Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

VaikuttavuustavoiteToiminnallinen tulostavoite
  
Työllisyysaste nousee, tuottavuus kasvaa.Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa.
 Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta.
Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee, velkaantumisaste alenee.Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen.
 Edistämme koko julkisen sektorin kustannusten karsimista.
 Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen.
Verovaje on alhainen.Turvaamme verotuksen edellytyksiä.
Kuntatalouden rahoitusasema paranee.Edistämme kuntien kustannusten karsimista.
Julkisen hallinnon palvelut paranevat.Digitalisoimme julkisia palveluja.
 Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia.
 Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Henkilötyövuodet328339339
Sairauspoissaolot, pv/htv566
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,63,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot28 92330 65531 546
Bruttotulot564240500
Nettomenot28 35930 41531 046
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 838  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 774  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-7
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin202
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin (siirto momentille 24.01.01)-202
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0152
Tuottavuuslautakunnan menot40
Eläkemaksurakenteen muutos187
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015)-225
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Palkkausten tarkistukset928
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-9
Toimintamenojen tuottavuussäästö-187
Toimintamenosäästö (HO 2015)-315
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-86
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen264
Yhteensä631

2019 talousarvio31 046 000
2018 I lisätalousarvio1 778 000
2018 talousarvio30 415 000
2017 tilinpäätös30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio31 046 000
2018 I lisätalousarvio1 778 000
2018 talousarvio30 415 000
2017 tilinpäätös30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vieraille muutoin mahdollisesti annettavia vähäisiä lahjoja korvaavien, lentopäästöjä kompensoivien järjestelyjen aiheuttamien menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 170 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 rahanpesun torjuntaan ja vähennyksenä 15 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 laajennettuun hankintatukeen.

Suostumuksen perusteella Vimana Oy:n osakkeet voidaan luovuttaa valtion kokonaan omistaman SoteDigi Oy:n omistukseen. Omistusjärjestely on yksi vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaama valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistäminen. Ratkaisun myötä valtio luopuisi yhtiön suorasta omistuksesta mutta välillisesti yhtiö jäisi valtion omistukseen. Vimana Oy:tä koskeva omistusrajamuutos edellyttää eduskunnan suostumusta valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n mukaisesti.


2019 IV lisätalousarvio155 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio31 046 000
2018 tilinpäätös32 193 000
2017 tilinpäätös30 295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 155 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua suorasta omistuksestaan Vimana Oy:ssä.