Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 232 934 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 18/2018 vp) laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Siirto momentilta 35.01.04 liittyy lakiesitykseen.

Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Laatu ja palvelukyky (ind) 98 94 95
Tuottavuus (ind) 131 122 120
Taloudellisuus (ind) 118 113 113
Henkilötyövuodet 2 635 2 676 2 850
Kustannukset (milj. euroa) 256,7 257,3 240,0
Rajaturvallisuus

Suomen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajaliikenne on turvallista ja sujuvaa. Rikostorjunta on vaikuttavaa. Rajavartiolaitos lisää ihmisten turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

  2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Rajaturvallisuus(1—5) 4,1 4,0 4,0
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,7 3,7 3,7
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) 1 964 1 695 1 695
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,4 4,3 4,3
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,0 4,0
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,2 3,9 3,9
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 1,7 2,1 2,1
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 3,9 4,2 4,2
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 2,8 3,3 3,3
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) 4,6 4,8 4,8
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 5,0 4,3 4,3
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) 4,9 5,0 5,0
— Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1—5) 4,1 3,6 3,5
Partiointi (h) 264 311 260 197 261 032
Tekninen valvonta (h) 2 730 241 2 708 000 2 715 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 14,5 14,8 16,2
Rajatarkastusten sujuvuus, RVL:n toimenpiteet (min) 6,6 6,8 7,3
Pääsyn epääminen (kpl) 992 875 880
Käännyttämispäätös (kpl) 351 297 297
Rikosilmoitus (kpl) 792 750 750
Valtionrajarikos (kpl) 149 115 115
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 55 68 68
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 3 298 2 948 2 948
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) 766 611 611
Etsinnät maa-alueilla (kpl) 360 259 259
Ensihoitotehtävä, muu kuin meripelastus (kpl) 1 076 633 633
Rajaturvallisuus      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 228,3 230,0 242,5
Henkilötyövuodet 2 343 2 392 2 548
Tuottavuus (ind) 136 126 124
Taloudellisuus (ind) 122 116 117
Turvallisuus merialueilla

Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius merellisiin monialaonnettomuuksiin on välitön. Rajavartiolaitos edistää merellisen ympäristön suojelua.

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Turvallisuus merialueilla(1—5) 4,5 4,0 4,0
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,6 4,6 4,6
Meripelastustehtävät (kpl) 1 407 1 368 1 368
Pelastettu henkilö (kpl) 3 148 3 200 3 200
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 2,3 2,3
Aluspäästötapausten määrä (kpl) 30 32 32
Turvallisuus merialueilla      
Kustannukset (milj. euroa) 12,9 12,3 13,0
Henkilötyövuodet 132 128 137
Tuottavuus (ind) 102 98 92
Taloudellisuus (ind) 92 90 87
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja valtakunnan puolustamiseen.

2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius(1—5) 3,6 3,5 3,5
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,5 3,7 3,7
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 3,5 3,4
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 101 846 106 230 108 290
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) 6 292 5 520 5 520
Alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 15,6 14,9 15,7
Henkilötyövuodet 160 155 165
Tuottavuus (ind) 151 155 165
Taloudellisuus (ind) 135 139 140
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 645 2 668 2 682
Sairauspoissaolot (pv/htv) 8,5 8,0 8,0
Työilmapiiri (1—5) 3,6 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
       
Bruttomenot 244 164 243 792 241 434
Bruttotulot 10 707 8 500 8 500
Nettomenot 233 457 235 292 232 934
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 313    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 24 885    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset 300
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu 2 350
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02) 60
Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävät (3 htv) (siirto momentilta 35.01.04) 180
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen -500
Ydintoimintojen turvaaminen, valtion yhteiset palvelut 2 000
Eläkemaksurakenteen muutos -8 887
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -62
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -31
Palkkausten tarkistukset 6 049
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -49
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 120
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 530
Toimitilamenosäästö (HO 2015) -769
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -486
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen 182
Vuokramenojen indeksikorotus 128
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -173
Yhteensä -2 358

2019 talousarvio 232 934 000
2018 I lisätalousarvio 1 860 000
2018 talousarvio 235 292 000
2017 tilinpäätös 231 029 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 234 210 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 276 000 euroa talousarvioesityksen 232 934 000 euroon nähden aiheutuu uudesta STUVE TOSI-palvelusta


2019 talousarvio 234 210 000
2018 II lisätalousarvio 970 000
2018 I lisätalousarvio 1 860 000
2018 talousarvio 235 292 000
2017 tilinpäätös 231 029 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Rajaturvallisuus on muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. Tilanteeseen vastaamiseksi hallitus on osoittanut perustellusti vuosien 2017 ja 2018 kehyspäätöksissä lisämäärärahat yli 200 rajavartijan palkkaamiseen. Näin on vahvistettu mm. itärajan valvontaa.

Momentille esitetään 234,21 milj. euroa. Aiemmin tehdyistä lisäyksistä huolimatta valiokunta on huolissaan Rajavartiolaitoksen rahoituksen riittävyydestä. Rajavartiolaitos esitti 8,6 milj. euron määrärahalisäystä vuodelle 2019 tehtäviensä hoitamiseen, mutta talousarvioesitys toimintamenoiksi on 1,082 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Lisäksi tarpeita on pidemmällä aikavälillä myös teknisten valvontajärjestelmien rakentamisessa ja ilma- ja vartioalusten suorituskykyjen turvaamisessa.

Valiokunta pitää oikeansuuntaisena, että talousarvioesityksessä esitetään 1,85 milj. euroa lisärahoitusta Helsinki-Vantaan lentoaseman ennakoitua nopeamman liikenteen kasvun hallitsemiseen. Lisäyksellä rahoitetaan 20 rajavartijan palkkaus ja 50 uuden rajavartijan koulutus. Sujuvan rajanylitysliikenteen varmistaminen edellyttää kuitenkin lisärahoitusta myös jatkossa, koska matkustajien määrä jatkaa kasvuaan ja sen arvioidaan nousevan jo yli 20 miljoonaan henkilöön vuonna 2020.

Esitys ei sen sijaan sisällä kehyspäätöksen mukaista 2,1 milj. euron määrärahaa EU:n rajaturvallisuudelle asettamien lisävaatimusten toteuttamiseen (vuosina 2019—2020 toteutettava ns. Älykkäät rajat -hankekokonaisuus). Toimintaan tarvittavien rajavartijoiden koulutus on jo aloitettu ja hankinnat käynnistetty. Valiokunta pitää välttämättömänä, että tarve otetaan huomioon vuoden 2019 lisätalousarviossa kehyspäätöksen mukaisesti.

Valiokunta nostaa lisäksi tässäkin yhteydessä esiin Senaatti-kiinteistöjen vuokramallin ja pitää tarpeellisena, että sitä arvioidaan kriittisesti uudelleen. Rajavartiolaitoksen vuokrakustannukset ovat nousseet yhteensä 0,9 milj. euroa kuluvana vuonna. Lisäksi pidemmällä aikavälillä korjausvelasta aiheutuvien vuokrankorotusten arvioidaan olevan 10 milj. euroa. Näitä vuokriin kohdistuvia paineita ei voida vähentää laitoksen muun toiminnan menoista. Rajavartiolaitoksen, kuten poliisinkin osalta tulee laatia toimitilasuunnitelma, joka toimii pohjana Rajavartiolaitoksen kehysrahoitusta koskeville esityksille.

Valiokunta lisää momentille 480 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 234 690 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille

3) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 020 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Öljysuojarahaston maksuista Rajavartiolaitoksen tarpeisiin vuosina 2017 ja 2018. Maksut on tuloutettu momentille 12.26.99.


2019 I lisätalousarvio 1 020 000
2019 talousarvio 234 690 000
2018 II lisätalousarvio 970 000
2018 I lisätalousarvio 1 860 000
2018 talousarvio 235 292 000
2017 tilinpäätös 231 029 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 020 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 070 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 940 000 euroa aiheutuu Jussarön lakkautetun merivartioaseman öljyvahinkoon liittyvästä valtion mahdollisesta korvausvastuusta ja 130 000  euroa Valtorin turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksesta.


2019 IV lisätalousarvio 1 070 000
2019 I lisätalousarvio 1 020 000
2019 talousarvio 234 690 000
2018 tilinpäätös 238 122 000
2017 tilinpäätös 231 029 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 1 070 000 euroa.