Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut7,288
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot2,42,52,5
Alkoholiluvat0,611
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat1,522
Ympäristö- ja vesilupahakemukset11,61010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Maanpuolustuskurssien laatu4,344
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, %   
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä582626
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 19,42050
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, %96100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, %92,5100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet80,4100100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, %39,45050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet yhteensä1 1901 1771 166
— aluehallintovirasto752739738
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07)418418408
— muut momentit202020
    
Sairauspoissaolot, pv/htv8,99,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,643,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot66 53964 47967 097
Bruttotulot14 22914 07714 085
Nettomenot52 31050 40253 012
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta14 551  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 801  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot12 38113 36013 360
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 72122 27022 270
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 340-8 910-8 910
Kustannusvastaavuus, %576060
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot242525
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset232525
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1--
Kustannusvastaavuus, %104100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03)200
Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07)300
Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen)-107
Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv)250
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03)1 610
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03)-20
Eläkemaksurakenteen muutos230
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-39
Palkkausten tarkistukset1 470
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-13
Toimintamenojen tuottavuussäästö-279
Toimintamenosäästö (HO 2015)-621
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-608
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-133
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen418
Vuokramenojen indeksikorotus40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-39
Yhteensä2 610

2019 talousarvio53 012 000
2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 53 012 000 euroon nähden on 862 000 euroa, josta 382 000 euroa aiheutuu rahanpesulain mukaisen valvonnan viiden henkilötyövuoden lisäresursoinnista ja 480 000 euroa kuuden henkilötyövuoden palkkamenoihin lastensuojelun ohjauksen ja valvonnan tehtäviin.


2019 talousarvio53 874 000
2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 480 000 euroa aiheutuu vanhusten ja vammaisten palveluiden valvonnan voimavarojen vahvistamisesta ja 250 000 euroa varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamisesta.


2019 I lisätalousarvio730 000
2019 talousarvio53 874 000
2018 I lisätalousarvio444 000
2018 talousarvio50 402 000
2017 tilinpäätös53 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.