Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         03. Arbetslöshetsnämnden
         04. Prövningsnämnden
         08. Folkhälsoinstitutet
         10. Strålsäkerhetscentralen
         12. Statens skolhem
         14. Statens sinnessjukhus
         16. Allmän familjepension
         18. Sjukförsäkring
         19. Pensionsförsäkring
         20. Olycksfallsförsäkring
         21. Frontveteranpensioner
         28. Annat utkomstskydd
         57. Semesterverksamhet

Talousarvioesitys 2019

05. FörsäkringsinspektionenPDF-versio

Förklaring:

Ämbetsverkets primära uppgift

Försäkringsinspektionen övervakar och inspekterar att försäkrings- och pensionsanstalterna samt övriga tillsynsobjekt följer lagen och iakttar god försäkringssed och använder ändamålsenliga metoder i sin verksamhet. Försäkringsinspektionen följer och utvärderar den ekonomiska ställningen, lednings-, övervaknings- och riskhanteringssystem, verksamhetsbetingelser samt förändringar i verksamhetsmiljön när det gäller tillsynsobjekten. Dessutom har ämbetsverket till uppgift att främja och bedriva vetenskaplig forskning inom försäkringsbranschen i samarbete med högskoleväsendet samt sköta försäkringsbranschens statistikföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Den internationellt sett försvagade ekonomiska ställningen för försäkringsanstalter och den kraftiga nedgången i räntenivån, vilket var en följd av den globala nedgången på aktiemarknaderna, förutsätter noggrann bevakning av i vilken riktning försäkringsanstalternas ekonomiska situation utvecklas samt att det vid behov reageras snabbt på sådana problem som tillsynsobjekten eventuellt drabbas av.

Europeiska unionens bokslutsbestämmelser utvecklas i enlighet med den internationella bokslutsstandarden (IAS). Dessutom håller bokslutsdirektiven på att moderniseras i riktning mot IAS-standarderna. Enligt den information som nu finns att tillgå kommer ibruktagandet av standarden att innebära betydande förändringar i finska försäkringsbolags bokföringssystem.

De strukturella förändringarna inom finanssektorn fortgår. Övervakningen av sådana gränsöverskridande försäkringsbolagskonglomerat som uppkommer samt övervakningen av finans- och försäkringskonglomerat kräver nära samarbete med Finansinspektionen samt med dem som utövar tillsyn över företag i försäkrings- och finansieringsbranschen i andra länder.

Strategiska riktlinjer

Vid övervakningen av ekonomin fördelar Försäkringsinspektionen övervakningsresurser på grundval av databasbaserade soliditetsanalyser till objekt som kräver mer detaljerad övervakning och bereder sig på förändringar i verksamhetsmiljön så långt det är möjligt. Övriga prioritetsområden när det gäller övervakning är tillsynsobjektens system för intern kontroll och riskhantering samt övervakning av hur ledningens pålitlighet och lämplighet klarläggs.

Försäkringsinspektionen övervakar systematiskt försäkringsbolagens tillvägagångssätt, marknadsföring och försäkringsmäklarnas metoder. Försäkringsinspektionen kontrollerar försäkrings- och pensionsanstalternas samt arbetslöshetskassornas tillvägagångssätt när ersättningar och arbetslöshetsförmåner beviljas och behandlar inom skälig tid de besvär som medborgarna anfört i fråga om tillsynsobjekten.

Försäkringsinspektionen genomför övervakningen av försäkringsprodukter genom att kontrollera liv- och skadeförsäkringsbolagens betydelsefulla nya produkter samt genom att övervaka prissättningen av lagstadgade försäkringar.

Centrala resultatmål

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Försäkringsinspektionen år 2004. Resultatmålen preciseras i resultatavtalet för 2004—2007 mellan ministeriet och ämbetsverket.

Effektmål

För att försäkra sig om att tillsynsobjekten har tillräckliga resurser för att sköta sina förpliktelser i enlighet med de försäkringsavtal som de beviljar utvecklar försäkringsinspektionen sina datasystem så att den på alla försäkrings- och pensionsanstalter kan tillämpa den databasbaserade soliditetsanalysen och avancerade riskanalysmetoder på placeringsverksamhetens alla delområden. För alla tillsynsobjekts olika delområden av intern övervakning och riskhantering fastställs kraven samt metoderna för hur de skall kontrolleras. För den interna kontrollen och för kontrollen av ledningens pålitlighet och lämplighet skapas tydliga tillvägagångssätt. Dessutom deltar Försäkringsinspektionen i utvecklandet av bestämmelserna om försäkringsbolagens soliditet och bokslut i EU och på nationell nivå. Inom forskningsverksamheten produceras sådan forskningsdata som främjar soliditetskontrollen och försäkringsanstalternas egen riskhantering.

För att försäkra sig om att försäkrings- och pensionsanstalterna och försäkringsmäklarna samt arbetslöshetskassorna iakttar rättvisa verksamhetsmetoder kontrollerar Försäkringsinspektionen med iakttagande av ändamålsenlighetsprincipen systematiskt lagenligheten beträffande alla tillsynsobjekts verksamhetsmetoder. I fråga om kontrollen av arbetslöshetskassornas verksamhetsmetoder används i tillämpliga delar uppföljning av statistik.

För att påverka det faktum att lagenliga försäkringsprodukter till ett skäligt pris finns tillgängliga upprättar försäkringsinspektionen ett heltäckande system för uppföljning av försäkringsvillkorens lagenlighet samt fastställer och tar i bruk en praxis för övervakning av att avgifterna för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen är skälig och trygg.

Processer och strukturer

Servicemålet är linjerenhet hos kontrollen. Med hjälp av tillsyns- och övervakningsverksamhetens handbok säkerställs att alla som deltar i tillsynen iakttar överenskomna verksamhetsmetoder. Datasystemen utvecklas så att de rapporter som fås från databasen på ett heltäckande sätt bildar en grund för övervakningen av tillsynsobjektens ekonomi och soliditet. Det register över försäkringsagenter som EU förutsätter upprättas.

Ett fungerande samarbete med Finansinspektionen och utländska övervakare av försäkrings- och finansmarknaderna säkerställs.

Personalutveckling och personalens arbetsförmåga

Personalens funktionsförmåga och beredskap säkerställs genom att en kartläggning av kunskaperna genomförs, varvid de nuvarande kunskaperna vid försäkringsinspektionen kartläggs och framtida kunskapsbehov uppskattas. I syfte att öka personalens motivation och engagemang utvecklar försäkringsinspektionen sitt ledningssystem genom att öka ledningsförmågan och genom att ta ett balanserat resultatkort i bruk som en del av försäkringsinspektionens ledningssystem. För att försäkra sig om sin konkurrenskraft som arbetsgivare utvecklar försäkringsinspektionen även olika former av stimulering och belöning.

Resurser och ekonomi

De totala kostnaderna skall tillses gruppvis (1 000 euro)
  2002 utfall 2003 uppskattning 2004 uppskattning
Grupp av tillsynsobjekt t€ %-andel t€ %-andel t€ %-andel
             
1. Livförsäkringsbolag 810 18,8 821 16,4 1 047 18,8
2. Skadeförsäkringsbolag 835 19,3 1 140 22,8 1 079 19,3
3. Arbetspensionsförsäkringsbolag 782 18,1 979 19,5 1 010 18,1
4. Pensionsstiftelser och pensionskassor 524 12,1 499 10,0 677 12,1
5. Övriga försäkringskassor 149 3,5 198 4,0 193 3,5
6. Genom lag inrättade pensionsanstalter 58 1,3 65 1,3 75 1,3
6.1. Kommunernas pensionsförs., Statens
pensionsfond och Kyrkans pensionsfond
64 1,5 93 1,9 83 1,5
7. Pensionsskyddscentralen 16 0,4 14 0,3 20 0,4
8. Försäkringsföreningar 165 3,8 248 4,9 213 3,8
9. Försäkringsmäklare 118 2,7 127 2,5 152 2,7
9.a. Arbetslöshetskassor 765 17,7 802 16,0 988 17,7
9.b Arbetslösh.förs.kassan och Utbildningsfonden 13 0,3 13 0,3 16 0,3
10. Övriga tillsynsobjekt 21 0,5 12 0,2 27 0,5
Grupperna av tillsynsobjekt sammanlagt 4 320 100,0 5 010 100,0 5 580 100,0

Budgeten för Försäkringsinspektionen baserar sig på nettobudgetering och ämbetsverkets bruttoutgifter och bruttoinkomster har budgeterats under moment 12.33.05. Den nettobudgeterade avgiftsbelagda verksamheten uppvisar inget överskott.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
  2002 2003 2004
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,
försäljningsintäkter
4 320 5 010 5 580
       
Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
Särkostnader      
— material, förnödenheter och varor 81 95 100
— personalkostnader 3 001 3 400 3 740
— hyror 579 620 650
— köpta tjänster 443 650 725
— övriga särkostnader 164 145 195
Särkostnader sammanlagt 4 268 4 910 5 410
       
Driftsåterstod 52 100 170
       
Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av gemensamma kostnader      
— avskrivningar 133 100 150
— räntor 23 25 25
— övriga gemensamma kostnader 17 0 25
Andel av gemensamma kostnader sammanlagt 173 125 200
       
Kostnader sammanlagt 4 441 5 035 5 610
       
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) -121 -25 -30
       
Tillägg för investeringsutgifter 96 100 145
Avdrag för avskrivningar, kalkylerade räntor och förändringar i semesterlöneskulden -217 -125 -175
Kostnader sammanlagt 4 320 5 010 5 580
       
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) 0 0 0

Tabell med nyckeltal för den avgiftsbelagda verksamheten
  2002
utfall
2003
prognos
2004
uppskattning
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) 4 320 5 010 5 580
Särkostnader för den avgiftsbelagda
verksamheten (t€)
4 268 4 910 5 400
Driftsåterstod (t€) 52 100 180
— % av intäkterna 1,2 2,0 3,2
Andel av gemensamma kostnader (t€) 173 125 200
Överskott (+)/underskott (-) (t€) -121 -25 -20
— % av intäkterna -2,8 -0,5 -0,4
Intäkter i % av de totala kostnaderna sammanlagt 97,3 99,5 99,6
Investeringar (t€) 96 100 145
— % av intäkterna 2,2 2,0 2,6
Sammanlagda kostnader utan avskrivningar, räntor och förändringar i semesterlöneskulden +
investeringar sammanlagt1) (t€)
4 320 5 010 5 580
Intäkterna i % av ovan nämnda kostnader och investeringar 100,0 100,0 100,0
Överskott av fakturerade försäkringstillsyns-
avgifter1) (t€)
625 0 0

1) Gottgörs med stöd av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

Försäkringsinspektionen dimensionerar och fördelar resurserna på ett sätt som motsvarar uppgifterna genom att följa med på vilket sätt användningen av arbetstiden fördelar sig.

Försäkringsinspektionens omkostnader hålls under kontroll genom att personalens kostnadsmedvetenhet ökas enligt ansvarsområde och grupp av tillsynsobjekt.