Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 441 206 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että 1.8.2019 alkaen opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu opintorahan oppimateriaalilisään. Lisäksi esitetään lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa koskevan säätelyn yhtenäistämistä ammatillisen koulutuksen tukiajan säätelyn kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat280 826 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat140 380 000
Asumislisä20 000 000
Yhteensä441 206 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opintotukikuukausien määrän yhtenäistäminen toisen asteen koulutuksessa1 700
Opintotukioikeuden laajentaminen oppivelvollisuusiän ylittäneisiin (siirto momentilta 29.01.53)1 080
Opintotukiuudistus (L 4/2017)-3 100
Oppimateriaalilisä 1.8.2019 lukien5 200
Tuen saajien määrän pieneneminen ammatillisessa koulutuksessa-13 000
Yhteensä-8 120

2019 talousarvio441 206 000
2018 I lisätalousarvio300 000
2018 talousarvio449 326 000
2017 tilinpäätös602 051 463

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 930 000 euroa talousarvioesityksen 441 206 000 euroon nähden aiheutuu vanhempien tulojen vaikutuksen muutoksesta itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärään. Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain (65/1994) muuttamisesta siten, että 1.1.2019 alkaen apurahoja ei oteta tulona huomioon opintotuessa ja 1.8.2019 lukien vanhempien tulot eivät pienennä itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintorahan perusmäärää eikä asumislisää.


2019 talousarvio442 136 000
2018 I lisätalousarvio300 000
2018 talousarvio449 326 000
2017 tilinpäätös602 051 463

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 442 136 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja asumislisän maksamiseen.