Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. Opetushallituksen toimintamenot
              03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 716 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohjaa kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtäväMittariMittayksikkö2018
arvio
2019
tavoite
     
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmatRahoitettu liikkuvuusKpl28 00030 000
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaaliOpintopolku palvelun käyttäjämäärätLkm7 000 0007 500 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiinKoulutuksen hakijamäärätLkm360 000380 000
Osaamisen osoittaminenOpetushall. tutkinnotLkm400400
 Valt.hall. kielitutkinnotLkm1 0001 000
 Yleiset kielitutk.Lkm9 5009 500
 Aukt. kääntäjän tutkintoLkm100100
 Aukt. kääntäjän oikeuden saaneetLkm5050
 Tutkinnon tunnustaminenLkm850850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuusJulkaisut ja oppimateriaalitKpl60 00060 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminenMaksullisen toiminnan koulutettava-päivätKpl10 00010 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtäväMittariMittayksikkö2018
arvio
2019
tavoite
     
Päätösten käsittelyaikaTutkinnon tunnustaminenKk3,53,0
AsiakastyytyväisyysKv-ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi)1—10090 
 Maksullinen koulutus1—54,14,1
 Opintopolku4—108,58,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen toiminta ja talous perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä kevennetään hallintoa.
  • — Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastutkintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on turvattu.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yht.; sisältää ulkomaan lehtorit) (htv)363371372
Henkilötyövuodet (toimintamenot) (htv)337337340
Johtajuusindeksi (1—5)3,13,43,5
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,43,53,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)10,010,010,0
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)9,36,06,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot107 21897 60097 858
Bruttotulot47 71339 14239 142
Nettomenot59 50558 45858 716
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta14 798  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 498  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot1 3081 3001 300
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 9462 9002 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 638-1 600-1 600
Kustannusvastaavuus, %444545
    
Hintatuki620620620
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %656666

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot2 3671 9002 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 9881 7001 800
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)379200200
Kustannusvastaavuus, %119111111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot3 507470500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 194930900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)313-460-400
Kustannusvastaavuus, %1105156

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Euroguidance-palvelut (siirto momentilta 32.30.01)80
Kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten laajennus koskemaan myös varhaiskasvatusta549
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.90.30)100
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 32.30.01)50
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-700
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-13
Palkkausten tarkistukset617
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-5
Toimintamenojen tuottavuussäästö-135
Toimintamenosäästö (HO 2015)-230
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-99
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-54
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen126
Vuokramenojen indeksikorotus11
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-42
Tasomuutos8
Yhteensä258

2019 talousarvio58 716 000
2018 I lisätalousarvio10 266 000
2018 talousarvio58 458 000
2017 tilinpäätös60 205 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

11) enintään 1 917 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 11) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 11).

Lisäys 1 917 000 euroa talousarvioesityksen 58 716 000 euroon nähden aiheutuu siirroista momenteilta 29.01.21, 29.10.20, 29.20.21 ja 29.40.20 EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansallisen rahoituksen kokoamiseksi sekä korkeakoulutuksen kansainvälistämisen edistämiseen liittyviin toimiin.


2019 talousarvio60 633 000
2018 I lisätalousarvio10 266 000
2018 talousarvio58 458 000
2017 tilinpäätös60 205 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 917 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen sekä siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu grooming-ilmiön vastaisia toimenpiteitä koskevasta määrärahatarpeesta.


2019 I lisätalousarvio500 000
2019 talousarvio60 633 000
2018 I lisätalousarvio10 266 000
2018 talousarvio58 458 000
2017 tilinpäätös60 205 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen sekä siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu viraston toiminnan ja tehtävien turvaamisesta.


2019 II lisätalousarvio3 700 000
2019 I lisätalousarvio500 000
2019 talousarvio60 633 000
2018 tilinpäätös68 724 000
2017 tilinpäätös60 205 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.