Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
              01. Puolustusministeriön toimintamenot
              21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen ja sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisesta. Toiminnan painopisteenä on 2020-luvun sotilaallisen maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaaminen osana kokonaisturvallisuutta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 • — valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustusselonteon linjausten toimeenpano hallinnonalalla
 • — monenkeskisen (EU, Nato ja NORDEFCO) ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön mukanaan tuomien mahdollisuuksien huomioiminen kaikissa Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä
 • — monikansallisen, alueellisen ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen erityisesti Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa
 • — EU-puheenjohtajakauden valmistelu ja toteutus
 • — hallinnonalan toimintaedellytyksiin vaikuttavien keskeisten lainsäädäntöhankkeiden jatkovalmistelu ja toteuttaminen
 • — strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
 • — kansainvälisen avun vastaanottamista sekä antamista koskevien edellytysten varmistaminen
 • — materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen keskeisten hankkeiden ja kehittämisohjelman toimeenpanossa
 • — toimintaedellytykset hallinnonalan henkilöstöjärjestelmän ja asevelvollisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle pitkäjänteisesti
 • — kiinteistö- ja ympäristöalan kehittämislinjausten toteuttaminen puolustusselonteon ja hallinnonalan strategioiden mukaisesti
 • — kokonaisturvallisuuden yhteensovittaminen ja kehittäminen yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti
 • — toimintaedellytykset osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä kansainväliseen koulutus-, harjoitus- ja muuhun toimintaan sekä siihen liittyvä toimeenpanon ohjaus.
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tukee puolustusvoimia ja sotilaallista maanpuolustusta kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 • — Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon puolustushallinnon strategiat, tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) ja tilahallinnan sopeuttamisesta tehdyt linjaukset, valtioneuvoston puolustusselonteko ja valtiokonsernin linjaukset
 • — Rakennuslaitoksella tulee olla valmius tukea Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskykyä annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti. Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua Puolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti
 • — Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa, avun antamisessa ja vastaanottamisessa toimeksiantojen mukaisesti
 • — Rakennuslaitos ottaa strategiansa toimeenpanossa huomioon henkilöstökokoonpanon rakenteelliset kehittämistarpeet eri turvallisuustilanteissa
 • — Rakennuslaitos tehostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja toimintaympäristönsä analysointia.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään noin 3,138 mrd. euroa, joka on noin 266 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018. Pääluokan menojen osuus on 1,29 prosenttia ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä (1,23 prosenttia vuonna 2018), ja sen osuus valtion budjettitalouden menoista nousee 5,7 prosenttiin (5,1 prosenttia vuonna 2018).

Menojen kasvu aiheutuu lähinnä Laivue 2020 -hankkeen rahoitusosuudesta ja hallitusohjelmaan perustuvasta materiaalihankintojen lisäämisestä 110 milj. eurosta 130 milj. euroon.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioesitys noudattaa valtioneuvoston puolustusselonteon linjauksia (VNS 5/2017 vp), ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyillä määrärahoilla kyetään suoriutumaan annetuista tehtävistä, vaikka voimavaroja joudutaan edelleen kohdentamaan ja priorisoimaan. Puolustuskyvyn ylläpidossa korostuu toimintaympäristön muutokseen ja puolustuksen pitkän aikavälin haasteisiin vastaaminen. Keskeisimmät painopisteet ovat kaikkien puolustushaarojen valmiuden kehittäminen, käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä tiedustelun, kyberpuolustuksen ja kaukovaikuttamisen kehittäminen.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 612 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 654 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot15 68814 13115 658
Bruttotulot754646
Nettomenot15 61314 08515 612
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 859  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 956  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-4
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0125
Siirto momentilta 27.10.011 100
Sotilastiedustelulaki180
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Palkkausten tarkistukset361
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-3
Toimintamenojen tuottavuussäästö-96
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-33
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen102
Tasomuutos2
Yhteensä1 527

2019 talousarvio15 612 000
2018 I lisätalousarvio198 000
2018 talousarvio14 085 000
2017 tilinpäätös14 710 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 612 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain (470/2019) toimeenpanon valmistelusta. Valvontaa ja lupamenettelyä varten rakennetaan sähköisen asioinnin ympäristö.


2019 II lisätalousarvio400 000
2019 talousarvio15 612 000
2018 tilinpäätös14 283 000
2017 tilinpäätös14 710 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.


2019 talousarvio2 875 000
2018 talousarvio2 875 000
2017 tilinpäätös2 875 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 344 463 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-27 554
Yhteensä-27 554

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio344 463 000
2018 talousarvio372 017 000
2017 tilinpäätös282 645 429

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 344 463 000 euroa.