Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 611 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköiden ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käytännön toiminnasta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Tuotokset      
Ratkaistut asiat 139 911 144 150 143 850
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto1) 33 654 36 360 40 513
Valtion vastaanottokeskukset2) 9 544 12 835 14 625
Henkilötyövuodet 801 900 860
Maahanmuuttovirasto 660 718 668
Valtion vastaanottokeskukset 141 182 192
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 157 183 184
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 517 300 290
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 81 91 91

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.

2) Sisältää edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.

Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Turvapaikkahakemusten enimmäiskäsittelyaika on kuusi kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2017—2019

  2017
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2018
ennuste
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2019
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 85 538 85 527 95 200 94 700 95 200 95 000
— työntekijän oleskelulupa 8 650 8 044 10 000 10 000 10 000 10 000
— opiskelijan oleskelulupa 5 646 5 817 6 000 6 000 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 11 620 11 158 12 500 12 500 12 500 12 500
joista kv. suojelua saaneen perheenjäsen 2 643 2 739 2 500 3 000 2 500 3 000
— oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat ja pysyvät) 38 818 39 944 42 000 42 000 42 000 42 000
— muut oleskeluluvat 433 861 700 700 700 700
— voimassa olevaa oleskelulupaa koskevat asiat (peruutukset ja kortin uusimiset) 12 014 11 348 13 000 12 500 13 000 12 800
— EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsenten rekisteröiminen 8 357 8 355 11 000 11 000 11 000 11 000
Maasta poistaminen1) 12 611 11 578 8 000 8 000 7 000 7 000
Kansainvälinen suojelu yhteensä 28 747 26 104 26 725 27 350 27 950 27 750
— turvapaikkahakemukset2) 10 543 9 418 7 975 9 600 9 700 9 500
— kiintiöpakolaiset 750 750 750 750 750 750
— matkustusasiakirjat 11 661 11 016 12 000 12 000 12 000 12 000
— muut 5 793 4 920 6 000 5 000 5 500 5 500
Kansalaisuus yhteensä 13 016 16 702 14 100 14 100 14 100 14 100
— kansalaisuushakemukset 10 704 14 149 12 000 12 000 12 000 12 000
— kansalaisuusilmoitukset 923 932 900 900 900 900
— muut kansalaisuusasiat 1 389 1 621 1 200 1 200 1 200 1 200
Yhteensä 139 912 139 911 144 025 144 150 144 250 143 850

1) Sis. karkottaminen, kielteiseen lupapäätökseen liittyvä käännyttäminen sekä rikosperusteinen käännyttäminen, maahantulokielto

2) Sis. uudet hakemukset, uusintahakemukset, Dublin-asetuksen perusteella Suomeen palautetut sekä valitusasteista viraston käsittelyyn palautuneet

Käsittelyaika (vrk)

  2017
toteutuma1)
2018
arvio
2019
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa, käsittelyaika enintään (sis. TE-toimiston osapäätöksen, vrk), 124 120 120
josta käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa enintään (vrk) 39 60 60
— oleskelulupa, opiskelija, käsittelyaika enintään (vrk) 30 30 30
Kansainvälinen suojelu, käsittelyaika enintään ilman muutoksenhakua (vrk)      
— turvapaikka 357 180 180
Kansalaisuushakemukset, käsittelyaika enintään (vrk)      
— kansalaisuushakemukset 249 270 270
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 100 100 100

1) Keskimääräinen käsittelyaika

Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 801 900 862
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 9,0 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 66 189 63 395 50 111
Bruttotulot 22 830 14 000 21 500
Nettomenot 43 359 49 395 28 611
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 369    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 31 860    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 19 015 14 000 21 000
Tuotot yhteensä 19 015 14 000 21 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 545 7 900 12 000
— osuus yhteiskustannuksista 13 882 8 000 11 000
Kustannukset yhteensä 23 427 15 900 23 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 412 -1 900 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 81 88 91

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 000
Turvapaikkahakijamäärän lisäresurssitarpeen jatkaminen -6 600
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustusten määrärahat -1 000
Vapaaehtoisen paluun matkat ja paluuavustukset (siirto momentilta 26.40.22) 1 000
Eläkemaksurakenteen muutos 54
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -9
Palkkausten tarkistukset 1 177
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -113
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -214
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -104
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 169
Vuokramenojen indeksikorotus 23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -20
Tasomuutos -15 000
Yhteensä -20 784

2019 talousarvio 28 611 000
2018 I lisätalousarvio 355 000
2018 talousarvio 49 395 000
2017 tilinpäätös 57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 611 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 063 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 601 000 euroa aiheutuu Oulun vastaanottokeskuksen tilojen muuttamisesta ulkomaalaisten säilöönottotiloiksi, 2 212 000 euroa resurssilisäyksestä päätöksentekoon ja käsittelyihin turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa ja 250 000 euroa suomalaisen yhteiskunnan peruskurssin koepilotista valtion vastaanottokeskuksissa.


2019 I lisätalousarvio 5 063 000
2019 talousarvio 28 611 000
2018 I lisätalousarvio 355 000
2018 talousarvio 49 395 000
2017 tilinpäätös 57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 063 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 26.40.22 ja aiheutuu tilapäisen maaahanmuutto- ja paluuasiantuntijan sijoittamisesta Irakiin.


2019 II lisätalousarvio 100 000
2019 I lisätalousarvio 5 063 000
2019 talousarvio 28 611 000
2018 tilinpäätös 49 750 000
2017 tilinpäätös 57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 846 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 700 000 euroa aiheutuu maahanmuuttoviraston resurssien turvaamisesta vuonna 2019, 1 100 000 euroa välttämättömistä ICT-menoista ja 46 000 euroa Valtorin turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksista.


2019 IV lisätalousarvio 5 846 000
2019 II lisätalousarvio 100 000
2019 I lisätalousarvio 5 063 000
2019 talousarvio 28 611 000
2018 tilinpäätös 49 750 000
2017 tilinpäätös 57 850 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 5 846 000 euroa.