Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 7,2 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot 2,4 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,6 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1,5 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset 11,6 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Maanpuolustuskurssien laatu 4,3 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, %      
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä 58 26 26
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 19,4 20 50
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % 96 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % 92,5 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 80,4 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % 39,4 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 190 1 177 1 166
— aluehallintovirasto 752 739 738
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) 418 418 408
— muut momentit 20 20 20
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,64 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 66 539 64 479 67 097
Bruttotulot 14 229 14 077 14 085
Nettomenot 52 310 50 402 53 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 551    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 801    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 12 381 13 360 13 360
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 721 22 270 22 270
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 340 -8 910 -8 910
Kustannusvastaavuus, % 57 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 24 25 25
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 23 25 25
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03) 200
Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07) 300
Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen) -107
Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv) 250
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) 1 610
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03) -20
Eläkemaksurakenteen muutos 230
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -39
Palkkausten tarkistukset 1 470
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -13
Toimintamenojen tuottavuussäästö -279
Toimintamenosäästö (HO 2015) -621
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -608
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -133
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 418
Vuokramenojen indeksikorotus 40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -39
Yhteensä 2 610

2019 talousarvio 53 012 000
2018 I lisätalousarvio 444 000
2018 talousarvio 50 402 000
2017 tilinpäätös 53 560 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 53 012 000 euroon nähden on 862 000 euroa, josta 382 000 euroa aiheutuu rahanpesulain mukaisen valvonnan viiden henkilötyövuoden lisäresursoinnista ja 480 000 euroa kuuden henkilötyövuoden palkkamenoihin lastensuojelun ohjauksen ja valvonnan tehtäviin.


2019 talousarvio 53 874 000
2018 I lisätalousarvio 444 000
2018 talousarvio 50 402 000
2017 tilinpäätös 53 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 874 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 480 000 euroa aiheutuu vanhusten ja vammaisten palveluiden valvonnan voimavarojen vahvistamisesta ja 250 000 euroa varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamisesta.


2019 I lisätalousarvio 730 000
2019 talousarvio 53 874 000
2018 I lisätalousarvio 444 000
2018 talousarvio 50 402 000
2017 tilinpäätös 53 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 730 000 euroa.