkaammin hyödyntämään tutkimuksen tuloksia sekä hallitsemaan paremmin ilmastonmuutoksen riskejä.

Momentin määrärahalla toteutetaan lisäksi kansallista biotalousstrategiaa avustamalla mm. luonnonvara- ja biotalouden kokeilu- ja kehittämishankkeita (2,49 milj. euroa). Luonnonvaratalouden kasvu edellyttää vahvaa panostusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja toteutettu hanketoiminta on osoittautunut vaikutuksiltaan myönteiseksi. Valiokunta nostaa esiin erityisesti hajautettuun energiatuotantoon liittyvät hankkeet ja pitää tärkeänä niiden rahoittamista myös jatkossa. Hankkeiden yhteydessä havaitut mahdolliset lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet tulee poistaa pikaisesti. Tarpeellista on jatkaa myös veteen perustuvien liiketoimintojen (sininen biotalous) kehittämistä sekä veden ja vesiosaamisen viennin edistämistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 6 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, biotaloutta, ympäristön hoitoa, luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeviin kehittämis-, kokeilu-, investointi- ja vienninedistämishankkeisiin ja viestintään sekä näihin liittyvien avustusten maksamiseen

2) uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen

3) eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 29 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 324/2018 vp (28.2.2019)

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 400 000 euroa.

Selvitysosa: Momentti lisätään vuoden 2019 lisätalousarvioesitykseen.

Vuoden 2017 talousarviossa momentille osoitetusta Biotalous ja puhtaat ratkaisut -strategiseen tavoitteeseen sisältyvästä kärkihankerahoituksesta (Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon) peruutetaan 1 400 000 euroa.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio6 450 000
2018 talousarvio14 880 000
2017 tilinpäätös16 880 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Vuoden 2017 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 400 000 euroa.