Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle. Verohallinto vastaa tulorekisterin toiminnasta. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin yhteydessä kerättävät verot, tarjoaa palvelujaan asiakaslähtöisesti ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Verotuksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 402 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 79 - 80
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 78 - 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 53 68 68
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 57 57 60
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 60 60 65
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet1) 5 038 5 062 4 973
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,6 9,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,62 3,62 3,62

1) Tullin verotustehtävien siirtoina Verohallintoon on huomioitu lisäyksinä vuoden 2017 alusta 205 htv auto- ja valmisteverotukseen ja vuoden 2018 alusta 3 htv maahantuonnin arvonlisäverotuksen rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotukseen. Lisäksi vuoden 2019 osalta on huomioitu 1 htv:n vähentyminen YTJ:n siirtyessä PRH:n vastuulle.

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2019 2020 Yhteensä
vuodesta 2019
lähtien
       
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset 6 638 6 464 13 102
Menot yhteensä 6 638 6 464 13 102

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 411 329 372 551 405 220
Bruttotulot 4 424 3 950 2 950
Nettomenot 406 905 368 601 402 270
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 129 070    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 127 985    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2019

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2019 alkaen PRH:lle siirtyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 28.10.02 2 000
Tilannekuvatoiminnan käyttöönotto 160
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin 5 300
Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.02) -40
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03) -55
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.30.03) 100
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (siirto momentille 32.40.03) -1 000
Eläkemaksurakenteen muutos 866
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -42
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -21
Palkkausten tarkistukset 9 633
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -87
Toimintamenojen tuottavuussäästö -2 069
Toimintamenosäästö (HO 2015) -3 964
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -1 193
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -871
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 2 567
Vuokramenojen indeksikorotus 175
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -287
Tasomuutos 22 497
Yhteensä 33 669

2019 talousarvio 402 270 000
2018 I lisätalousarvio 2 892 000
2018 talousarvio 368 601 000
2017 tilinpäätös 405 820 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 402 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Valtuudesta aiheutuu valtiolle menoja vuoteen 2020 saakka.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 4 617 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 473 000 euroa aiheutuu henkilöverotuksen suunnittelumallin uudistuksesta, 520 000 euroa Brexitin edellyttämistä investoinneista, 1 424 000 euroa osakesäästötilin ja säilyttäjärekisterin käyttöönotoista ja 1 200 000 euroa yhteisöjen tulonlähdejaon muuttamisesta.


2019 IV lisätalousarvio 4 617 000
2019 talousarvio 402 270 000
2018 tilinpäätös 378 088 000
2017 tilinpäätös 405 820 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 4 617 000 euroa.

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 167 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,7 4,0 4,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,3 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso (%) 88 89 89
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 28 18 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 21 23 23
Verojäämä (%)1) 0,09 2,0 2,0
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 1 890 1 850 1 850
Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,8 11 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,37 3,43 3,43

1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyi Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 156 228 167 021 169 101
Bruttotulot1) 2 430 2 503 2 043
Nettomenot 153 798 164 518 167 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 240    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 279    

1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2018 rahoitus) -511
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus) 565
Postilinjaston tullivalvonnan automatisointi -1 500
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus 587
Siirto momentille 28.10.01 -2 000
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -13 850
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 13 590
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen -1 000
Verotustehtävät (siirto momentilta 28.10.01) 40
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri 3 940
Eläkemaksurakenteen muutos 643
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -27
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -13
Palkkausten tarkistukset 3 603
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -34
Toimintamenojen tuottavuussäästö -774
Toimintamenosäästö (HO 2015) -917
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -560
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -339
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 1 183
Vuokramenojen indeksikorotus 93
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -116
Tasomuutos -63
Yhteensä 2 540

2019 talousarvio 167 058 000
2018 I lisätalousarvio 1 088 000
2018 talousarvio 164 518 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 168 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 110 000 euroa talousarvioesityksen 167 058 000 euroon nähden aiheutuu afrikkalaisen sikaruton torjuntaa edistävistä toimista.


2019 talousarvio 168 168 000
2018 I lisätalousarvio 1 088 000
2018 talousarvio 164 518 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 168,168 milj. euroa, joka on 2,562 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018. Suhteessa kehyspäätökseen lisäystä on 5,693 milj. euroa, josta suurin osa osoitetaan viidennen rahanpesudirektiivin mukaisen pankki- ja maksutilirekisterin perustamiseen (HE 167/2018 vp). Esitykseen sisältyvät myös lisäykset Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparantamiseen ja tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistukseen.

Toisaalta Tullin määrärahatasoa kuitenkin alentavat edelleen yleiset virastojen toimintamenosäästöt, joiden suuruus on 1,8 milj. euroa. Lisäksi perustoimintaan käytettävissä olevia toimintamenoja pienentävät tulliselvitys- ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaamiseen vuodelle 2018 myönnetyn 1 milj. euron lisäyksen poistaminen ja palautettavaksi esitetty 2 milj. euroa, joka vähennettiin Verohallinnolta vuonna 2018 Tullin toiminnan turvaamiseen.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Tullille myönnettiin talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä rahoitusta afrikkalaisen sikaruton torjuntaa edistäviin toimiin 1,11 milj. euroa, joka kattaa välinehankinnat ja juoksevan toiminnan. Myönteistä on myös, että Tulli on saanut Euroopan naapuruusvälineen (ENI) kautta itärajan rajanylityspaikkojen kehittämishankkeisiin lähes 9,7 milj. euroa vuosille 2019—2021. Tämä edellyttää kuitenkin noin 600 000 euron kansallista maksuosuutta vuonna 2019, joka puuttuu talousarvioesityksestä. Lisäksi rahoitusvajausta syntyy Tullin mukaan arviolta 1,44 milj. euroa, jos Tullin TUVE-järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2019. Tullin toimintakyky tulee turvata pitkäjänteisesti sekä nykyisten että uusien tehtävien osalta. Tarvittaessa toimintamenojen tarkistukseen on palattava vuoden 2019 lisätalousarvioesityksissä.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevaa hallituksen esitystä (HE 167/2018 vp) ei ehditä käsitellä eduskunnassa talousarvioesityksen vaatimassa aikataulussa. Valiokunta poistaa siten momentilta rekisterin perustamiseen varatun määrärahan 3,94 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 164 228 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2019 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 940 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain (571/2019) mukaisen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän perustamismenoista.


2019 IV lisätalousarvio 3 940 000
2019 talousarvio 164 228 000
2018 tilinpäätös 165 606 000
2017 tilinpäätös 159 837 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 940 000 euroa.

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 11 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
tavoite
2019
tavoite
     
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen    
Henkilötyövuodet 16 48
Sairauspoissaolot, pv/htv - 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro - 3,62

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisen tulorekisterin toimintamenot 10 253
Yhteensä 10 253

2019 talousarvio 11 980 000
2018 talousarvio 1 727 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 11 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 14 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Arvioon vaikuttaa valtiovarainministeriön vuonna 2012 tekemä arvonlisäveroa koskeva huojennuspäätös.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -1 300
Yhteensä -1 300

2019 talousarvio 14 600 000
2018 talousarvio 15 900 000
2017 tilinpäätös 10 660 949

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 24 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys 10 000 000 euroa talousarvioesityksen 14 600 000 euroon nähden aiheutuu veronhuojennuspäätösten mukaisista takaisinmaksuista, joita tehdään vuonna 2019 aiemmin arvioitua enemmän.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).


2019 talousarvio 24 600 000
2018 II lisätalousarvio 13 000 000
2018 talousarvio 15 900 000
2017 tilinpäätös 10 660 949

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 24 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vuonna 2012 tehdyn veronhuojennuspäätöksen mukaisista takaisinmaksuista, joita suoritetaan vuonna 2019 aiemmin arvioitua enemmän.


2019 IV lisätalousarvio 3 600 000
2019 talousarvio 24 600 000
2018 tilinpäätös 22 025 683
2017 tilinpäätös 10 660 949

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 39 §:n 2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -7 700
Yhteensä -7 700

2019 talousarvio 15 000 000
2018 talousarvio 22 700 000
2017 tilinpäätös 8 950 900

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan kolmas kappale on poistettu. Määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, koska meno kohdennetaan valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:ssä säädetyillä perusteilla.


2019 talousarvio 15 000 000
2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 22 700 000
2017 tilinpäätös 8 950 900

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2019 talousarvio 6 000 000
2018 talousarvio 6 000 000
2017 tilinpäätös 4 705 447

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan päätöksen tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).


2019 talousarvio 6 000 000
2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 6 000 000
2017 tilinpäätös 4 705 447

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.